Planfase Verkeersbrug Dordrecht- RWS – Aanbestedingsnieuws

Planfase Verkeersbrug Dordrecht- RWS

De brug met vele namen tussen Dordrecht en Zwijndrecht.
Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een Europese aanbesteding geplaatst voor het verlenen van een opdracht volgens de niet-openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) gehouden. De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor diensten metzaaknummer 31165336 voor de planfase Verkeersbrug Dordrecht.

Het hoofdprobleem is dat onderdelen van Verkeersbrug Dordrecht het eind van hun (technische) levensduur hebben bereikt. Doordat de installaties van de brug verouderd zijn, worden ze niet meer ondersteund door de fabrikant. Reserveonderdelen zijn niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. Met als mogelijk gevolg (onoplosbare en blijvende) storingen, etc. Om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om de levensduur van de brug te verlengen, is het noodzakelijk om een actueler en integraler inzicht in de technische staat van de brug te verkrijgen dan er nu is. Ook moet duidelijk worden of – en zo ja welke – juridische procedures en/of vergunningen benodigd zijn, dit betreft ook inzicht in de eventuele veranderingen die in het kader van de omgevingswet gaan spelen. Een nevendoel van het V&R programma is om het object zodanig te vernieuwen dat
het klaar is voor de toekomst en voldoet aan de eisen en wensen voor huidig én toekomstig gebruik (‘fit for future’). Ook ontstaan er bij vervangings- en/of renovatiewerk mogelijk meekoppelkansen en is de vraag hoe kan worden bijgedragen aan de RWS doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid zoals energieneutraliteit en circulariteit. Voor de Verkeersbrug Dordrecht moeten dergelijke mogelijkheden, kansen en bijdragen nog worden geïnventariseerd en meegewogen. Dit vormt onderdeel van de opdracht.

De probleemstelling van het project is dat dat renovatie van de brug noodzakelijk is, maar dat de technische staat de brug onvoldoende inzichtelijk is. Hierdoor kunnen er nog geen renovatiemaatregelen bepaald worden die integraal afgewogen
zijn. Om tot een scope voor de renovatie van Verkeersbrug Dordrecht te kunnen komen, is inzicht in de technische staat van de brug noodzakelijk. Tevens wil opdrachtgever voorkomen dat tijdens de renovatie, tegenvallers optreden door een te beperkt beeld van de technische staat van de brug. RWS heeft de technische staat van Verkeersbrug Dordrecht deels onderzocht en deels lopen er nog onderzoeken. De beschikbare informatie die de huidige staat van de brug beschrijft, is
opgenomen in Bijlage IX van de vraagspecificatie. De uitkomsten van de onderzoeken die opdrachtgever gedurende de looptijd van onderhavige opdracht uitvoert, zijn beschreven in de werkpakketten opdrachtgever.
Deze informatie is echter nog onvoldoende om een volledig beeld van de technische staat van Verkeersbrug Dordrecht te hebben. Deze leemte dient ingevuld te worden door opdrachtnemer. Om tot onderbouwde varianten te kunnen komen, is het nodig om de
ontwerpruimte te specificeren. Door ontbrekende gegevens over de technische staat en gedeeltelijke opgehaalde en gehonoreerde klanteisen, is de ontwerpruimte nog niet bekend. Deze dient inzichtelijk te worden gemaakt. Om te kunnen komen tot een renovatiescope dient de planfase te worden doorlopen. Hierbij dienen technische risico’s onderbouwd te worden beheerst, door onder andere noodzakelijke inspecties en onderzoeken te doen en berekeningen te maken.
De klanteisen voor de planfase zijn naast het beheersen van de technische risico’s mede bepalend voor de uiteindelijk keuze van een voorkeursvariant (WAT + HOE). De voorkeursvariant moet dusdanig onderbouwd zijn dat een realisatiebesluit
(Beslismoment 2) kan worden genomen. Tevens is in het contract de optie opgenomen tot het opstellen van het
realisatiecontract. Indien wordt gekozen voor deze optie dient er na het nemen van beslismoment 2 een realisatie contract opgesteld te worden.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt
gerealiseerd worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie en overige contractdocumenten.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV), overeenkomstig de
beoordelingsprocedure als omschreven in paragraaf 7.2.

Bron: Tenderned 1 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218422;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *