Total engineering van teambureau politie Feijenoord – Aanbestedingsnieuws

Total engineering van teambureau politie Feijenoord

Het te renoveren leegstaande politiebureau. Foto: Google Streetview

Het basisteam Feijenoord is op dit moment gehuisvest op locatie Maashaven. Dit pand wordt afgestoten. Op basis van uitgevoerde studies is vastgesteld dat het basisteam Feijenoord wordt gehuisvest in het huidige politiepand aan de Sandelingplein te Rotterdam. Het pand (een
voormalig schoolgebouw) dateert uit 1935 en staat momenteel leeg. Om deze locatie geschikt te maken voor het basisteam is renovatie noodzakelijk. Het pand is geen monument, maar is wel aangemerkt als karakteristiek pand vanwege de prominente stedenbouwkundige ligging en de kenmerkende en verzorgde detaillering. Daarnaast dient er een deel nieuwbouw gerealiseerd te worden. Hiervoor dienen de aangrenzende panden (Sandelingplein 14 en 15b, waaronder het voormalige badhuis uit 1924) te worden gesloopt. De totale omvang van het project is 1.589 m² BVO. De panden zijn reeds in het bezit van de Politie. Het project is gedefinieerd als het ontwerpen en realiseren van renovatie en nieuwbouw voor het basisteambureau, inclusief buitenruimte, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen op het (afgesloten) terrein. De parkeervoorziening bestaat uit parkeerplaatsen voor motorvoertuigen op maaiveldniveau en een gebouwde stalling met oplaadvoorzieningen en opslag. Tevens is het ontsluiten van het terrein op de openbare weg onderdeel van de opdracht. Hierbij dient rekening gehouden te worden met één hoofd in- uitrit en één nooduitrit.

De opdracht zal volgens de traditionele wijze worden uitgevoerd. Waarbij de mogelijkheid bestaat dat de uitvoerende partij al op basis van een DO wordt geselecteerd, om hiermee in een bouwteam het TO en bestek te maken. Dit vanwege de complexiteit van het project (renovatie van een pand met monumentaal karakter en nieuwbouw in een binnenstedelijk gebied) en de mogelijke uitvoeringsrisico’s die hieraan gekoppeld zijn.

Door gemeente Rotterdam is in samenwerking met de Politie een nota van uitgangspunten opgesteld, die  is toegevoegd aan de selectieleidraad. Hierbij is door Koen van Velsen Architecten reeds een voorstudie gemaakt. Deze studie maakt onderdeel uit van de nota van uitgangspunten en is separaat bij de selectieleidraad gevoegd. De nota van uitgangspunten is leidend voor het ontwerp. Vanuit de architectonische verkenning
is het gegeven  voorkeursmodel 2.2 leidend. Zowel gemeente Rotterdam als Politie staan open voor andere modellen, mits deze passen binnen de nota van uitgangspunten en het Programma van Eisen. Het nieuwe gebouw moet vooral doelmatig en functioneel zijn. Hiertoe heeft de
politiebouwmeester uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit Politie (URKP) opgesteld. Het ontwerp dient te voldoen aan de in het URKP gestelde kaders. Het huisvestingsconcept bij de planvorming is: ‘Activiteitgericht Werken’ (AGW) om de huisvesting zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken binnen een organisatie in verandering. Het binnenklimaat, de verlichting en de akoestiek zijn belangrijke aandachtspunten vanuit de
toekomstige gebouwgebruikers. Daarnaast zullen privacy, zicht van buiten naar binnen, ook op het buitenterrein, logistiek en de gebouwbeveiliging aandacht vragen. De Politie wenst een flexibel en efficiënt ontwerp met een gunstige bruto-netto verhouding. Daarnaast is de
duurzaamheidsambitie BENG.

Met de winnende inschrijver wordt een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst isgebaseerd op de volgende documenten:
– Basisopdracht;
Vergelijkbaar met Basisopdracht behorende bij DNR2011, herzien in 2013;
– Vraagspecificatie (en bijlagen);
Hier wordt gebruik gemaakt van de Standaardtaakbeschrijving 2014 (Stb2014). Hierin is per fase en per discipline omschreven welke deeltaken uitgevoerd moeten worden;
– Voorwaarden voor opdrachten van Politie aan architecten en bouwadviseurs;
– DNR 2011 (herziening 2013);
– Inschrijving Opdrachtnemer.

Bron: Tenderned 30 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210221

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *