Luchtzuivering Nationaal Archief en Regionale Historische Centra – Aanbestedingsnieuws

Luchtzuivering Nationaal Archief en Regionale Historische Centra

Foto: © Nationaal Archief

Met deze aanbesteding wil het Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer, komen tot een dienstverleningsovereenkomst inzake het controleren, inspecteren, preventief onderhouden en zo nodig vervangen van luchtzuiveringsoplossingen in
bestaande luchtbehandelingskasten als ook het oplossen van storingen en het (laten) doen van periodieke controlemetingen, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium, waarmee wordt aangetoond dat de luchtzuivering aan de eisen van de
vigerende Archiefregeling voldoet. De werkzaamheden dienen vooralsnog te worden uitgevoerd bij de depots Nationaal
Archief (NA) en Regionale Historische Centra (RHC). 

De werkzaamheden vinden plaats in gebouwen die in gebruik zijn. Dat betekent dat de werkzaamheden in overleg met de gebruiker zodanig moeten worden ingericht dat het primaire proces van de gebruiker zo min mogelijk overlast ondervindt. Het doel van de opdracht is; Voldoen aan de eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit in de Archiefbewaarplaats(en) zoals omschreven in de vigerende Archiefregeling, ongeacht omgevingsinvloeden. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Uitvoeren periodieke controlemetingen, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium, waarmee aangetoond wordt dat de luchtzuivering aan de vigerende eisen van de Archiefregeling voldoet;
  • Zorgdragen dat er geen schimmelsporen in de lucht voorkomen wanneer de lucht de zuiveringsoplossing is gepasseerd;
  • Zorgdragen dat de toetredende of circulerende lucht in de Archiefbewaarplaats(en) voldoet aan de luchtkwaliteitseis zoals vastgelegd in de vigerende Archiefregeling, hoofdstuk 6, §2, artikel 51;
  • Weerstand van de luchtzuiveringsoplossing zo laag mogelijk is en nimmer de waarde hoger dan 640 Pa overschrijdt, bij 1 m/s over het filteroppervlak, dit indien de luchtzuiveringsoplossing in de luchtbehandelingskast is opgenomen;
  • Veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd;
  • Luchtzuiveringsoplossing of in combinatie met de bestaande luchtbehandelingskast wordt geplaatst en dat de werking daarvan niet nadelig wordt beïnvloed; 
  • Luchtzuiveringsoplossing, door preventief onderhoud, een storingsvrij gebruik wordt gegarandeerd.

De inschrijver moet er rekening mee houden dat het onderhoud aan de luchtbehandelingskast door middel van lopende onderhoudscontracten aan derden is uitbesteed. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met
een optie tot verlenging van twee maal twee jaar. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van het
Rijksvastgoedbedrijf. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt voor onderdelen van deze opdracht gebruik van de percelenregeling, zoals deze is beschreven in artikel 2.18 van de Aanbestedingswet 2012. Opdrachtonderdelen waarvoor gebruikgemaakt is van de percelenregeling betreft het controleren, inspecteren, preventief onderhouden en zo nodig vervangen van luchtzuiveringsoplossingen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

In deze aanbesteding zijn verschillende gebouwen geclusterd. Het gaat om gelijksoortige gebouwen met gelijksoortige archiefbewaarplaatsen, waarbij de eisen die aan de dienstverlening worden gesteld voor alle archiefbewaarplaatsen gelijk
dienen te zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf wil één oplossing die voor alle archiefbewaarplaatsen gelijk is. Ook de beheersbaarheid van het contract wordt door clustering geoptimaliseerd. Clustering is zowel voor het Rijksvastgoedbedrijf als de gebruikers doelmatiger ten aanzien van de dienstverlening en maakt het daarbij niet complexer voor ondernemers. De opdracht is in voldoende mate toegankelijk voor het midden- en kleinbedrijf.

Bron: Tenderned 15 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222271

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *