Server en storage apparatuur Politie – Aanbestedingsnieuws

Server en storage apparatuur Politie

Bron: Bijlagen Aanbestedingsstukken

Op dit moment beschikt de Politie over een overeenkomst die op 30 september 2022 expireert. Omdat er ook na deze tijd behoefte aan deze producten en diensten blijft, heeft de Politie deze aanbesteding gepubliceerd. Met deze aanbesteding wenst de Politie overeenkomsten af te sluiten op basis waarvan de Politie de komende jaren invulling kan geven aan de behoefte voor inkoop van hardware en aanverwante diensten op het gebied van:
• Server & Storage apparatuur;
• Datacenterinfrastructuur.

Meer in het bijzonder dienen deze overeenkomsten ervoor te zorgen dat de Politie ondersteund wordt in het uitvoeren van haar bedrijfsvoering en dat er kan worden ingespeeld op zowel politieke ontwikkelingen, marktontwikkelingen alsmede maatschappelijke ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat met de af te sluiten overeenkomsten tenminste bestaande ICT-omgevingen operationeel gehouden kunnen worden en desgewenst op- en afschalen mogelijk is. Onder operationeel houden wordt ook verstaan het up-to-date houden, moderniseren en aanpassen zodat de apparatuur veilig, betrouwbaar, efficiënt en effectief blijft functioneren.

De aanbesteding is politie-breed, wat betekent dat de leveringen en diensten kunnen worden afgenomen door/voor de gehele politieorganisatie inclusief de Landelijke Meldkamer Samenwerking en de Politieacademie. De inkoopbehoefte bestaat uit de volgende onderdelen:
• Inkoop van server & storage hardware;
• Inkoop van datacenterinfrastructuur;
• Inkoop van onderhoud en ondersteuning, zowel voor onder deze overeenkomst ingekochte apparatuur alsmede de reeds aanwezige installed base;
• Advies en ondersteuning gerelateerd aan hardware.

De installed base betreft alle bij de Politie aanwezige Server en Storage apparatuur en datacenter infrastructuur. De apparatuur staat op locaties waar de Politie in Nederland is gehuisvest. Qua type locatie is er globaal is een onderverdeling te maken in Rekencentra en IT Equipment Rooms. Het merendeel van de datacenters zijn eigendom van en exclusief voor de Politie, echter ook gebruik van Colocatie komt voor. IT Equipment Rooms zijn veelal in politiebureaus en meldkamers door het gehele land
gehuisvest. De opdrachtnemer dient voor de dienstverlening die uit deze opdracht voortvloeit en ongeacht het type locatie, dekking door geheel Nederland bieden. De Politie werkt momenteel aan een transitie naar ‘de Cloud’. Dit houdt in dat diverse
ICT-diensten, mits geschikt, verplaatst worden naar een – al dan niet public – ‘Cloud’ oplossing. Door deze ontwikkeling voorziet de Politie dat de jaarlijkse behoefte van de in deze aanbesteding onderhavige producten en diensten een dalende trend zal vertonen.

De aanbesteding is onderverdeeld in twee percelen, te weten:
• Perceel 1: Server & Storage apparatuur;
• Perceel 2: Datacenterinfrastructuur.
Perceel 1 heeft een geschat inkoopvolume van circa €96.000.000,- over een periode van vier jaar, voor perceel 2 betreft dit een inkoopvolume van circa €4.000.000,- voor vier jaar.
Daarnaast bevat perceel 2 een optie van €2.000.000,- voor een datacenter renovatie die mogelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst zal worden uitgevoerd.

De Politie is voornemens per perceel een overeenkomst te sluiten voor de periode van twee jaar met maximaal twee opties tot verlenging van telkens één jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2023.lgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De Politie selecteert per perceel maximaal vijf gegadigden voor de inschrijvingsfase. De opdracht zal per perceel worden gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 27 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270505

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *