Marktconsultatie schoonmaak gemeente De Ronde Venen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie schoonmaak gemeente De Ronde Venen

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Foto: pixabay.com (RitaE)

Het huidige schoonmaakcontract betreft een inspanningsgericht schoonmaakcontract. Dit contract eindigt en dient opnieuw te worden aanbesteed. De opdracht betreft dag schoonmaakwerkzaamheden die in de regel op werkdagen tussen 7.00 en 20.00 worden uitgevoerd en voor de gymlokalen op afroep in de weekenden, Onderstaande objecten vallen binnen de scope van de opdracht:

 • Het Gemeentekantoor Mijdrecht….. 4.509 m2
 • Werkcentrum te Mijdrecht….. 286 m2
 • Brandweerkazerne te Mijdrecht….. 311 m2
 • Brandweerkazerne te Abcoude …..201 m2
 • Brandweerkazerne te Vinkeveen….. 126 m2
 • Sporthal De Brug te Mijdrecht …..423 m2
 • Sporthal De Eendracht te Mijdrecht….. 816 m2
 • De gemeentewerf te Mijdrecht….. 167 m2
 • De gemeentewerf te Abcoude….. 201 m2
 • Onderhoudssteunpunt te Wilnis….. 170 m2
 • Het N.M.E. – centrum te Wilnis….. 267 m2

De glasbewassing van de genoemde objecten maakt geen onderdeel uit van de aanstaande aanbesteding.

De aanbesteding gebeurt op basis van een actueel Programma van Eisen gericht op een inspanningsgericht contract, waarvan in ieder geval een sociale paragraaf gericht op inzet van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt en duurzaamheidseisen, onderdeel uitmaken. De opdracht wordt als één pakket aanbesteed. Inschrijving op deel-percelen is niet mogelijk. De wens is een overeenkomst met een looptijd van maximaal vijf jaar af te sluiten. Waarvan drie jaar vast met aansluitend een optie tot eenzijdige verlenging van de overeenkomst door de opdrachtgever van tweemaal één jaar. Het idee is om te gunnen op basis van de beste prijs kwaliteitverhouding waarbij prijs 10% meeweegt en de focus met 90% op kwaliteit ligt. Met betrekking tot de prijs is de wens om een bodem- en plafondbedrag mee te geven van respectievelijk € 140.000 en € 160.000.

Belangrijke uitgangspunten:

 • goede kwaliteit van de schoonmaak;
 • minimale verstoring van het primaire proces;
 • positieve beleving van de gebruikers en bezoekers.

Gemeente De Ronde Venen draagt actief bij aan een inclusieve maatschappij. Om hieraan invulling te geven in deze aanbesteding, is de wens om de volgende voorwaarden/eisen mee te nemen:
1. Bij de gemeente werkt momenteel een WSW-medewerker uit de eigen gemeente in de schoonmaak. Deze medewerker wordt gedetacheerd naar de opdrachtnemer. De WSW-medewerker behoudt daarbij zijn huidige takenpakket, zijn urenomvang (32 uur per week) en weekrooster.
2. Opdrachtnemer biedt in totaal minimaal 40 uur per week betaald werk aan minimaal 2 inwoners uit Gemeente De Ronde Venen, die nu een beroep doen op de Participatiewet, betaald werk gedurende de volledige looptijd van het contract. De WSW-medewerker genoemd in punt 1 valt buiten deze gestelde 40 uur.
3. Opdrachtnemer staat open voor en draagt actief bij aan het vormgeven van continue Werkervaringsplekken en/of Leerwerkprojecten voor inwoners, die een beroep doen op de Participatiewet. Opdrachtnemer verzorgt een deel van de begeleiding op vakvaardigheden en werknemersvaardigheden. Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang. 

Omwille van bovenstaande punten wordt afgeweken van het standaard SROI beleid van de gemeente.

Door middel van deze marktconsultatie wenst de gemeente een goed beeld te krijgen van de trends van de schoonmaakmarkt en haar mogelijkheden in combinatie met de voorgestelde wensen van de gemeente, zodat het verkregen inzicht gebruikt kan worden bij het
opstellen van de aanbestedingsstrategie. 

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en expertise van de markt is een vragenlijst opgesteld. Enkel verwijzingen naar brochures-/foldermateriaal is daarbij niet gewenst.
1) Wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen in de schoonmaakdienstverlening? Denk hierbij ook aan eisen, contractvormen, werktijden, aanbestedingsprocessen, welke invloed heeft COVID-19 e.d.
2) Hoe schat u de haalbaarheid van de voorgestelde Social Return paragraaf in?
3) Waarmee moet de gemeente rekening houden bij het opstellen van het programma van eisen, bijvoorbeeld in relatie tot de diversiteit van de panden?
4) De gemeente wil een aantrekkelijke opdrachtgever zijn voor een brede groep schoonmaakbedrijven (ook de kleinere organisaties moeten kunnen inschrijven). Waarmee kan de gemeente rekening houden bij het opstellen van de aanbesteding om deze aantrekkelijkheid te bewerkstelligen?
5) Wat zou een reden zijn om niet in te schrijven?
6) Wat zou een reden zijn om wel in te schrijven?
7) Hoe staat u tegenover de prijs/kwaliteitsverhouding van 10/90?
8) Welke gunningscriteria zijn volgens u belangrijk voor dit project, zodat de gemeente tot een juiste afweging kan komen bij het beoordelen en selecteren van een schoonmaakbedrijf?
9) Welke kansen / knelpunten / risico’s ziet u in de aanbesteding en uitvoering van dit project?
10)Welke aanbevelingen / adviezen kunt u ons nog meer geven in het kader van dit project?
11)Bent u bereid uw reactie in een individueel gesprek met ons nader te bespreken?

Geïnteresseerden partijen wordt de verzocht de vragen zoals gesteld  via de berichtenmodule van TenderNed te beantwoorden. Het staat u vrij om aanvullende documentatie aan uw reactie toe te voegen. Wij verzoeken u uw beantwoording van de vragen uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 voor 17:00 uur aan te leveren.

In eerste instantie zal deze marktconsultatie alleen schriftelijk plaatsvinden. Mocht naar aanleiding van de ingediende beantwoording behoefte zijn aan aanvullende informatie, dan kan de gemeente besluiten om (enkele) partijen uit te nodigen voor een individueel gesprek.

Bron: Tenderned 8 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207835

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *