Servers, storage- en netwerkcomponenten – gemeente Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Servers, storage- en netwerkcomponenten – gemeente Tilburg

De stad Tilburg en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel liggen in het Hart van Brabant, waar het leven goed is en mensen zich snel thuis voelen. Inwoners verwachten betrouwbaarheid en snelheid in IT-mogelijkheden van deze tijd in diverse domeinen. Voorbeelden daarvan zijn: betalingsverkeer en veilige data-uitwisseling ten behoeve van zowel de inclusieve,
duurzame als vitale stad, de 24/7 geopende winkel op www.Tilburg.nl en de dienstverlening aan onze ondernemers en burgers in de stadswinkels.

De afdeling DIT (Data, Informatie & Technologie), waaronder Team Technisch IT Beheer, zorgt voor deze excellente, gedigitaliseerde dienstverlening, zodat de opgaven in de stad gerealiseerd kunnen worden. De gemeente Tilburg neemt hardware af onder de af te sluiten overeenkomst. Voor deze aanbesteding is de gemeente Tilburg de opdrachtgever en zal de afdeling DIT als gedelegeerd opdrachtgever optreden en zal na gunning contractpartner en aanspreekpunt zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

De gemeente Tilburg wenst een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van servers, storage-,
netwerkcomponenten en aanverwante hardware (denk aan racks en overige accessoires), onderhoud en bijbehorende dienstverlening. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze, zonder afnameverplichting voor opdrachtgever, de gevraagde apparatuur en gerelateerde diensten levert in overeenstemming met de overeenkomst. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen, c.q. de levering van:
▪ centrale serversystemen waarop het besturingssysteem Windows Server 2016 of Hypervisor VMware ESX 7.0 of hoger functioneert of de op het moment van aanschaf geldende logische opvolger. Tevens maken de Oracle Database Appliances (ODA’s) onderdeel uit van de apparatuur;
▪ storage-apparatuur;
▪ netwerkcomponenten;
▪ systeem- en ondersteunende software en licenties: software die onlosmakelijk verbonden is met de levering om de betreffende hardware juist te laten functioneren.

De nieuw te leveren apparatuur dient volledig en probleemloos inpasbaar te zijn in de huidige omgeving van opdrachtgever. Te leveren zaken dienen in de bestaande infrastructuur te passen en moeten kunnen integreren in de bestaande beheeromgeving. De onderhoudswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door de fabrikant en uitgewerkt te worden conform de voorwaarden van deze overeenkomst, de voorschriften van de producent en het ‘Beleid extern beheer informatievoorziening gemeente Tilburg’. De gemeente Tilburg kan u eventueel wel vragen een aanvullende offerte uit te brengen op basis van vastgelegde condities, op het gebied van onderhoud anders dan door de fabrikant. Opdrachtnemer voert de hieronder weergegeven dienstverlening uit als ‘standaard dienstverlening’ en kan hiervoor geen aanvullende kosten in rekening brengen:
▪ het desgevraagd in overleg met Opdrachtgever specificeren van servers, storage- en netwerkcomponenten en alle onlosmakelijk daarbij behorende zaken (onderdelen ten behoeve van inbouw);
▪ het in overleg met Opdrachtgever opstellen van eventuele nadere offerteaanvragen;
▪ het leveren en installeren van de apparatuur op locatie(s) van Opdrachtgever;
▪ het in voorkomende gevallen adviseren van Opdrachtgever met betrekking tot servers, storage- en netwerkcomponenten op uiteenlopende gebieden, waaronder het navolgende:

– adviezen op het gebied van lifecycle management;
– adviezen op het gebied van duurzaamheid;
– adviezen op het gebied van technische optimalisatie;
– adviezen op het gebied van onderhoud.

Aanvullende dienstverlening, die door middel van separate opdrachten kan worden afgenomen, is:
▪ adviseren over het verbeteren van bestaande situaties door het ontwerpen van nieuwe oplossingen;
▪ het gebruiksklaar/werkend opleveren van aanvullend bestelde apparatuur, systeem- en ondersteunende software;
▪ het implementeren van nieuwe apparatuur en/of software binnen de bestaande infrastructuur.

De uitvoering van de opdracht is vooralsnog voorzien met ingang van 1 december 2022 tot en met 30 november 2024, met twee opties tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever met telkens één jaar. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De economisch meest voordelige aanbieding wordt in deze aanbesteding bepaald met het (sub)gunningscriterium Laagste Prijs, waarbij geldt dat onder prijs wordt verstaan de inschrijfsom die volgt uit prijzenblad.

Bron: Tenderned zondag 31 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268873

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *