Stad tussen de bomen Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Stad tussen de bomen Haarlem

Foto: Pexels.com

Deze aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbesteding met als doel te komen tot een overeenkomst met één  Ingenieursbureau (IB) die de opdracht kan uitvoeren. Onderdeel van de werkzaamheden van het IB dient te leiden tot een separate aanbesteding waarbij één aannemer zal worden gecontracteerd voor het aanleggen van de openbare ruimte van
het transitiegebied Stad tussen de bomen. Het contracteren van de aannemer voor de aanleg van de openbare ruimte van de buitenranden wordt gedaan aan de hand van een RAW-bestek op basis van de UAV. Het IB zal namens de opdrachtgever zorgdragen voor het opstellen van de benodigde contracten, het aanbesteden, contracteren en de contractbegeleiding van de aannemer.

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones in de gemeente aangewezen. In het stadsdeel Schalkwijk ligt de ontwikkelzone Europaweg. Het project Stad tussen de bomen is een onderdeel van de ontwikkelzone Europaweg. Stad tussen de bomen betreft een transitiegebied omsloten door Amerikaweg, Aziëweg, Kennedylaan en Europaweg. De bestaande kantoren worden grotendeels gesloopt en er worden woningen toegevoegd. Vastgoedeigenaren en gemeente werken samen aan de transformatie van de leegstaande kantorenwijk naar een groen stedelijk en levendig woonwerkgebied. Meer informatie is beschikbaar op: https://www.haarlem.nl/schalkwijk-midden/#:~:text=Dit%20gebied%20met%20veel%20leegstaande,groene%20identiteit%20die%20het%20krijgt

De openbare ruimte bestaat in hoofdzaak uit twee delen:
– het openbaar toegankelijke terrein dat door de perceeleigenaren/vastgoedeigenaren gerealiseerd gaat worden.
– het openbare terrein dat door de gemeente gerealiseerd gaat worden.
Voor de gehele openbare ruimte geldt dat deze bouw- en woonrijp gemaakt moet worden waarbij ook de groenvoorzieningen tot de scope van het werk behoren. De transformatie van het gehele plangebied verloopt gefaseerd tot circa 2025-2026 is de verwachting. Het IB zal werkzaamheden moeten uitvoeren voor zowel de scope van de gemeente als ook voor de scope van
de ontwikkelaars. De inhoud van deze werkzaamheden verschilt. In samenspraak met de ontwikkelende partijen is een ontwerp gemaakt voor de maaiveld inrichting, deze maaiveld inrichting geldt voor alle partijen. Het ontwerp van deze maaiveldinrichting is gemaakt door ZUS. Het voordeel van het hanteren van eenzelfde plan en ontwerp voor de maaiveld inrichting is dat de raakvlakken tussen scopeverantwoordelijkheid ontwikkelaars en scope verantwoordelijkheid gemeente grotendeels ondervangen zijn. Voor fase 3 is overigens nog niet duidelijk of door de desbetreffende ontwikkelaar gebruik wordt gemaakt van het ontwerp van ZUS. Uiteraard heeft dit wel de voorkeur van de gemeente, gesprekken vinden hierover nu nog plaats. Voor wat betreft de snelheid van ontwikkelen geldt dat de ontwikkelaars in het gebied allemaal hun eigen tempo hebben waardoor de werkzaamheden binnen de scope van de gemeente gefaseerd uitgevoerd moeten worden. Als het gevolg van meerdere opdrachtgevers binnen hetzelfde plangebied blijft het raakvlakmanagement een belangrijk aandachtspunt. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de bepaling van de scope van de werkzaamheden aan advies en ingenieursdiensten is het gegeven dat de gemeente een regie organisatie is met daardoor voor dit project beperkt eigen capaciteit, tijd en expertise beschikbaar. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat de opdrachtgever met deze aanbesteding een partner aan zich wil binden die samen met opdrachtgever optrekt om invulling te geven aan de taken en verantwoordelijkheden die de gemeente heeft binnen dit project. De gemeente kiest er daarbij bewust voor om één partij aan zich te binden voor de gehele duur van het project. Dit om een zo goed mogelijke basis te bieden om een partnerschap te ontwikkelen tot aan het einde van het project. Binnen deze samenwerking tussen gemeente en advies- ingenieursbureau is er uiteraard wel sprake van een verdeling in taken en verantwoordelijkheden. Het IB zal in hoofdlijnen onderstaande scope aan werkzaamheden uitvoeren.: 

  • Onderdeel A: werkzaamheden openbaar gebied van de Gemeente
  • Onderdeel B: werkzaamheden openbaar toegankelijk gebied Ontwikkelaars
  • Onderdeel C: Werkzaamheden andere deelgebieden ontwikkelzone Europaweg.

Binnen de ontwikkelzone Europaweg zijn voor de deelgebieden Schalkwijk Centrum en Spaarne gasthuis mogelijk aanvullende werkzaamheden benodigd. De opdrachtgever is voornemens om, als onderdeel van onderhavige opdracht, het IB de werkzaamheden voor deze twee deelgebieden uit te laten voeren. De werkzaamheden komen qua benodigde expertise en looptijd overeen met wat benodigd is voor het IB onder de hierboven genoemde onderdelen A en B. Opdrachtgever verwacht dat de werkzaamheden behorende bij Onderdeel C een maximale financiële omvang hebben van €200.000,- (excl. BTW).

De opdrachtgever wenst een IB aan zich te binden die op een proactieve manier de verantwoordelijkheid neemt voor de gevraagde werkzaamheden. Opdrachtgever zoekt daarbij een IB met aantoonbare ervaring in soortgelijke projecten die het verantwoordelijkheidsgevoel deelt om een optimale werkwijze te ontwikkelen die past binnen de gestelde doelstellingen.
De opdrachtgever wenst op een juiste manier meegenomen te worden in het gehele proces. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever / stakeholders en het IB is hierbij essentieel. Het IB dient betrokken te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, maar moet ook tijdig de opdrachtgever erbij betrekken (bijvoorbeeld in geval van escalatie).

Er van uitgaande dat de onderhavige aanbestedingsprocedure conform planning verloopt vindt de definitieve gunning plaats medio 2021. De werkzaamheden van het IB dienen aan te vangen direct na de bouwvak van 2021. De transformatie van het gehele plangebied van het project Stad tussen de bomen verloopt gefaseerd tot circa 2025-2026, is de verwachting.

Bron: Tenderned 12 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216646

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *