Tijdelijke onderwijshuisvesting Dokkum (versnelde procedure) – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke onderwijshuisvesting Dokkum (versnelde procedure)

Foto: Starcabin.nl

De prognose voor het aantal nieuw te huisvesten leerlingen in Dokkum is onverwacht enorm gestegen. Om in het nieuwe schooljaar 2021-2022 aan de vereisten te kunnen voldoen is er op zéér korte termijn een uitbreiding van het aantal
theorielokalen nodig voor de locatie Dalton College in Dokkum. In afwachting van de nieuwbouwplannen vanuit de gemeente is
het noodzakelijk om tijdelijke huisvesting te realiseren aansluitend aan de reeds aanwezige tijdelijke huisvesting. Stichting OVO Fryslân-noord wenst de tijdelijke huisvesting Europees aan te besteden. Door de onvoorziene overschrijding ziet Stichting OVO-Fryslân-noord zich genoodzaakt de versnelde procedure toe te passen om realisatie van de tijdelijk huisvesting voor het Dalton College Dokkum mogelijk te maken voor het begin van het nieuwe schooljaar. De aanbesteding wordt uitgevoerd conform de gewijzigde aanbestedingswet 2012. De belangrijkste doelstelling is dat bij de start van het schooljaar 2021-2022, in week 34, de tijdelijke huisvesting voor de locatie Dalton College Dokkum gevestigd aan de Parklaan 1, 9103 ST in Dokkum is gerealiseerd. De haalbaarheid in planning van deze opdracht is tevens opgenomen als beoordelingscriteria. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één leverancier die tegen marktconforme prijzen en condities, de leveringen mag verzorgen. De levering van de tijdelijke huisvesting moet voldoen aan de in de gestelde eisen en aansluiten bij de verdere huisvestingsontwikkelingen van de stichting OVO Fryslân-noord.   

De opdracht bestaat uit het ontwerpen en de realisatie van tijdelijke huisvesting voor Dalton college Dokkum, bestaande
uit
drie theorielokalen, één dramalokaal, één kantine, één kantoorruimte en sanitaire voorzieningen. Voor het project is een Ruimteboek opgesteld  waarin de oppervlakten en gewenste voorzieningen zijn weergegeven. De oppervlakten zijn minimale maten, kleine afwijkingen die leiden tot iets grotere ruimten zijn toegestaan.
Leeswijzer: in het Ruimteboek staan de ruimtespecifieke wensen benoemd, voor de gebouwspecifieke wensen is het
uitgangspunt een standaarduitvoering. De vaste inrichting maakt deel uit van de opdracht, de losse inventaris niet. Wel
dienen de technische voorzieningen voor het functioneren van de losse inventaris aanwezig te zijn.
Uitgangspunten:
Het realiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting, conform het ruimteboek;
De huisvesting wordt gehuurd;
Standaard afwerkingsniveau passend bij de doelgroep, inclusief de wensen;
Voldoende transparantie tussen de ruimten en het verkeersgebied;
De opdracht moet gerealiseerd worden binnen de benoemde uitvoeringstermijn, week 34 realisatie gereed;
De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en resultaten dienen te voldoen aan de geldende wet en regelgeving, evenals de plaatselijke voorschriften en verordeningen, zoals deze in Nederland gelden;
• De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd naast de eerder gerealiseerde tijdelijke huisvesting en wordt middels
een interne gang gekoppeld;
• De koppeling vindt plaats vanuit het leerplein van de bestaande tijdelijke huisvesting (tussen stramien 4 en 5);
• De afstand tussen de beide gebouwen is ongeveer 6 meter, hierbij rekening houden met de eisen m.b.t.
brandoverslag;
• De riolering van de nieuwe tijdelijke huisvesting wordt gekoppeld aan de riolering van de bestaande tijdelijke
huisvesting;
• De waterleiding van de nieuwe tijdelijke huisvesting wordt gekoppeld aan de waterleiding van de bestaande
tijdelijke huisvesting;
• De dataverbinding van de nieuwe tijdelijke huisvesting wordt verbonden met de data van de bestaande tijdelijke
huisvesting;
• De elektriciteitsaansluiting wordt in overleg met opdrachtgever bepaald, dit is afhankelijk van de beschikbare
capaciteit van de huidige aansluiting. Eventuele terreinleidingen maken geen onderdeel uit van de opdracht;
• De wijze van fundering is gelijk aan het principe van de bestaande tijdelijke huisvesting;
• Beschadigingen aan het terrein dienen te worden hersteld.

Aanvullende tchnische eisen:
• Aanbrengen zonwering op de zon beschenen gevels;
• Aanbrengen systeemplafond (i.v.m. akoestiek) in verblijfsgebieden;
• Aanbrengen Inbraak, en brandbeveiliging;
• Per ruimte voldoende wand contact dozen, bekabelde data aansluitingen conform het ruimteboek;
• Verlichting, temperatuur, akoestiek, koeling en ventilatie volgens Frisse scholen klasse B.

De inschrijver is vrij een indeling te maken passend bij het ruimteboek. De nieuwe huisvesting wordt gekoppeld aan de
bestaande huisvesting en gaat als één gebouw functioneren. Belangrijk uitgangspunt is dat het dramalokaal geen
geluidsoverlast geeft aan de andere groepsruimten. Na inschrijving moet er de mogelijkheid zijn om de plattegrond te
optimaliseren.

Omschrijving werkzaamheden:

Het ontwerp en de realisatie van de huisvesting (Voortgezet Onderwijs).
Het voorbereiden en realiseren van de constructieve, bouwkundige en installatietechnische onderdelen van de
huisvestingen en het coördineren van onderaannemers.
Het opstellen en handhaven van de voorbereidings-en realisatieplanning.
Het opstellen, aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen voor de bouw en ingebruikname van de
huisvesting;
(Beton)funderingen vallen binnen de scope van uw werkzaamheden.
Het werkend aanleggen van de binnen- en buitenriolering, waterleiding, elektra en data.
Voorzieningen voor bereiken, berijdbaarheid, bouwrijp maken bouwterrein,
Uitvoeren van al het benodigde grondwerk ten behoeve van de fundering.
Het aanhelen van het bestaande terrein.
Het terrein dient bij oplevering en na verwijdering geheel opgeruimd te zijn.
Na einde van de opdracht dient het terrein weer in originele staat teruggebracht te worden.

De
opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest gunstige inschrijving op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 30 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226713

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *