Stedenbouwkundig bureau Houten – Aanbestedingsnieuws

Stedenbouwkundig bureau Houten

Houten is na 1970 tot 2010 in twee fasen gebouwd. Rond 2017 is gestart met het uitwerken van de Ruimtelijke Koers Houten 2040. In programmatische zin bleek volgens het in 2019 uitgevoerde Woningbehoefteonderzoek van Companen een groei met circa 4.750 woningen noodzakelijk om de natuurlijke bevolkingsgroei te accommoderen, voornamelijk in de vorm van appartementen. In de ruimtelijke koers is dit vertaald naar het verdichten via meer gestapelde bouw in meer lagen dan
voorheen in drie gebieden: het centrumgebied, De Molenzoom en De Koppeling. Daarnaast een uitleglocatie aan de Noordwestzijde van Houten. Tijdens de besluitvorming over de Ruimtelijke Koers 2040 zijn hierop vanuit de bevolking alternatieven aangedragen. Minder verdichten in het centrum en het naastgelegen gebied (Molenzoom) en een
uitbreidingslocatie ten Oosten van de bestaande stad in lage dichtheden ingepast in het Kromme Rijn landschap in plaats van Noordwest. Daarnaast is er vanuit de bevolking een referendum geïnitieerd. In dit referendum heeft een meerderheid van de bevolking de voorgestelde ruimtelijke koers 2040 afgewezen. Breekpunten waren de beleving van het verdichten via hoogbouw en de locatie van het uitleggebied. In de essentie herkende de bevolking onvoldoende de kernwaarden van Houten in de
uitwerking van de visie. Daarmee heeft Houten een forse ruimtelijke (gebieds)opgave te vervullen waarbij op dit moment een overall ruimtelijk kader ontbreekt. Gezien de urgentie om op korte termijn tot aanvullende woningbouwproductie te komen heeft de gemeenteraad najaar 2021 unaniem motie 120 aangenomen waarin een zevental locaties aangewezen zijn die op korte termijn tot realisatie gebracht moeten worden, vooruitlopend op een nader vast te stellen overall ruimtelijke visie. Het betreft totaal circa 600 woningen voornamelijk in het gebied Molenzoom.

Omschrijving werkzaamheden in het kader van motie 120:
Stap 1:
In basis wordt gestart met de formatie van een groep relevante stakeholders waaronder eigenaren in het gebied, bewonersgroepen en initiatiefnemers van alternatieve ruimtelijke benaderingen binnen het gebied Molenzoom en omgeving.
Doel van deze exercitie binnen Molenzoom is te komen tot een gedragen gevoel van urgentie en het afstemmen van verwachtingen rond het ruimtelijk referentiekader voor alle stakeholders in het gebied Molenzoom

Stap 2:
Starten met de analyse en verkenning van de verschillende locaties met het doel om uiteindelijk te komen tot een kavelpaspoort per locatie waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd op het gebied van: programma, ruimte, verschijningsvorm, functionaliteit en haalbaarheid.
Stap 3:
Tegelijk loopt een proces waarop op gebiedsniveau van de Molenzoom de samenhang geanalyseerd wordt van deze locaties en vertaald wordt naar een beperkte gebiedsvisie. Deze analyse en visie kunnen dan ook dienen als basis voor de verdere uitwerking van de Molenzoom in een definitieve gebiedsvisie voor de Molenzoom
Stap 4:
Na het vaststellen van het kavelpaspoort volgt de realisatie waarbij de rol van de gemeente verschuift van een kaderstellende naar een faciliterende rol. De functie van de stedenbouwkundige verschuift na het vaststellen van het kavelpaspoort meer naar die van ruimtelijk supervisor.

Bij een gebleken positieve samenwerking op het gebied Molenzoom is de gemeente Houten van plan om te komen tot een meerjarige relatie met het geselecteerde stedenbouwkundig bureau voor motie 120 voor het ontwikkelen van een aantal aanvullende ruimtelijke analyses en ruimtelijke producten op de schaal van de gehele gemeente Houten of deelopgaven daarbinnen. Te denken valt onder andere de stedenbouwkundige analyse en uitwerking van de omgevingsvisie en
omgevingsplan. Verder de ruimtelijke analyse en uitwerking van bijvoorbeeld de gebieden Centrum, Molenzoom, Koppeling en Houten Oost. Molenzoom in zijn totaliteit, Centrum en Koppeling betreffen inbreidingslocaties en transformaties in de bestaande stedelijke structuur. Houten Oost is een potentiële uitleglocatie aan de Oostzijde van Houten met een gewenste
plancapaciteit van 2500 -3000 woningen plus voorzieningen. Houten Oost is gelegen in het landschap van de Kromme Rijn en is in de beleidsvisies van Provincie en Regio niet voorzien als uitleglocatie. Dit vraagt een zorgvuldige opbouw van een stedenbouwkundig plan waarin de wisselwerking tussen een waardevol landschap en extensief wonen centraal staat.

De procedure die de gemeente bij deze aanbesteding volgt is de niet-openbare procedure, die zoals u weet uit twee fasen bestaat. Een aanmeldingsfase en een inschrijffase. Dit artikel gaat alleen over de eerste fase en ruwweg de te verrichten werkzaamheden.

Bron: Tenderned zaterdag 25 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265283

NDR: Het is al weer jaren geleden dat Redactie Eindhoven voor het eerst en voor het laatst in Houten op werkbezoek was in een poel van in kennismanagement afgestudeerden. Het beste stedenbouwkundige advies wat uit dat bezoek bij mij naar voren kwam is: Zet er een kerncentrale neer ala Tsjernobyl, evacueer de bevolking en laat de natuur het een jaar of veertig overnemen. Houten, nee, daar kan zelfs mijnheer van Houten geen chocola meer van maken, wat een treurigheid! Dus succes aan de gegadigden, dare devils!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *