Tijdelijke huisvesting Stanislascollege Pijnacker en IS Delft – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting Stanislascollege Pijnacker en IS Delft

Stichting Lucas Onderwijs is voornemens een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de tijdelijke huisvesting (THV) voor het Stanislascollege Pijnacker (SCP) en voor de International School Delft (ISD).  Het Stanislascollege Pijnacker is een school voor voortgezet onderwijs met een afdeling mavo, havo, atheneum en gymnasium en is gevestigd aan Sportlaan 3a te Pijnacker.  Sinds 2008 heeft het SCP een nieuw schoolgebouw. Er zitten op dit moment circa 1.327 leerlingen op school. Doordat de school erg groeit is er met de komst van nieuwe leerlingen in het schooljaar 2022- 2023 niet meer voor alle klassen voldoende ruimte. Om dit voor de langere termijn op te vangen staat er een uitbreiding van het hoofdgebouw op de planning. Maar voordat deze uitbreiding gerealiseerd wordt, is er besloten om in de tussentijd tijdelijke huisvesting op het terrein te plaatsen, voor 192 leerlingen. De International School Delft Secondary is een school voor voortgezet onderwijs. De ISD is een
community school voor kinderen van internationaal georiënteerde gezinnen. Dat kunnen leerlingen zijn met een buitenlands paspoort waarvan de ouders in Nederland verblijven, of Nederlandse leerlingen die in het buitenland hebben gewoond, dan wel gaan wonen. De ISD is gehuisvest op de Colijnlaan 2 te Delft. Dit is een tijdelijke huisvesting waar de school gebruik van maakt voordat ze naar een nieuw permanent schoolgebouw verhuizen in de zomer van 2024. De ISD Secondary is in augustus 2019 gestart met 14 leerlingen. In het schooljaar 2022-2023 worden er 210 leerlingen verwacht. Om deze groei op te vangen is er besloten om noodlokalen op het   schoolplein te plaatsen.

Het SCP heeft een langgerekt gebouw met drie vleugels. De uitbreiding van het hoofdgebouw is gepland tussen de vleugels in. Bij het bepalen van de locatie voor de THV moet er rekening gehouden worden met deze verbouwing/uitbreiding. Er moet ruimte vrij blijven voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen tijdens de bouw van de uitbreiding van het hoofdgebouw.
De beoogde locatie voor de THV moet terplekke komen van de fietsenstalling. De ingang van de THV moet doormiddel van een sluis aangesloten worden op de nooduitgang. De nooduitgang moet functioneel blijven, dus in de sluis moet een vluchtroute komen. De opdracht voor het Stanislascollege Pijnacker omvat in ieder geval:
• Het ontwerpen, uitwerken, plaatsen/bouwen en verhuren van tijdelijke huisvesting voor het Stanislascollege Pijnacker;

o De bruto oppervlakte bedraagt ca. 500 m² BVO;
o verwachting één bouwlaag (twee bouwlagen is wenselijk indien dit financieel mogelijk is).

• Het voorbereiden en indienen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning en aanvraag gebruikersvergunning/melding (legeskosten zijn voor rekening opdrachtgever).
• Het voorbereiden en verzorgen van de benodigde NUTS-aansluitingen op het hoofdgebouw via een loze leiding.
• Het maken van een bouwplanning (overall-planning);

o Uiterste datum van oplevering: 14 oktober 2022;
o Uiterste datum van ingebruikname: 31 oktober 2022;

• Het organiseren en voeren van een maandelijkse bouwvergadering met gebruikers.
• Het afstemmen van de locatie in overleg met het ontwerpteam van de uitbreiding van het hoofdgebouw;

o Rekening houden met de aan- en afvoerroute ten behoeve van de uitbreiding;
o Realisatie van een vaste verbinding met een sluis met nooduitgang van het hoofdgebouw.

• Het aanleggen van de omliggende terreininrichting op de kavel;

o Het aanleggen van bestrating rondom de THV t.b.v. een schoolplein (indien van toepassing);
o Het weghalen van fietsenstalling en verlichtingsmasten en herindeling op bestaande kavel;
o overige vaste inrichting van het terrein valt buiten deze opdracht.

• De huurperiode zal tweeëntwintig en een halve maand beslaan, vanaf 14 oktober 2022 tot en met 31 augustus 2024;

o optioneel zal een verlenging van de huurprijs worden gevraagd voor een periode van drie keer zes maanden.

• Na afloop van de huurperiode dient het gebouw door de opdrachtnemer weer te worden verwijderd en het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden overgedragen aan de opdrachtgever (inclusief het verwijderen van de (paal)fundering indien van toepassing).

De Opdracht voor de Internationale School Delft omvat in ieder geval:
• Het ontwerpen, uitwerken, plaatsen/bouwen en verhuren van tijdelijke huisvesting voor het International School Delft Secondary;

o De bruto oppervlakte bedraagt ca. 550 m² BVO, verdeeld over twee aparte blokken (PvE);
o Blok A één bouwlaag;
o Blok B verwachting één bouwlaag (twee bouwlagen is wenselijk indien dit financieel mogelijk is).

• Het voorbereiden en indienen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning en aanvraag gebruikersvergunning/melding (legeskosten zijn voor rekening opdrachtgever).
• Het voorbereiden en verzorgen van de benodigde NUTS-aansluitingen op het hoofdgebouw.
• Het maken van een bouwplanning (overall-planning);

o Uiterste datum van oplevering: 16 december 2022;
o Uiterste datum van ingebruikname: 5 januari 2023;

• Het organiseren en voeren van een maandelijkse bouwvergadering met gebruikers.
• Het afstemmen van de locatie in overleg met het ontwerpteam van de uitbreiding van het hoofdgebouw;

o Rekening houden met inrit schoolplein en toegang gymzaal.
o Optie B optioneel realisatie van een vaste verbinding met het hoofdgebouw.

• Het aanleggen van de omliggende terreininrichting op de kavel;

o Het aanleggen van bestrating rondom de THV t.b.v. een schoolplein (indien van toepassing);
o Het weghalen van attributen op het schoolplein en herindeling op bestaande kavel;
o overige vaste inrichting van het terrein valt buiten deze opdracht.

• De huurperiode zal 20 maanden beslaan, vanaf 5 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024;

o optioneel zal een verlenging van de huurprijs worden gevraagd voor een periode van drie keer zes maanden.

Bezichtiging van de werkterreinen kan op eigen gelegenheid plaatsvinden en vindt zonder begeleiding van aanbesteder plaats. Wel dient ondernemer zich vooraf te melden bij de conciërge/receptie van de betreffende school. Alle vragen naar aanleiding van de schouw moeten schriftelijk worden ingediend. Ondernemers hebben ook de gelegenheid tot het stellen van overige vragen. Hieronder wordt mede verstaan eventuele onduidelijkheden, onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in de
aanbestedingsstukken. Deze vragen moeten altijd schriftelijk en tijdig gesteld worden via de daarvoor bedoelde communicatiemodule in TenderNed. Indien ondernemer niet kan voldoen aan het programma van eisen dan kan hierover een vraag worden gesteld met verwijzing naar de betreffende eis en toevoeging van een concreet voorstel voor aanpassing
van de betreffende eis. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie wordt door aanbesteder een
geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgemaakt. De aanbesteder heeft het recht om een of meerdere extra vragenronden toe te voegen aan de procedure. Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid.

Stichting Lucas Onderwijs is aanbesteder van deze opdracht. Deze aanbesteding vindt plaats volgens het Europese deel van hoofdstuk 2 van het ARW 2016 (Europese openbare aanbestedingsprocedure).  De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter invulling en bepaling van de EMVI wordt t gehanteerd de: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”(BPKV).

Bron: Tenderned zondag 27 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257105

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *