Concessieopdracht warmtevoorziening Zeeheldenwijk Urk – Aanbestedingsnieuws

Concessieopdracht warmtevoorziening Zeeheldenwijk Urk

De gemeente Urk is voornemens in 2021 te starten met het bouwrijp maken van de Zeeheldenwijk; een nieuwe woonwijk voor ca. 1.610 woningen plus ca. 50.000 m2 voorzieningen. Voor de warmtevoorziening van deze nieuwe woonwijk heeft de gemeente gekozen voor een
warmtenet. Ten behoeve van het ontwerp, de aanleg, de financiering, het beheer en onderhoud van dit warmtenet besteedt de gemeente een concessieopdracht aan. 

De aanbestedingsprocedure is er een met elementen van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. De procedure bestaat daarom uit drie fasen, te weten:
1. Selectiefase
2. Dialoogfase
3. Gunningsfase
In de eerste fase (selectiefase) kunnen geïnteresseerde ondernemingen zich aanmelden en worden uit de gegadigden die voldoen aan de minimumeisen voor deelname ten minste twee en maximaal vijf gegadigden geselecteerd voor deelname aan de dialoog- en gunningsfase.

Deze aanbestedingsprocedure eindigt, althans dat is het voornemen van de aanbestedende dienst, in het sluiten van een DBFMO-overeenkomst. De Inschrijver wiens Inschrijving is beoordeeld als de inschrijving met de beste-prijskwaliteitverhouding (BPKV) komt voor gunning in aanmerking. Deze opdracht omvat de opwekking, distributie en levering van warmte voor ruimteverwarming aan en warm
tapwater voor woningen en voorzieningen in de nieuwe woonwijk. De tegenprestatie voor de uitvoering van de concessieopdracht bestaat uit het recht de warmtevoorziening voor de duur van dertig jaar te exploiteren, welke termijn aanvangt op het moment van eerste warmtelevering.
Motivatie voor de duur van dertig jaar is gelegen in de looptijd van de afschrijving van de investeringen. De afschrijving van de afleverset bedraagt vijftien jaar. Deze termijn is te kort voor de afschrijving van de overige investeringen voor de aanleg van het warmtenet. Om deze reden is gekozen voor een termijn dertig jaar. 

Voor systemen met een warmtewisselaar als afleverset behoort de levering van de afleverset tevens tot de opdracht inclusief de inpandige distributie tot de afleverset. Voor een systeem waar warmte niet direct toepasbaar is, geldt dit eveneens voor de benodigde opwerkingsinstallatie. Tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer behoort – zoals gezegd – onder andere het ontwerp en de realisatie van de warmtevoorziening, alsmede de exploitatie daarvan voor de duur van dertig jaar. Een en ander bevat de volgende onderdelen (niet uitputtend):
– Opwekkingfaciliteit;
– Terreinleidingen en distributienet;
– Het aanvragen van de benodigde vergunningen;
– Afgifte installaties;
– Inpandige installaties tot en met de afleversets of individuele warmtepompen;
– Bemetering en facturering;
– Benodigde opstallen en technische ruimten;
– Het aangaan van aansluit- en leveringsovereenkomsten met gebruikers;
– Verzorgen van storingsservice en onderhoud;
– Bieden van klantenservice aan de eindgebruikers;
– Afstemming met de Gemeente Urk inzake inpassing van terreinleidingen in de openbare ruimte;
– Afstemming met derden inzake de ontwerpkeuzes en aansluiting van de binnen installaties van woningen en gebouwen.

Voor de realisatie van technische ruimten en opstallen wordt door de Aanbestedende dienst grond ter beschikking gesteld op basis van een opstalrecht gedurende de duur van de overeenkomst. Inschrijvers dienen rekening te houden met een jaarlijkse opstalvergoeding van € 10,- per m2 jaarlijks te indexeren op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) alle huishoudens, laatste tijdreeks.

Bron: Tenderned 7 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207745

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *