Tijdelijke Verkeersmaatregelen Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke Verkeersmaatregelen Zaanstad

De gemeente Zaanstad wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen, voor de periode van februari 2021 tot en met februari 2023, met een optie tot verlenging van tweemaal één jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 8 februari 2021.  De doelstellingen van de opdracht zijn  één partij te contracteren Voor de planvorming en uitvoering inzake Tijdelijke Verkeersmaatregelen en een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de focus op SROI.

De gemeente Zaanstad besteed jaarlijks circa €300.000,-  aan de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen.
De huidige opdracht voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen bestaat uit:

  • Het opstellen van een verkeersplan;
  • Aanvraag Tijdelijke Verkeer Maatregel (TVM);
  • Aanbrengen gehandicapten parkeerplaats, inclusief leveren bebording en markering;
  • Afzetten evenementen, Kermissen, Braderieën, Straatfeesten, Koningsdag etc.;
  • Plaatsen van Bouwhekken, algemeen en bij calamiteiten;
  • Inhuur verkeersmedewerkers en/of verkeersregelaars, algemeen en bij calamiteiten;
  • Plaatsen en verwijderen van parkeerverboden/wegsleepregelingen, doorgangsregelingen, voorwaarschuwingen, omleidingen en verkeerregelinstallaties (VRI), conform CROW.

Na de aanbesteding zal geen expliciete overeenkomst worden gesloten. De opdracht zal door middel van de opdrachtbrief definitief verstrekt worden, waarbij alle aanbestedingsdocumenten tezamen hetgeen overeengekomen is, bepalen.

Op de aanbesteding is Nederlands Recht van toepassing. De aanbesteding geschiedt op basis van de Europese Richtlijn 2014/24/EU die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van de Aanbestedingswet 2012 (zoals gewijzigd per 1 juli 2016). Daarnaast zijn het Aanbestedingsbesluit (zoals gewijzigd op 24 juni 2016) en de Gids Proportionaliteit (zoals gewijzigd op 16 juni 2016) van toepassing
op deze aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure is een Europese openbare procedure.

In een Programma van Eisen (PvE) wordt de inhoud van de opdracht omschreven en vastgelegd, zoals de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden als social return. Eisen hebben een knock-out karakter: de inschrijvers moeten volledig en onvoorwaardelijk aan elke eis voldoen om in aanmerking te komen voor gunning. Als een inschrijver niet aan een eis voldoet, dan moet zijn inschrijving ongeldig
verklaard worden. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding. Met inschrijving op de aanbesteding geven inschrijvers aan onverkort aan alle eisen te voldoen bij de uitvoering van de opdracht.

Om vervolgens te bepalen welke inschrijver de opdracht gegund krijgt, wordt gebruik gemaakt van het criterium van “inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)”. Om te bepalen wanneer sprake is van de beste prijs-kwaliteitverhouding, wordt gekeken naar het aanbod van de inschrijvingen op de wensen van de gemeente. de gunningscriteria bevatten verscheidene wensen ten aanzien van de opdracht. Deze wensen worden gebruikt om de door inschrijvers ingediende inschrijvingen te beoordelen. Hierbij dient u aan te geven wat u kunt bijdragen aan de gestelde wensen per gunningscriterium. (calamiteiten, veiligheid en bereikbaarheid, communicatie en organisatie). 

Bron: Tenderned 2 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210349

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *