Risicogestuurd onderhoud vaartuigen RWS 70-serie – Aanbestedingsnieuws

Risicogestuurd onderhoud vaartuigen RWS 70-serie

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jeroen Mies

Deze aanbesteding wordt georganiseerd door Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO) in opdracht van de Rijksrederij. De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt circa 100 specialistische schepen en stelt deze beschikbaar aan diverse
overheidsorganisaties. Dagelijks werken er 40 medewerkers op kantoor en 220 bemanningsleden op de schepen aan de inzet van een effectieve en efficiënte vloot voor de Douane, Kustwacht, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en Rijkswaterstaat. Onderdeel van de vloot is de RWS 70 serie die uit 10 vaartuigen bestaat.

Deze aanbesteding is verdeeld in twee percelen, een zuidelijk en een noordelijk georiënteerd perceel, en heeft betrekking op het risico gestuurd uitvoeren van het vaste onderhoud, het uitvoeren van het variabele onderhoud en het verzorgen en in stand houden van een storingsdienst ten behoeve van de RWS 70 serie vaartuigen. Start van het contract is voorzien per 1 juli 2021 en het contract heeft een looptijd van initieel 24 maanden. Het contract kan aansluitend op deze periode van 24 maanden optioneel door opdrachtgever twee keer met maximaal 12 kalendermaanden per keer worden verlengd. De optionele verlengingen van elk 12 maanden kunnen door opdrachtgever ook per maand worden opgedragen. Per perceel wordt een opdrachtbrief uitgegeven, die samen met het bestek en de leidraad het contract vormt, waar de UAV 2012 op van toepassing zijn. De reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd zijn
opgenomen in het bestek, bijlagen en overige contractdocumenten.

Het in deze aanbesteding gebezigde begrip ‘risico gestuurd onderhoud’ dient als volgt te worden uitgelegd:
‘Risico gestuurde wijze van beheren en onderhouden van vaartuigen waarbij continue aangetoond kan worden dat aan de gestelde (RAMS) prestatie-eisen wordt voldaan. RAMS-eisen zijn prestatie-eisen van het vaartuig die zijn afgeleid van de
bedrijfsdoelstellingen. Hierbij wordt de optimale balans gezocht tussen (geëiste) prestaties, risico’s en kosten. Doel is om de geleverde prestaties te laten voldoen aan de gestelde eisen. Op deze manier voorkom je dat je of te veel of te weinig onderhoud uitvoert.’ 
Uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtnemer een verplichting aangaat met betrekking tot deelname aan het PDCA (plan-do-check-act) proces. Het PDCA-proces met betrekking tot het risico gestuurd onderhoud heeft voor de opdrachtnemer betrekking op het aanleveren van gegevens en data ten aanzien van het onderhoudsproces en het doen van verbetervoorstellen gebaseerd op die data of de interpretatie hiervan door de opdrachtgever De daadwerkelijke inrichting van het risico gestuurde onderhoudsmodel en eventuele aanpassingen aan de wijze van onderhoud blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, i.c. de Rijksrederij. Tijdens de 1e inlichtingenbijeenkomst op 23 maart 2021 wordt een toelichting gegeven op risico gestuurd onderhoud. Wegens de huidige situatie i.v.m. Covid-19 zal deze inlichtingenbijeenkomst in digitale vorm plaats vinden. 

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te verrichten:
Het werk omvat het:
1. verrichten van onderhoud. Dit bestaat o.a. uit;

a. het verrichten van vast onderhoud volgens het risico gestuurd
instandhoudingsplan
b. het verrichten van variabel onderhoud met inbegrip van alle daaronder vallende
categorieën van onderhoud.

2. Overige diensten

a. het apart beschermd en droog opslaan en beheren van de met eigendom van RWS gelabelde reserveonderdelen, en het ten allen tijde beschikbaar stellen van deze onderdelen. Alsmede het opstellen van een inventarislijst bij aanvang van contract, en een inventarislijst bij overdracht bij aflopen contract.
b. het opzetten en in stand houden van een storingsdienst
c. Het proactief en actueel voorzien van informatie aan de opdrachtgever d.m.v. rapportages alsmede kennisdeling en transparantietafels

Deze werkzaamheden zijn zowel op perceel 1, het zuidelijk georiënteerde perceel, als op perceel 2, het noordelijk georiënteerde perceel, van toepassing. De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een
dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de UAV 2012 .
De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV),

Bron: Tenderned 23 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220293

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *