Textielservice RAV Brabant Midden-West-Noord – Aanbestedingsnieuws

Textielservice RAV Brabant Midden-West-Noord

Foto: Wiltec

De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (‘RAV BMWN’) en de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (‘VRR’) zijn aanbestedende dienst en tevens opdrachtgevers. De RAV BMWN en de VRR gaan elk afzonderlijk een separate overeenkomst aan met de winnende inschrijver. De opdrachtgevers streven ernaar een professionele partij te contracteren die zorgt voor een probleemvrije samenwerking voor de aanschaf, reiniging, atelierwerkzaamheden en logistiek van ambulancekleding waarbij de kwaliteit van de verstrekte producten voldoet aan de wettelijke minimaal vereiste kwaliteit, veiligheids- en Arbo-eisen en waarbij opdrachtgevers zoveel mogelijk worden ontzorgd. Daarnaast dient de uitvoering van de opdracht te voldoen aan de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten. De inschrijving van inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te voldoen aan alle minimumeisen. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat inschrijver niet voldoet aan één of meerdere minimumeisen, terwijl inschrijver heeft verklaard dat hij aan alle minimumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de overeenkomst aangemerkt. In dat geval zijn opdrachtgevers, elk afzonderlijk van elkaar, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De aangeboden producten en dienstverlening dient passend te zijn voor het doel waarvoor deze worden aangeschaft. De kleding die door inschrijver daadwerkelijk wordt aangeboden, dient ook gedurende de hele aanbestedingsprocedure gehanteerd te worden. Opdrachtnemer dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te blijven voldoen aan alle in de aanbestedingsstukken genoemde eisen.

Een ontwerpster is in overleg met AZN tot een uniek en beschermd ontwerp gekomen voor de nieuwe ambulancekleding. AZN is houdster van de intellectuele eigendomsrechten op de ambulancekleding. De modellen van de ambulancekleding zijn op naam van AZN geregistreerd bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) onder de nummers 006530390-0001/0016. Deze modellen zijn uitgangspunt voor deze aanbesteding o.a. vanwege de noodzakelijke uniformiteit van de ambulancekleding. Het te leveren kledingpakket onder onderhavige opdracht dient te allen tijde te voldoen aan de licentie van AZN, bij gebreke waarvan de inschrijver wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbestedingsprocedure.
Opdrachtgevers verwachten een goedlopend pasproces, productie- en bestelproces, bewassingsproces, atelierproces en logistiek proces (ophalen van vuile ambulancekleding, het aanleveren van de schone kleding, etc.), waarbij niet alleen de levering, bewassing en atelierwerkzaamheden, maar ook heel de logistiek daaromheen en bijkomende dienstverlening uitstekend is georganiseerd.

Bij de RAV BMWN is sprake van een implementatieperiode, omdat haar ambulancemedewerkers van nieuwe ambulancekleding dienen te worden voorzien. Al het ambulancepersoneel van de RAV BMWN dient uiterlijk drie maanden na ingangsdatum van de overeenkomst (fatale termijn) tegelijkertijd in de nieuwe kleding volledig operationeel te zijn. Na gunning dienen dan ook zo spoedig mogelijk passessies met het personeel van de RAV BMWN plaats te vinden, zodat de nieuwe ambulancekleding binnen de gestelde termijn kan worden geleverd. Al het personeel van de RAV BMWN dient gelijktijdig over te gaan van de huidige naar de nieuwe ambulancekleding. Bij de VRR is geen sprake van een implementatieperiode. De VRR heeft immers reeds een nieuw kledingpakket en zal dit bij ingang van deze overeenkomst (1 januari 2023) dan ook niet volledig vervangen. Vervanging zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst fasegewijs plaatsvinden, bijvoorbeeld als de huidige kleding aan vervanging toe is en bij mutaties in het personeelsbestand

De RAV BMWN en de VRR gaan elk afzonderlijk een separate overeenkomst aan met de winnende inschrijver. Deze overeenkomsten zijn inhoudelijk wel gelijk aan elkaar. Van definitieve gunning en totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake indien de overeenkomst door zowel de individuele opdrachtgever als inschrijver is ondertekend.De overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor een vaste periode van drie jaren. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 (streefdatum) en de einddatum van de overeenkomst is 31 december 2025. Opdrachtgevers hebben ieder afzonderlijk van elkaar eenzijdig het recht (de optie) om de overeenkomst na de contractperiode drie maal met twee jaren tegen minimaal gelijkblijvende condities te verlengen. Opdrachtgevers hebben de keuze gemaakt voor de Europees openbare procedure. De (geldige) inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningcriterium Economisch Meest
Voordelige Inschrijving, waarbinnen is gekozen voor de variant ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned vrijdag 6 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260828

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *