Schoonmaakdienstverlening – Stichting Lucas Onderwijs – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening – Stichting Lucas Onderwijs

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com (RitaE)

Stichting Lucas Onderwijs is een schoolbestuur voor onderwijs op confessionele grondslag in de regio Haaglanden. De stichting omvat zesenveertig scholen voor het primair onderwijs (PO), zeven speciaal (basis)onderwijs en expertisecentra en drie regio’s voor voortgezet onderwijs (VO) met in totaal tweeëndertig vestigingen. De schoonmaakcontracten van tweeëndertig scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) worden door middel van deze aanbesteding in de markt gezet. Enerzijds omdat contracten van rechtswege aflopen en anderzijds omdat er geen gebruik wordt gemaakt van eventuele verlengingsopties.
De aanbestedende dienst nodigt geïnteresseerden uit om een Inschrijving in te dienen.

De scope van deze opdracht betreft (dagelijkse) schoonmaakdienstverlening. Voor elke school kan de gevraagde
schoonmaakdienstverlening variëren, omdat elke school eigen specifieke kenmerken heeft en wensen en/of eisen. Om deze reden bestaat de schoonmaakdienstverlening uit twee facetten de vaste dienstverlening (1) en de school specifieke dienstverlening (2):
1. De vaste dienstverlening bestaat uit het verzorgen van reguliere schoonmaak inclusief de periodieke vloerwerkzaamheden. De eisen omtrent deze Dienstverlening staat in het standaard Programma van eisen.
2. Voor de school specifieke dienstverlening is er een keuze gemaakt of de volgende onderdelen wel/niet mee in scope zijn:
o Glasbewassing van het gevelglas aan de binnenzijde van de gebouwen;
o Glasbewassing aan de buitenzijde van de gebouwen;
o Incidentele schoonmaak (bijvoorbeeld voor en/of na evenementen);
o Calamiteitenschoonmaak (bijvoorbeeld bij/na lekkages).
De keuze en eventuele aanvullen eisen van een school staat weergegeven in het specifiek Programma van eisen op schoolniveau. In dit specifiek Programma van eisen is ook de keuze voor resultaat- of inspanningsgericht meegenomen.
Een overzicht van mogelijk over te nemen personeel is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Inschrijver kan hier geen rechten aan ontlenen, dit overzicht is slechts ter indicatie voor de inschrijver.

De opdracht is verdeeld in tien percelen. De nummering van de percelen is van 6 t/m 15. De aanbestedende dienst heeft doorgenummerd ten opzichte van een eerdere aanbesteding in verband met haar eigen interne administratie. Met inschrijving op een perceel aanvaardt de inschrijver alle scholen die in het betreffende perceel vallen als opdracht. Het is niet mogelijk in te schrijven op een perceel en scholen van het betreffende perceel uit te sluiten. Bij het opstellen van de perceelindeling is er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de volgende aspecten:
• de geografische ligging;
• het totaal aantal m2 van het perceel (maximaal 35.000m2);
• het aantal scholen binnen een perceel (maximaal zeven);
• eventuele voorkeuren van scholen.

Een inschrijver mag maximaal inschrijven op vier verschillende percelen inschrijven. Het staat de inschrijver vrij om zelf te kiezen op welke percelen hij gaat inschrijven. Dit betekent dat het maximaal aantal percelen dat een inschrijver kan winnen vier is. Indien de inschrijver op meer dan vier percelen inschrijft, dan wordt de rest terzijde gelegd. De aanbestedende dienst hanteert deze beperkingen om goede marktwerking te stimuleren en zodat het midden- en kleinbedrijf eveneens in staat is om percelen te verwerven. Het beperken van het aantal percelen dat aan één opdrachtnemer kan worden gegund draagt hieraan bij.

Met elke school wordt een aparte overeenkomst afgesloten. Alle overeenkomst hebben een initiële looptijd van vier jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 oktober 2023* en eindigt van rechtswege op 30 september 2027, zonder verlenging. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities twee keer te verlengen
met twee jaar.
*In het geval de huidige overeenkomst van een school later eindigt dan 1 oktober 2023, betekent dat de ingangsdatum van de overeenkomst die voortvloeit uit deze aanbesteding ook later is. De einddatum is en blijft gelijk aan de initiële looptijd: 30 september 2027.

Opdrachtgever organiseert een schouw én inlichtingenbijeenkomst. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zal opdrachtgever de aanbesteding toelichten. Tijdens deze bijeenkomst zal geen nieuwe informatie gedeeld worden. Bij de schouw krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid om de scholen te bekijken. Vanwege het groot aantal deelnemende scholen heeft aanbestedende dienst een selectie gemaakt voor een aantal scholen. Het staat geïnteresseerden uiteraard vrij alle deelnemende scholen vanaf de buitenkant te schouwen.
Inlichtingenbijeenkomst
Datum: 3 april 2023 om 09:00 tot 10:30 uur.
Locatie: Stichtingsbureau – Saffierhorst 105, Den Haag
De schouw wordt direct gestart na de inlichtingenbijeenkomst. Iedere geïnteresseerde gaat na de inlichtingenbijeenkomst op het stichtingsbureau met eigen vervoer naar de eerste locatie van de schouw.

Schouw
Perceel: 9
School: ISW Westland Praktijkcollege
Adres: Lage Woerd 2, Naaldwijk
Perceel: 6
Locatie: Stanislas Krakeelpolder
Adres: Krakeelpolderweg 1, Delft
Perceel: 13
School: Basisschool ’t Palet
Adres: Vaillantlaan 230, Den Haag
Perceel: 12
School: Onze wereld
Adres: Brandtstraat 87, Den Haag
Tijdens de schouw is het niet mogelijk om vragen te stellen. Alle vragen dienen schriftelijk gesteld te worden.  Indienen vragen en antwoorden via Tenderned. Aan de mondelinge beantwoording van de vragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Geïnteresseerden die de inlichtingenbijeenkomst en schouw willen bijwonen, dienen zich uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned. Per geïnteresseerde kunnen maximaal twee personen deelnemen. De naam en contactgegevens van de personen die namens de geïnteresseerde naar de inlichtingenbijeenkomst en schouw komen dienen vermeld te zijn in de aanmelding. Als blijkt dat er te weinig belangstelling is voor de inlichtingenbijeenkomst en schouw, kan opdrachtgever besluiten deze te annuleren. De geïnteresseerden ontvangen in dat geval zo snel mogelijk bericht over de
annulering van de inlichtingenbijeenkomst en schouw.

De aanbestedende dienst volgt een openbare aanbestedingsprocedure. . Als criterium voor gunning wordt de beste prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd.

Bron: Tenderned zaterdag 25 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292562

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *