Selectie Design & Build partner nieuwbouw sporthal de Drait te Drachten – Aanbestedingsnieuws

Selectie Design & Build partner nieuwbouw sporthal de Drait te Drachten

Foto: Google Streetview

Gemeente Smallingerland heeft op 1 februari 2021, door middel van een aankondiging op TenderNed en in het Supplement op het Publicatieblad der EG, aangegeven de nieuwbouw van sporthal de Drait in Drachten te willen aanbesteden.
Het betreft hier een Europese niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie). Deze procedure is vastgelegd in deel twee van de Aanbestedingswet 2012. Op deze procedure is de ARW 2016 van toepassing. 

De huidige sporthal gebouwd in 1977, is verouderd en dringend toe aan (groot) onderhoud c.q. nieuwbouw. Naar aanleiding van een scenariostudie is gekozen voor nieuwbouw ter vervanging van de bestaande sporthal. De gemeente is opdrachtgever en eigenaar van de sporthal en werkt vanuit een gezamenlijk belang uiteraard nauw samen met het Sportbedrijf Drachten. Het Sportbedrijf Drachten is verantwoordelijk voor de beheer en exploitatie van de sporthal. Sportbedrijf Drachten biedt
professionele ondersteuning aan onderwijs en verenigingen en verhuurt en beheert sportaccommodaties en de bijbehorende materialen. Sportbedrijf Drachten is om die reden een belangrijke stakeholder in onderhavige opdracht.

Sporthal De Drait is gerealiseerd in 1977 naar ontwerp van Architectenburo Anne van der Meer b.v. en biedt meer dan 40 jaar de mogelijkheid voor met name inwoners van Drachten om te sporten. Het huidige gebouw is gelegen aan de Dollard 125 te Drachten. Het huidige gebouw zal plaats maken voor nieuwbouw.
De totale oppervlakte van de nieuwbouw zal circa 2.500 m² BVO bedragen en zal bestaan uit: 3 gelijke zaaldelen welke met scheidingswanden kunnen worden geschakeld, bergingen, kleedkamers met douches, een kantine en diverse nevenruimten. Huidige vaste gebruikers van De Drait zijn onder andere:
– De korfbalvereniging
– De badmintonvereniging
– Enkele volleybalverenigingen
– De turnvereniging
– De bowlsvereniging
Zaalvoetbal
En een vijftal basisscholen
Het uitgangspunt is dat deze gebruikers ook gebruik gaan maken van de nieuwbouw. Vanuit de visie dat het gebruik van het gebouw, namelijk bewegen, het belangrijkste is, is besloten om parallel aan onderhavige aanbestedingsprocedure van de aan ontwerper/aannemer gelijktijdig de sportinrichter te selecteren. De uitgangspunten vanuit de sportinrichting zullen in het ontwerp worden meegenomen, opdrachtnemer voert de coördinatie over de werkzaamheden van de sportinrichter, in
de inschrijvingsfase zal meer informatie worden verstrekt over de te sluiten coördinatieovereenkomst, tussen opdrachtnemer en de leverancier van de sportinrichting.

De opdracht houdt in het op basis van de vraagspecificatie nader uitwerken van het ontwerp tot een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en vervolgens Uitvoeringsgereed Ontwerp. Dit ontwerp vervolgens te realiseren (het werk) en het gerealiseerde werk binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. Naast de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden dient de opdrachtnemer werkzaamheden te verrichten zoals project- en contractmanagement inclusief risicomanagement, omgevingsmanagement, waaronder begrepen het coördineren en (doen) verleggen van kabels en/of leidingen. Het aanvragen van de omgevingsvergunning maakt ook onderdeel uit van de opdracht. De gegadigde is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning voor zover hij hier invloed op kan uitoefenen. Zo is bijvoorbeeld het aanleveren van de juiste documenten, voldoen aan alle wet- en regelgeving en welstandeisen ook onderdeel van de verantwoordelijkheid van de gegadigde.
De toe te passen contractvorm betreft een geïntegreerde contractvorm Design & Build waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-gc 2005) van toepassing zijn.

Een onderneming mag zich slechts eenmaal aanmelden voor deze procedure, hetzij als individuele gegadigde (die daarmee zelfstandig voldoet aan de in paragraaf 6.3 bedoelde geschiktheidseisen), hetzij als lid van een combinant van ondernemingen (die gezamenlijk voldoen aan de in paragraaf 6.3 bedoelde geschiktheidseisen), dan wel als onderaannemer van een individuele gegadigde of een combinatie.

Bron: Tenderned 1 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218405;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *