Sanering voormalige stortplaats Woltersum – Aanbestedingsnieuws

Sanering voormalige stortplaats Woltersum

Stortplaats Woltersum Foto: Google Streetview

De Gemeente Groningen houdt een aanbesteding conform de Nationale Niet-openbare procedure om tot het sluiten van een Bouwteamovereenkomst te komen en uiteindelijk tot het contracteren van het werk gedefinieerd als:
“Sanering voormalige Stortplaats Woltersum”

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk (chemisch) afval van het bedrijf AKUAMOCO, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De gemeente werkt aan een saneringsplan, met daarin aandacht voor de veiligheid voor omwonenden en voor het verkeer tijdens de sanering. Het afgraven van de stortplaats en het afvoeren van het gevaarlijk afval vindt op z’n vroegst plaats in het 4e kwartaal van 2020.

Aan de Bouwerschapweg bij Woltersum ligt een voormalig openluchtzwembad. Vanaf medio jaren zestig is deze gebruikt als stortplaats, met vergunning, voor met name huisvuil en later ook bedrijfsafval, inclusief wat we nu gevaarlijk afval noemen. Begin jaren tachtig heeft de provincie Groningen een sanering uitgevoerd. Hierbij is een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem aangebracht. De provincie heeft sindsdien de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort gecontroleerd. Er is aangetoond dat er stoffen uit de stort lekken. Daarom is in 2017 besloten om de aanpak van de stort te heroverwegen. Begin 2018 is onderzoek in de vuilstort zelf uitgevoerd om te bepalen wat er precies in de stort zit en hoe, waar en tegen welke kosten dit kan worden verwerkt. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen van de stortplaats in beeld gebracht via een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Op 12 juni 2018 maakten de besturen van de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer bekend dat ze de voormalige vuilstort volledig willen saneren. Het gaat om ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal. De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen zijn in 2018 akkoord gegaan. 

Het zwembad Bouwerschap in vrolijker tijden

De werkzaamheden, bestaan uit
a) Opruimwerkzaamheden
b) Verwijderen van begroeiing
c) Inrichten werkterrein
d) Verwijderen en verwerken van afdeklaag in depot
e) Verwijderen en afvoeren bitumineuze afdeklaag (hypofors)
f) Plaatsen bronbemaling
g) Zuivering van het grondwater
h) Ontgraven en afvoeren verontreinigde kleiafdeklaag naar acceptant
i) Ontgraven en afvoeren chemisch afval (o.a.C-3 afval) naar acceptant
j) Ontgraven, afvoeren en storten reinigbare grond bij een erkende stortlocatie
k) Aanvoeren en verwerken van klei in afgraving.
l) Definitief bodemherstel
m) Afwerken en opruimen werkterrein
n) Aanleg, in stand houden en opruimen tijdelijke transportroute
o) Aanbrengen en opruimen tijdelijke brug over waterweg
p) Opruimen en aanbrengen betonnen kavelpad.

Voor deze aanbesteding (deelname aan het bouwteam) wordt geen gebruik gemaakt van een plafondprijs. Voor de realisatiefase daarentegen wel. Vooralsnog is deze bepaald op € €3.500.000. Het vermelde plafondbedrag is ter info.
In de stort ligt zesduizend ton chemisch afval van AKU en vijfduizend ton AKU-afval vermengd met ander stortmateriaal. Op de naastgelegen percelen is geen AKU-afval aangetroffen. In de stort zijn zware metalen (kobalt, koper, lood, zink), PAK, PCB’s en minerale olie aangetroffen, evenals organische stoffen gerelateerd aan het AKU-materiaal. Ook is ander afval aanwezig, zoals huisvuil en auto-onderdelen.

De stortplaats is gemiddeld zo’n vier meter diep. Onder het AKU-afval zit een laag klei, afgewisseld met veen, dat de stort aan de onderkant afsluit. Aan de bovenkant is het stortmateriaal, na de sanering begin jaren tachtig, afgedekt met klei, waarboven een hypofors-laag (een soort dakbedekking) is aangebracht.Uit de periodieke monitoring bleek dat er stoffen via de zijkanten uit de stort lekken. Onder de stort is in het grondwater geen verontreiniging aangetroffen. De stoffen die lekken betreffen voornamelijk kobalt en organische stoffen die voortkomen uit het afbraakproces van de producten van het bedrijf AKU. In de nabijheid van de stort is het grondwater (kobalt en organische stoffen) en het slootwater (alleen kobalt) beïnvloed. De concentraties van kobalt in het grondwater en het slootwater zijn echter dermate laag, dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dit is door de GGD bevestigd. Het gewas in de directe nabijheid van de stortplaats is ook onderzocht, waarbij geen verontreinigingen zijn aangetroffen.

De locatie aan de Bouwerschapweg op een oud kaartfragment

Bron: Tenderned 27 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191168

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *