Beveiliging Test- en Vaccinatielocaties – GGD Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Beveiliging Test- en Vaccinatielocaties – GGD Flevoland

Foto: pexels.com

De GGD Flevoland voert testen uit en vaccineert in het kader van bestrijding COVID-19 in Flevoland. Dit gebeurt thans op tijdelijke locaties. Voor de fysieke beveiliging van deze test- en vaccinatielocaties wordt in de huidige situatie gebruik gemaakt van een geselecteerd beveiligingsbedrijf. De GGD Flevoland wenst een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een uit deze aanbesteding geselecteerde opdrachtnemer. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van één
opdrachtnemer waarmee een overeenkomst wordt gesloten voor beveiligingsdiensten die aansluit bij het Programma van Eisen en het door opdrachtnemer op te stellen plan van aanpak dienstverlening. Opdrachtgever wenst flexibel in te kunnen spelen op de veranderende behoefte voor beveiliging op test en vaccinatielocaties en op een rechtmatige en doelmatige wijze deze
beveiligingsdienstverlening te kunnen organiseren. Redenen voor flexibele beveiliging kunnen zijn toe- en/of afname in de werkzaamheden en/of verplaatsing van de werkzaamheden. Afhankelijk van het verdere verloop van COVID-19 zal het testen en vaccineren naar verwachting in de loop van de overeenkomst afgeschaald of mogelijk opgeschaald gaan worden. De GGD Flevoland is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is tot het leveren van beveiliging op locaties waarbij op flexibele wijze rekening wordt gehouden met steeds veranderende behoeften. De eisen t.a.v. de beveiligingsdiensten zijn beschreven in het Programma van Eisen.

Op het moment van deze aanbesteding heeft de GGD Flevoland drie vaccinatielocaties en drie testlocaties in gebruik. Alle locaties liggen verspreid in het werkgebied van de GGD Flevoland in de gemeenten Almere, Lelystad en Noordoostpolder. Op twee locaties vindt 24/7 beveiliging plaats waaronder hondengeleiding in de nacht. Over het algemeen wordt per vaccinatie- en testlocatie (v&t locatie) tijdens openstellingstijden één beveiliger ingezet. Hiervan kan worden afgeweken op het moment dat dit noodzakelijk wordt geacht en is afhankelijk van diverse factoren. Openstellingstijden wisselen en zijn afhankelijk van of de
nadruk op enig moment bij vaccineren ligt of bij testen. De GGD kan verder geen garantie geven van de exacte aantallen in te huren beveiligers, noch een indicatie voor de (gemiddelde) duur van een opdracht voor een locatie, dit alles vanwege het feit dat onvoldoende voorspeld kan worden hoe het Covid-19 virus zich zal ontwikkelen.

Er zal geen schouw worden georganiseerd van de verschillende locaties, omdat de locaties steeds kunnen wisselen als ook v.w.b. op- en afschalen. Na gunning vindt met de gecontracteerde opdrachtnemer een schouw plaats voor het implementeren van de dienstverlening.

De overeenkomst wordt gesloten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever voor een periode van vierentwintig maanden, ingaande zo snel mogelijk na gunning, met een optie tot een eenzijdige verlenging door Opdrachtgever van tweemaal twaalf maanden. Aanbestedende dienst hanteert voor deze Europese aanbesteding de “sociale en andere specifieke diensten (zoals bedoeld in artikel 2.38 Aanbestedingswet 2012”. In deze procedure wordt het kwalificatie- en gunningproces in één fase doorlopen.

Bron: Tenderned woensdag 24 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270183

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *