Tijdsbestedingsonderzoek Rechtspraak – Aanbestedingsnieuws

Tijdsbestedingsonderzoek Rechtspraak

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©Zaz 2020

De Raad voor de rechtspraak wil ten behoeve van de prijsbesprekingen 2025-2027 landelijk en per gerecht inzicht hebben in de tijd die rechters, raadsheren en juridisch medewerkers in 2021 gemiddeld besteden aan de diverse soorten rechtszaken, hoeveel zij overwerken en hoeveel tijd zij aan niet direct zaak gebonden activiteiten besteden.

De bekostiging van de Rechtspraak is geregeld in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en is uitgewerkt in het Besluit financiering rechtspraak 2005. Het budget van een gerecht is sinds 2005 grotendeels output gefinancierd. Het ontstaat door het aantal zaken dat het gerecht verwacht af te doen in een jaar te vermenigvuldigen met de betreffende zaaksprijzen.
Voor de bepaling van het output gefinancierde budget van een rechtbank worden ruim vijftig soorten zaken (‘zaakscategorieën’) met bijbehorende prijzen onderscheiden; voor het budget van een gerechtshof ongeveer twintig soorten. De CRvB kent er drie. De prijzen van de zaakscategorieën voor de gerechten worden jaarlijks door de Raad vastgesteld en in mei voorafgaand aan het kalenderjaar aan hen medegedeeld. De zaakscategorieën zijn geclusterd in zeven ‘’productgroepen’’ (rechtsgebieden) voor de rechtbanken, vier voor de hoven en één voor de CRvB. De zaakscategorieën en productgroepen worden weergegeven op het
zogenaamde Lamicie-a4tje.

Het tijdbestedingsonderzoek is allereerst van belang omdat de bekostigings-AMvB bepaalt dat de zaaksprijzen onder andere gebaseerd zijn op de uitkomsten van een tijdbestedingsonderzoek, dat wil zeggen de gemeten landelijke gemiddelde behandeltijden van zaken. De uitkomsten spelen dan ook zeker een rol in de prijsbesprekingen maar van het één op één vertalen van behandeltijden naar zaaksprijzen en dus budget is in de praktijk geen sprake. De Raad is van mening dat de relatie tussen tijdbestedingsonderzoek en zaaksprijzen versterkt moet worden. Om de gemeten feitelijke landelijk gemiddelde behandeltijden van rechtszaken ten behoeve van de prijsbesprekingen in perspectief te plaatsen, laat de Raad in de tijdbestedingsonderzoeken ook steevast de omvang van het overwerk en van de niet direct zaaksgebonden tijd meten en wordt ook de inzet van bijvoorbeeld rechter/raadsheerplaatsvervangers meegenomen.

Bij het vorige onderzoek (2021) is er voor het eerst voor gekozen om rechtstreeks behandeltijden per zaakscategorie te laten meten. Deze werkwijze wordt in 2024 niet gecontinueerd. Net als in 2017 en eerder wordt in 2024 volstaan met het meten van de gemiddelde behandeltijden van een zaak per productgroep voor de functiegroepen rechters en juridisch ondersteuners. Deze behandeltijden worden na afloop van het onderzoek door experts van de rechtspraak zelf verder verdeeld over de onderliggende zaakscategorieën. Deze verdeling door experts maakt géén deel uit van de opdracht en deze aanbesteding.

Op te leveren producten
Het onderzoek moet objectieve en betrouwbare gegevens op landelijk niveau én per gerecht opleveren over de tijd die
1. rechters (RA) en
2. juridisch ondersteuners (JO)
In 2024 feitelijk besteden aan een gemiddelde rechtszaak binnen een productgroep. De onderzoeksmethode is niet voorgeschreven.

De Raad is opdrachtgever van het onderzoek. Binnen bureau Raad wordt een gedelegeerd opdrachtgever benoemd die zich zo nodig laat bijstaan door een klankbordgroep.

De aanbestedende dienst hanteert bij deze aanbesteding de openbare procedure. Alle geldige inschrijvers krijgen de gelegenheid om op 20 juni 2023  hun inschrijving te presenteren. Inschrijvers worden gevraagd om een toelichting van maximaal tien minuten te geven en daarna vragen van het beoordelingsteam te beantwoorden. Voor toelichting en beantwoording gezamenlijk wordt maximaal zestig minuten uitgetrokken. Daarbij is de aanbestedende dienst dan in de gelegenheid de gedane inschrijving te verifiëren en te laten toelichten. Deze presentatie heeft het karakter van een verificatie van de gedane inschrijvingen.

Bron: Tenderned zaterdag 1 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293190

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *