Tijdelijk B&O rietmoeras Zwarte Meer, eilanden Snörre en Kraggenoog – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijk B&O rietmoeras Zwarte Meer, eilanden Snörre en Kraggenoog

Foto: © RWS

Het Zwarte Meer is aangewezen als International Wetland op basis van het Ramsarverdrag (1971) en als N2000-gebied. Binnen dit gebied is bescherming van aangewezen riet- en moerasvogels noodzakelijk. Dit gebeurt door middel van beheer en onderhoud (B&O) van het gebied. Voor circa 60 ha rietland Zuidzijde Zwarte Meer en de twee eilanden Snörre en Kraggenoog is op dit moment echter geen B&O geregeld. Deze 60 ha valt buiten de erfpacht van natuurmonumenten. Rijkswaterstaat is echter wel verantwoordelijk voor dit B&O en hangt deels samen met de LIFE+ subsidie. Voor het gebied zijn de soorten Grote Karekiet en Roerdomp bepalend voor het cyclisch maaibeheer binnen de aangewezen 60 ha. Ook andere soorten zullen hiervan profiteren.

Het beheer van de 60 ha voor de looptijd van dit contract (2021 t/m 2022) zal
bestaan uit:

 • Jaarlijks (land)riet maaien 5 ha, cyclisch door gebied van circa 30 ha;
 • Jaarlijks riet maaien 2 ha om leefgebied voor het porseleinhoen te creëren
 • Jaarlijks vraatroosters inspecteren, vuil verwijderen;
 • Jaarlijks plagrillen (bulten ontstaan uit bladafval, welke begroeid zijn met kruiden) maaien;
 • Jaarlijks drijfvuil ruimen;
 • Tweemalig (regime is om de 2 jaar) verplaatsen van de vraatroosters.

De eilanden Snörre, Kraggenoog:

 • 2-3 keer per jaar, wilgen trekken dan wel zagen;
 • 6 keer per jaar eilanden bezoeken t.b.v. inspectie;
 • Jaarlijks Vraatroosters inspecteren, onderhouden;
 • Jaarlijks Drijfvuil ruimen;
 • Tweemalig (regime is om de 2 jaar) verplaatsen van de vraatroosters.

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. 

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018 . Deze overeenkomst vangt aan op 4 januari 2021 en loopt to en met 31 december 2022. Deze overeenkomst kan één maal met één jaar verlengd worden. In 2024 wordt dit Beheer en Onderhoud Natuurgebied binnen een groter B&O contract IJsselmeergebied overgedragen.

Bron: Tenderned 7 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204703

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *