Sophia Kinderziekenhuis – raamovereenkomst architectuur en installatieadvies – Aanbestedingsnieuws

Sophia Kinderziekenhuis – raamovereenkomst architectuur en installatieadvies

Foto: © Erasmus MC

Het huidige complex van het Sophia Kinderziekenhuis is opgeleverd in 1993, waarna de hoofdstructuur en grote delen van de gebouwinstallaties en het interieur niet meer wezenlijk zijn aangepast of gemoderniseerd. Hierdoor is een onbalans ontstaan tussen de gewenste kwaliteit van zorgverlening aan kinderen en de huisvesting van de organisatie. Tevens veroorzaakt de veroudering van het complex in de huidige bedrijfsvoering een aantal functionele en technische knelpunten. Binnen Programma Sophia, onderdeel van Programma Integrale Bouw van Erasmus MC, is een plan ontwikkeld om deze knelpunten op te lossen in afwachting van volledige nieuwbouw per 2035. Dit plan spitst zich toe op een aantal functies die op korte termijn een uitbreiding of kwaliteitsverbetering behoeven:
– IC’-Neonatologie en IC-Kinderen (deels nieuwbouw na sloop tot casco);
– MC Kinderen (renovatie bestaande afdelingen);
– Update OK complex Sb-3 en Bd-1 (deels nieuwbouw).

Naast deze functies dienen ook de deels verouderde gebouwinstallaties gerenoveerd of vervangen te worden. De afdeling Vastgoedbeheer van Programma Integrale Bouw heeft hiervoor een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Een groot deel van het MJOP is integraal opgenomen in de planvorming van Programma Sophia ten behoeve van een efficiënte, geïntegreerde en beheersbare ontwerp- en uitvoeringsfase voor deze gebouwen.

De kwaliteitsverbetering zal plaatsvinden door renovatie (MC-afdelingen) en een combinatie van nieuwbouw, renovatie en functionele aanpassingen (de IC- en OK-afdelingen) van een aantal verdiepingen in het Sk-gebouw en een aantal daaraan ondersteunende functies elders in het Sophia complex. In het OK-complex in gebouw Sb zal tevens een aantal voorzieningen uitgebreid of op een hoger kwaliteitsniveau gebracht worden. Daarnaast dienen twee bouwdelen buiten het Sophia functioneel en technisch te worden aangepast aan gebruik door het Sophia Kinderziekenhuis; bouwdelen Bd-1 (OK/IK-complex) en gebouw Ad (MC-Kinderen). Het totale plangebied met nieuwbouw, renovatie en functionele aanpassingen ten behoeve van het Sophia Kinderziekenhuis is ca. 14.000 m2 groot. Het ontwerp voor het MJOP betreft een groot deel van de gebouwen en gebouwinstallaties van het totale Sophia complex; gebouwen Sk, Sp, Sb en Sh. De ontwerptaken voor deze aanpassingen behoren tot de beoogde opdracht voor het integrale ontwerpteam van architect en installatieadviseur.

De aanpassingen aan de Sophia gebouwdelen zullen uitgevoerd worden terwijl de zorg in het complex normaal doorgaat. Dit gegeven heeft consequenties voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de aanpassingen; deze dienen volledig integraal en afgestemd op de heersende omstandigheden uitgevoerd te worden. Het Erasmus MC (ver)bouwt voor de huidige en toekomstige generaties. Dit gaat gepaard met de opgave dit zo verantwoord mogelijk te doen; zonder verspilling van kostbare grondstoffen en met een minimale aantasting van het toekomstig leefklimaat voor de komende generaties. Dit betekent onder meer het nastreven van een hoog niveau van duurzaamheid, zowel in ontwerp en uitvoering als in gebruik (op basis van TCO-principes).

De renovatie van het Sophia Kinderziekenhuis straalt kwaliteit en welzijn uit. Groen en zicht op buiten is gezond. Bij de inrichting van de gebouwen is volop aandacht voor het welzijn van patiënten door bijvoorbeeld het maximaal faciliteren van het verkrijgen, of het behoud, van de eigen autonomie en zelfredzaamheid, (re-)activeren van patiënten waar mogelijk, het
reduceren van hinderlijke geluiden, het toepassen van veel (dag-)licht en groen en het bieden van afleiding in de vorm van kunst of speelelementen. De uitgangspunten van Evidence Based Design en Healing Environment staan centraal in het ontwerp en het beoogde leefklimaat van de MC en IC afdelingen. Dit betekent dat er veel aandacht is voor licht, zicht, akoestische belasting, stressreductie, positieve afleiding en het afwerkingsniveau. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor innovatie: dit kunnen nieuwe werkprocessen of nieuwe zorginnovaties zijn. In de materialisaties gaan veiligheid, duurzaamheid en esthetiek hand in hand.

De selectieprocedure betreft een integraal ontwerpteam, in één perceel, bestaande uit de disciplines architectuur, interieurarchitectuur en installatieadvies, voor het vervaardigen van het ontwerp van IC en MC afdelingen en OK/IK voorzieningen vanaf het SO t/m het bestek, alsmede de begeleiding van de uitvoering tot en met de oplevering en nazorg.
In het ontwerp dienen alle te renoveren gebouwinstallaties van alle bouwdelen in het plangebied, integraal te worden opgenomen zodat het ontwerp inclusief bijbehorende (technische) fasering beheersbaar en met geminimaliseerde overlast voor de gebruiker kan worden uitgevoerd. Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij zich zeer goed op de hoogte stellen van alle uitvoeringsrisico’s die gepaard gaan met het uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand ziekenhuis. De door het ontwerpteam te ontwikkelen fasering dient op zodanige wijze ontwikkeld en gevisualiseerd te worden dat deze de communicatie met gebruikers en andere belanghebbenden optimaal ondersteund. Het ontwerpproces zal, naar de huidige inzichten, plaatsvinden in de periode van medio 2021 tot eind 2022. De uitvoeringsduur wordt geraamd op 3 jaar.
De overige adviesdisciplines zullen separaat worden gecontracteerd.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Er zullen vijf gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Naast de Aanbestedingswet 2012 is deze aanbesteding ook gebaseerd op de ‘Richtlijn Gezonde Architecten selecties’ van de BNA. De daarin opgenomen aanbevelingen zijn opgevolgd.

Het object van aanbesteding betreft een integrale raamovereenkomst met een enkele ondernemer (één perceel) voor:
architectonisch en bouwkundig ontwerp alsmede interieurarchitectuur;
installatietechnisch ontwerp.
Het Sophia Kinderziekenhuis bestaat uit de gebouwen Sp, Sk, Sb en Sh. De ontwerp- en bouwopgave betreft voor deze aanbesteding gebouw Sk plus interim voorzieningen:
– interim voorzieningen/aanpassing gebouwen Ad en Bd, circa 4.000 m2 bvo;
– herinrichting MC afdelingen gebouw Sk, circa 3.500 m2 bvo;
– nieuwbouw IC afdeling gebouw Sk, circa 3.500 m2 bvo.
Het totale plangebied met nieuwbouw, renovatie en functionele aanpassingen ten behoeve van het Sophia Kinderziekenhuis is circa 14.000 m2. De hiervoor geraamde bouwkosten bedragen circa €50.000.000,- exclusief btw. Onderdeel van de opdracht aan het integrale ontwerpteam is het ontwerpen van de aanpassingen van het gebouw en de installaties conform het MJOP. Een groot deel van het MJOP is integraal opgenomen in de planvorming van Programma Sophia ten behoeve van een efficiënte, geïntegreerde en beheersbare ontwerp- en uitvoeringsfase voor deze gebouwen. De opdracht aan het integrale ontwerpteam van architect en installatieadviseur wordt gefaseerd verleend op grond van een raamovereenkomst voor de fasen Structuurontwerp tot en met Gebruik/Exploitatie, conform de taakbeschrijving die gebaseerd is op DNR-STB 2014.

Bron: Tenderned 9 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221669

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *