tijdelijke huisvesting OBS De Velduil Houten – Aanbestedingsnieuws

tijdelijke huisvesting OBS De Velduil Houten

De gemeente Houten en Openbaar Onderwijs Houten (OOH) hebben het voornemen om vervangende nieuwbouw
te realiseren voor de openbare basisschool “de Velduil” in Houten en Kinderopvang (Kind en Co). Om de periode tussen ontruiming en sloop van de huidige basisschool de Velduil en de in gebruikname van het nieuwe gebouw te overbruggen, is er tijdelijke huisvesting benodigd. De opdracht in deze aanbesteding, betreft hoofdzakelijk het realiseren, onderhouden en na gereedkoming van het nieuwe gebouw het verwijderen van deze tijdelijke huisvesting, om daarna het terrein weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

De scope van de opdracht omvat met name: acht groepslokalen, een leerplein, enkele ruimten voor onderwijsondersteunende functies alsmede bergingen en ruimtes voor sanitaire en technische voorzieningen. De oppervlakte van de tijdelijke huisvesting zal volgens het PvE circa 890 m² bedragen. Voor deze tijdelijke huisvesting zijn Gemeente Houten en OOH op zoek naar een geschikte en professionele partij. Gelet op het marktsegment en de benodigde inspanningen om in te schrijven, is gekozen
voor een niet-openbare procedure, waarbij het aantal uit te nodigen inschrijvers wordt beperkt tot maximaal vijf. 
Het gunningscriterium is Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding (BPKV).

De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die denkt te voldoen aan de gestelde eisen een aanmelding mag indienen. Op basis van de beoordeling van deze aanmelding worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de inschrijvingsfase. Na deze selectie ontvangen de betreffende gegadigden de uitnodiging tot inschrijving.

Bron: Tenderned 26 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226268

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *