Ophogen en herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg Gouda – Aanbestedingsnieuws

Ophogen en herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg Gouda

Een deel van het projectgebied. Foto: Google Streetview

De Polderbuurtin Gouda is in de jaren 90 van de vorige eeuw aangelegd. In de afgelopen circa dertig jaar zijn er forse zettingen opgetreden. Deze zettingen vormen aanleiding voor dit project waarbij de straten weer worden opgehoogd, opnieuw worden ingericht en tevens worden voorzien van een nieuw hemelwaterriool. Het projectgebied omvat de volgende straten:
Wilhelmina van Pruisenlaan vanaf de Goverwellesingel tot aan het Lakerpolderplein;
Binnenpolderweg vanaf de Wilhelmina van Pruisenlaan tot en met de oversteek van de Voorwillenseweg.

Zowel de Wilhelmina van Pruisenlaan als de Binnenpolderweg worden binnen de projectgrenzen volledig opgebroken om de hoogte van het volledige profiel te kunnen herstellen (lengte circa 900m). Deze opbreekwerkzaamheden omvatten het verwijderen van banden, elementenverhardingen, inrichtingselementen en (teerhoudend) asfalt. Naast het ophogen van ca 0,20m- 0,50m van het volledige profiel wordt de huidige 50 km/u straat heringericht als 30 km/u straat met de daarbij horende smallere rijloper van elementen verharding, geen vrij liggend fietspad en een bredere groenstrook. Een ander onderdeel van de werkzaamheden betreft het aanbrengen van een nieuw hemelwatersysteem en het verwijderen van de bestaande leidingen. Dit betreft het aanbrengen van PVC-leidingen van ø315mm tot ø600mm met daarnaast een drainage systeem ø200mm. Onderdeel van dit nieuwe hemelwatersysteem zijn 3 geïntegreerde duiker constructies van ø800mm.
Globaal kunnen de volgende werkzaamheden worden onderscheiden, het:
verwijderen elementenverhardingen;
verwijderen (teerhoudend) asfalt;
verwijderen en aanbrengen bomen en beplanting;
verwijderen en aanbrengen kolkleidingen;
verwijderen en aanbrengen hemelwater- en drainage leidingen;
aanbrengen duikerconstructies;
leveren en aanbrengen kantopsluitingen;
leveren en aanbrengen elementenverhardingen;
verwijderen en aanbrengen verkeersborden;
verwijderen en aanbrengen openbare verlichting, incl. kabelwerk;
verwijderen en aanbrengen straatmeubilair;
coördineren van in elkander grijpende werken;
toepassen van de BLVC-eisen;

Deze nationale niet-openbare procedure vindt plaats overeenkomstig het ARW 2016 hoofdstuk 3. Nadat de selectiefase is afgerond, ontvangen de geselecteerde gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving de inschrijvingsleidraad. In deze inschrijvingsleidraad wordt de opdracht precies omschreven. Voorts bevat de inschrijvingsleidraad de aanwijzingen voor het doen van de inschrijving en de gunningscriteria op grond waarvan de winnende inschrijving wordt bepaald. Het werk is niet eerder gegund dan na definitieve gunning van de opdracht door de opdrachtgever.
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, wanneer één of meerdere geselecteerde gegadigde(n) zich terug trekt/trekken, de eerstvolgende geschikte gegadigde(n) uit te nodigen die conform de uitslag van de selectiefase in aanmerking komt/komen om een inschrijving te doen, zodanig dat wederom maximaal 5 partijen zijn geselecteerd om een inschrijving te doen. De gegadigde(n) die in een later stadium te kennen is gegeven dat hij wordt uitgenodigd om een inschrijving te doen, accepteert dat hij ten opzichte van de eerder geselecteerde gegadigden mogelijk minder tijd heeft om zijn inschrijving samen te stellen.

Bron: Tenderned 26 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226198

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *