Tolkdiensten gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Tolkdiensten gemeente Den Haag

Image: pixabay.com/Geralt

Om haar burgers goed van dienst te kunnen zijn, te begeleiden en/of voor te lichten heeft de gemeente regelmatig behoefte aan tolken om taalbarrières tussen de gemeentelijke medewerkers en de cliënt op te heffen. De gemeente is op zoek naar partijen die de tolkdiensten conform de gestelde eisen kunnen leveren. Binnen de gemeente wordt door de verschillende diensten gebruik gemaakt van de tolkdiensten. De diensten die het meest gebruik maken van tolkdiensten zijn Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW). Het gaat hierbij zowel om ad-hoc als gereserveerde telefonische tolkdiensten en persoonlijke tolkdiensten. Zoals eerder genoemd maken verschillende diensten binnen de gemeente gebruik van de tolkdiensten. De opdracht wordt dan ook gemeentebreed uitgezet (voor alle diensten binnen de gemeente). De opdrachtgever ervoor gekozen de opdracht onder te verdelen in twee percelen:
• Perceel 1: OCW en overige. Dit perceel omvat de tolkdiensten ten behoeve van (onder meer):

o OCW – JMO (Jeugd en WMO)
o OCW – GGD
o DSB – Handhaving
o DSO – Haagse Pandbrigade

• Perceel 2: Inburgering en Participatie. Dit perceel omvat de tolkdiensten ten behoeve van:

o SZW – Inburgering
o SZW – Participatie/Brede Intake

Per perceel wordt, in voorkomend geval van gunning, een opdracht afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijver(s) kunnen inschrijven op één of op beide percelen. De gemeente Den Haag maakt binnen beide percelen gebruik van drie soorten tolkdienstverlening:
1) Telefonische tolkdienstverlening
2) Tolkdiensten op locatie
3) Video tolkdienstverlening

Voor beide percelen dienen de diensten beschikbaar te zijn voor alle talen, waarbij de veelvoorkomende talen zijn: Duits, Frans, Engels, Turks, Marokkaans (Darija), Pools, Tigrinya (Eritrea), Arabisch (verschillende varianten), Russisch, Farsi, Spaans, Portugees en Oekraïens. De gemeente maakt gebruik van zowel beëdigde- als niet-beëdigde tolken. In de meeste gevallen zal
een niet-beëdigde tolk voldoen, maar indien nodig dient de inschrijver over beëdigde tolken te beschikken. De omvang is uitgesplitst over de twee percelen. Voor perceel 1 is de raming ongeveer €1.200.000,- over vier. Perceel 2 is geraamd op €2.500.000,- over vier jaar. De raamovereenkomsten treden naar verwachting in werking op 01 augustus 2022. De afgesloten
raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente worden verlengd met een periode van twee keer één jaar. De gemeente heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. Indien de gemeente overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het
gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 7 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258038

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *