Staffing verliest aanbestedingszaak tegen Schiedam en Manpower over relatieve beoordeling – Aanbestedingsnieuws

Staffing verliest aanbestedingszaak tegen Schiedam en Manpower over relatieve beoordeling

Laatst geupdate op februari 18, 2021 door redactie

Staffing recruiting heeft een aanbestedingszaak verloren die het had aangespannen inzake een aanbesteding van de gemeente Schiedam. Markant is dat de rechtbank van Rotterdam daarbij beoordeelt dat een relatieve beoordelingssystematiek niet op zichzelf in strijd is met het transparantiebeginsel. Een relatieve beoordelingssystematiek is naar het inzicht van de Redactie van Aanbestedingsnieuws gewoon een mooi woord voor “een som die niet klopt”, of “ongerijmd”.

Uit het ongerijmde volgt alles, oftewel als de hemel naar beneden valt, dan blijkt wel te volgen dat we allemaal een blauwe hoed hebben. Maar uit het ongerijmde volgt toch niet echt alles, bijvoorbeeld niet dat een kort gedingrechter een inkoop vernietigt onder deze omstandigheid, of dat er sprake is van klassejustitie. Of de rechtbank deze analyse deelt, is niet bekend. Misschien heeft de rechtbank Rotterdam een andere interpretatie van de klassieke logica dan de EFSQ-regel. Welke onderbouwing nog aan te pas zou kunnen komen ter duiding van deze paraconsistente logica, daarvoor zoekt de Rechtbank Rotterdam aansluiting bij de filosofische nobelprijswinnaars van de Hoge Raad:

De rechter interpreteert het een en ander in het licht van een uitspraak van de Hoge Raad van 9 mei 2014.

Het hangt af van de wijze waarop een bepaalde beoordelingssystematiek in het concrete geval is ingericht of toegepast, of zij, mede in verband met haar relatieve karakter, in strijd komt met de (genoemde) beginselen van het aanbestedingsrecht (HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1078). In het onderhavige geval valt voorshands niet in te zien waarom de relatieve beoordelingssystematiek ongeoorloofd zou moeten worden geacht. Er zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die een dergelijke conclusie kunnen rechtvaardigen.

Uit het ongerijmde volgt dan ook zeker niet alles, aldus de Rechtbank in Rotterdam. Welke redenatie dat dan is op basis waarvan uit het ongerijmde dan toch niet alles volgt, dat zegt de Rechtbank er niet bij. Wel zegt de Rechtbank dingen als:

Staffing heeft, tegenover het gemotiveerde verweer van de gemeente Schiedam, haar standpunt dat de prijs toch als abnormaal laag moet worden beschouwd, niet goed nader onderbouwd. Met name is geen rekenkundige onderbouwing gegeven inzake het (gesteld) ongerijmde van de prijsstelling van de bedoelde inschrijver. Staffing heeft niet voorgerekend tot welke kostenbesparing zij zichzelf maximaal (nog wel) in staat zou achten indien zij ook ingezet zou hebben op een zeer lage prijs tegen een zeer lage kwaliteit, en waarom een eventueel nog lagere prijs niet mogelijk is. Daarbij zou dan overigens ook nog in acht moeten zijn genomen dat een inschrijving met een prijs die onder de kostprijs ligt niet zonder meer ongeoorloofd is, gelet op de in beginsel te respecteren keuze van een inschrijver om de continuïteit van de onderneming in een bepaald geval prioriteit te geven boven een winststreven.

Het had kortom, op de weg gelegen van Staffing om nader uit te leggen waarom we precies blauwe hoeden hebben, op basis van het ongerijmde en niet bijvoorbeeld ook nog groene hoeden.

Uit het ongerijmde volgt ook helemaal niet dat sprake is van een irreële prijs. “In het voorgaande ligt besloten dat evenmin sprake is van een irreële prijs, nog daargelaten dat in het beschrijvend document als een irreële prijs is benoemd: nul of negatief, waarvan geen sprake is.”

Toch had de Rechtbank Rotterdam zichzelf daarmee nog niet genoeg als willoos instrument van de powerplay van de inkoopafdeling van Schiedam verklaard. Er worden nog wat andere sneers naar Staffing toegevoegd, op basis waarvan een veroordeling in de proceskosten kan worden gerechtvaardigd. Want als de hemel naar beneden is gevallen dan moet er toch iemand onevenredig opdraaien voor de proceskosten.

Dus overweegt de Rechtbank in Rotterdam onder meer:

“Een prijsverschil van 400% tussen verschillende inschrijvingen op een aanbesteding kán een indicatie zijn dat sprake is van een abnormaal lage prijs. Maar dit is niet zeker. Eén en ander zal mede kunnen afhangen van de aard van de geboden waar. Zo zal de ene auto ook 400% duurder kunnen zijn dan de andere auto”

en:

“Staffing heeft ter zitting betoogd dat de desbetreffende “kan- bepaling” in het beschrijvend document (“mag uitsluiten”) dient te worden gelezen als een verplichting (“moet uitsluiten”). Er valt echter niet in te zien waarom Staffing, als behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend inschrijver, dit op deze wijze heeft mogen begrijpen. Staffing leest iets dat er niet staat.”

en vooral:

5.2.

veroordeelt Staffing in de proceskosten van de gemeente Schiedam, tot op heden begroot op € 1.434,-,

 

Edit 18/2/21: kennelijk is de link naar de uitspraak weggevallen bij een migratie. Het gaat hier om: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:1182 

 

1 thought on “Staffing verliest aanbestedingszaak tegen Schiedam en Manpower over relatieve beoordeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *