Rotterdam zoekt architect voor de bouw IKC de Stern – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam zoekt architect voor de bouw IKC de Stern

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam heeft een aankondiging geplaatst voor architectdiensten ten bate van de bouw van integraal kindcentrum De Stern. Oostelbos Van den Berg b.v. is de bouwadviseur die bij de aanbesteding betrokken is.

Kind en Onderwijs is een Christelijk geïnspireerd stichting voor primair onderwijs. Onder de stichting vallen 25 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor voltijds hoogbegaafden onderwijs en 2 locaties voor schakelklassen nieuwkomers in de regio Zuid-Holland.
De verschillende scholen binnen de stichting verschillen sterk van elkaar. Mede daardoor is er binnen de stichting sprake van een sterke dynamiek in onderwijsconcept en werkwijzen.

©Stiching Kind en Onderwijs 2023

Schoolgebouwen zijn een verlengde van de onderwijsvisie van een school. Kind en onderwijs streeft naar aantrekkelijke en duurzame schoolgebouwen waarmee de stichting zich kan profileren. Het doel is om zowel kinderen, ouders als medewerkers een fijne thuisbasis te geven.

Het nieuwe schoolgebouw (met daarin een o.a. basisschool, een gymzaal en een kinderdagverblijf met een gezamenlijk oppervlakte van ca. 4.500 m2 BVO voor maximaal 600 leerlingen) en bijbehorend schoolplein op de locatie Hof van Maasdam Park16hoven moet door de Opdrachtnemer worden ontworpen. De opgave voor de architect is het ontwerpen van een aansprekend en logistiek goed functionerend schoolgebouw met bijbehorende buitenruimte, dat
stedenbouwkundig goed is ingepast in het bouwblok waar het schoolgebouw onderdeel van uitmaakt. In het ontwerp komen het functioneren van het gebouw en het belang van de gebruikers tot uitdrukking. Omdat de school op een markant, in het oog springend punt in de wijk komt te liggen wordt grote waarde gehecht aan een hoogwaardige architectonische uitstraling en een goede stedenbouwkundige inpassing.

[…]

 

De Ontwerpwerkzaamheden betreffen het uitwerken van het schetsontwerp, voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, de aanvraag omgevingsvergunning, het technisch ontwerp, het uitvoeringsgereed ontwerp en esthetische begeleiding tijdens de uitvoering. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de school moet worden gerealiseerd in een Vinex-wijk in oprichting, tegelijk met aanpalende woonvoorzieningen waarbij bovendien afstemming moet
plaatsvinden met de architect van de woonvoorzieningen. Het resultaat van de Opdracht is een ontwerp dat in alle fasen voldoet aan de eisen gesteld in het programma van eisen en de eisen voor BENG. De nieuwbouw is een schoolgebouw voor primair onderwijs en Peuteropvang met totaal een BVO van ca. 4.500m2. De Aanbestedende Dienst treedt op als bouwheer. Het is de bedoeling dat school in gebruik genomen kan worden in januari 2026.
De stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen worden vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten (NvU), die t.z.t. als bijlage meegestuurd wordt met de Inschrijvingsleidraad. Het beoogde programma past niet binnen het vigerende bestemmingsplan.
De ambitie voor de nieuwbouw van BS De Stern is dat deze een samenhangend geheel vormt met het vrijwel tegelijkertijd te ontwikkelen centrumblok van Hof van Maasdam, met daarin een combinatie van 132 sociale huurwoningen en dure koopwoningen, een buurtsupermarkt, horeca
en maatschappelijke voorzieningen.
Binnen Hof van Maasdam wordt qua architectonisch beeld gestreefd naar een groen-stedelijke woonsfeer met een prettige, menselijk maat. Statige lanen en informele binnenwerelden wisselen elkaar af. Zowel de architectuur als de openbare buitenruimte zijn hoogwaardig vormgegeven en sluiten naadloos op elkaar aan. De architectuur is van deze tijd. Gebouwen hebben vaak een eigen identiteit, maar zijn wel familie van elkaar.

Zie voor meer informatie:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300577/publicatie

1 thought on “Rotterdam zoekt architect voor de bouw IKC de Stern

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *