Sportinstallaties, -toestellen en/of materialen Midden Groningen – Aanbestedingsnieuws

Sportinstallaties, -toestellen en/of materialen Midden Groningen

Illustratie: Pixabay.com (bewerkt)

Team Sport en Bewegen van de gemeente besteedt het inspecteren, repareren en leveren van sportinstallaties, -toestellen en -materialen, alsmede de advisering, certificering en de herinrichting van binnensportaccommodaties aan. De inspecties van de sportinstallaties -toestellen en –
materialen moeten worden verzorgd voor de 28 binnensportaccommodaties en binnensport gerelateerde projecten die Team Sport en Bewegen in beheer heeft. De binnensportaccommodaties zijn onderverdeeld in drie soorten: gymzalen (20), sportzalen (3) en sporthallen (6). Naast het inspecteren van de sportinstallaties, -toestellen en -materialen moeten ook gebreken gerepareerd worden en indien noodzakelijk moeten toestellen en of installaties die niet meer voldoen vervangen worden. Tot slot moeten er een aantal binnensportaccommodaties compleet (her)ingericht worden met nieuwe sportinstallaties, -toestellen en -materialen. Er zijn momenteel ontwikkelingen binnen het scholenprogramma, waarin een aantal gymzalen worden samengevoegd, vervangen of komen te vervallen.
De opdracht valt in vier onderdelen uiteen, te weten:
1) jaarlijks inspecteren en inventariseren van sportinstallaties, -toestellen en -materialen;

Jaarlijks dienen alle sportinstallaties, -toestellen en -materialen in de door de gemeente beheerde binnensportaccommodaties geïnspecteerd te worden. Ook de sportinstallaties, -toestellen en -materialen welke niet door de opdrachtnemer zijn geleverd dienen door de te contracteren
opdrachtnemer geïnspecteerd te worden. Na iedere inspectie levert de opdrachtnemer een inspectierapport.
Het inspectierapport moet voldoen aan de in het Programma van Eisen  genoemde aspecten.

2) repareren van sportinstallaties, -toestellen en -materialen;

Naar aanleiding van het jaarlijkse inspectierapport worden de noodzakelijke reparaties aan de sporttoestellen en of sportinstallaties uitgevoerd door de opdrachtnemer. De voorgestelde reparaties worden eerst geaccordeerd door de opdrachtgever. Mankementen welke ontstaan tijdens
het gebruik worden door de opdrachtgever gemeld aan de opdrachtnemer en dienen door opdrachtnemer gerepareerd te worden.

3) leveren van sportinstallaties, -toestellen en -materialen;

De installaties, toestellen en of materialen welke vervangen dienen te worden c.q. nieuwe installaties, toestellen en materialen dienen geleverd te worden door de opdrachtnemer. Daarnaast dienen de installaties, toestellen en materialen geleverd te worden voor de herinrichting van
binnensportaccommodaties. In de meeste gevallen zullen standaard sportinstallaties, -toestellen en -materialen geleverd moeten worden, maar van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij ook maatwerk oplossingen kan aanbieden. Naast de geoffreerde installaties, toestellen en materialen,
moet er de mogelijkheid bestaan om tussentijdse bestellingen te plaatsen onder de geldende afspraken.

4) instructie, (branche)ontwikkeling, advisering, certificering en projectbegeleiding voor het (her)inrichten van binnensportaccommodaties.

Van de opdrachtnemer wordt een (pro)actieve rol verwacht bij met name de herinrichting van binnensportaccommodaties. De aanbestedende dienst is op zoek naar een partij met ervaring op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe sportinstallaties, -toestellen en of materialen en het
adviseren op toepasbaarheid daarvan. Met de rol die dan van de opdrachtnemer wordt verwacht wordt vooral bedoeld dat tijdens de ontwikkelfase van de binnensportaccommodatie wordt meegedacht over de in de constructie mee te nemen punten welke later invloed hebben op de herinrichting. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Is de constructie berekend op het aanbrengen van de sportinstallaties, of moeten daarvoor aanvullende maatregelen in de constructie getroffen worden;
  • Hoe moet het grondpottenplan er ten behoeve van de sportinstallaties uit komen te zien.

Tot slot dient de gebruiker van de sportinstallaties, -toestellen en –materialen (beheerders, vakleerkrachten e.d.) geïnstrueerd te worden over de mogelijkheden en het juiste gebruik daarvan. Nieuwe gebruikers wordt de mogelijkheid geboden om instructie te krijgen over de in gebruik zijnde
sportinstallaties, -toestellen en -materialen. Dit moet bij herinrichtingsprojecten gebeuren, maar ook bij de vervanging van toestellen en installaties. Deze instructie momenten worden verzorgd door de opdrachtnemer conform het Programma van Eisen.

Buiten de opdracht vallen alle nieuwbouwprojecten welke vallen in de periode van de af te sluiten raamovereenkomst. Momenteel is het
“scholenprogramma Midden-Groningen” in voorbereiding en uitvoering. Dit betekent dat een aantal gymlokalen op de nominatie staan om te vervallen.

De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst is twee jaar met een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De (verwachte) ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2021.

De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV).

Bron: Tenderned 23 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209472;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *