Schoonmaak Herman Broerenstichting Delft – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak Herman Broerenstichting Delft

foto: www.pexels.com

De opdrachtgever Herman Broerenstichting te Delft, hierna te noemen HBS, heeft  het programma van eisen ten behoeve van het schoonmaakonderhoud voor haar gebouwen opgesteld. In het bestek ontbreekt een opsomming van de locaties maar de redatie gaat er vanuit dat dez aanbesteding geldt voor alle locaties in Delft en het Westland.  De dienstverlener dient de inschrijving te baseren op het bestek inclusief de bijlagen. De dienstverlener dient expliciet te verklaren de voorwaarden, zoals omschreven in de overeenkomst voor schoonmaakonderhoud, zonder voorbehoud te accepteren. Daar waar deze overeenkomst niet in voorziet, mag worden verwezen naar de Algemene voorwaarden van Schoonmakend Nederland. Gegadigden die menen te voldoen aan de minimumeisen worden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving.

De opdracht wordt verstrekt aan de dienstverlener met de economisch meest passende aanbieding.
Op 29 januari 2024 16:00 uur op de locatie Clara van Sparwoudestraat 1 te Delft, vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Alle dienstverleners ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de dienstverleners de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door de gebouwen. Voorafgaand wordt een toelichting gegeven op deze aanbesteding. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Per dienstverlener mogen maximaal twee personen aanwezig zijn. In verband met de toegangsregeling dient de naam, functie en het e-mailadres van de bezoeker(s) uiterlijk 2 werkdagen voor de informatiebijeenkomst te worden opgegeven bij: DaaTo Service v.o.f. uit Dronten die de aanbestedende dienst ondersteunt.

Het te sluiten contract zal conform de gunningprocedure worden aangegaan voor de duur van vijf jaar. De startdatum zal zijn 22 augustus 2024. Afhankelijk van tevredenheid van opdrachtgever over dienstverlening van opdrachtnemer kan de
opdrachtgever het contract telkens met één jaar verlengen met een maximum van drie verlengingsjaren.

Bron: Tenderned donderdag 21 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320597

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 december 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *