Binnenmilieumaatregelen scholen Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Binnenmilieumaatregelen scholen Vlaardingen

De schoolbesturen binnen de gemeente Vlaardingen zijn eigenaar van alle schoolpanden. Het dagelijks beheer is ook belegd bij de schoolbesturen. Daarnaast hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting. In het kader van deze zorgplicht heeft de gemeente Vlaardingen een integraal huisvestingsplan voor scholen (IHP) opgesteld. In dit plan is de middellange en lange termijnvisie beschreven voor huisvesting van scholen. Op hoofdlijnen maakt het IHP onderscheidt in 3 hoofdgroepen:

  • Binnenmilieumaatregelen voor scholen waar geen nieuwbouw, uitbreiding of renovatie voor is gepland;
  • Renovatie / uitbreiding van bestaande huisvesting
  • Vervangende nieuwbouw van huisvesting

Deze opdracht heeft uitsluitend betrekking op het uitvoeren van de binnenmilieumaatregelen in het primaire- en voortgezet onderwijs. Bij het uitvoeren van de maatregelen moet worden voldaan aan het in het bouwbesluit opgenomen eisen voor het binnenklimaat en aan tenminste frisse scholen klasse B eis vanuit het programma Frisse Scholen.

De gemeente Vlaardingen is voornemens de werkzaamheden voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen voor de scholen binnen de gemeente in primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) aan te besteden middels een aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet 2012 en de ARW2016. In het kader van het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft in 2017 een adviesbureau onderzoek gedaan naar de ventilatieprestaties en naar de verbetermogelijkheden voor het binnenmilieu in de schoolgebouwen. Met betrekking tot het binnenmilieu is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de hoeveelheid luchtverversing op een lager niveau is dan in het bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw is opgenomen (klasse B). In veel scholen is het niveau lager dan Klasse C wat toegestaan is in bestaande bouw. Daarnaast heeft de gemeente Vlaardingen voor 10 scholen een subsidieaanvraag gedaan voor specifieke uitkeringen voorde verbetering van het binnenklimaat in scholen (SUVIS) . Dit betekent dat tevens voldaan moet worden aan de specifieke eisen van deze subsidieregeling. Met de uitvoering van de opdracht dient zo veel mogelijk invulling gegeven te worden aan de
duurzaamheidsambitie van de aanbesteder en dient het binnenklimaat van de onderwijshuisvesting te worden verbeterd. Om deze reden wordt voorgesteld om het binnenmilieu in de schoolgebouwen, waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreidingsplannen voor zijn, te verbeteren. Voor alle onderzochte onderwijsgebouwen zijn maatregelen opgesteld die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het binnenklimaat. Om voor de scholen een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te realiseren wordt uitvoering gegeven van de maatregelen. Hierdoor is inzichtelijk geworden wat nodig is om tot gezonde, schoolgebouwen te komen. Boven op het beschikbare budget bestaat de mogelijkheid dat de schoolbesturen extra financiële middelen beschikbaar stellen voor extra duurzaamheidsmaatregelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het aanbrengen van zonnepanelen. 

De binnenmilieumaatregelen staan gepland voor de periode 2021 en 2022. Besloten is om voor deze opgave één aanbesteding te houden met als doel om één bouwteampartner te selecteren. De selectie van de bouwteampartner vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving’, die wordt vastgesteld op basis van ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten worden beoordeeld.

Het maximaal beschikbare budget is €5.900.000,-. Daarbij komen nog de extra kosten ivm uitvoeren SUVIS maatregel €687.500,- . Het totaal maximaal beschikbare budget is : €6.587.500,-. De SUVIS maatregelen bestaan uit :
– Plaatsen CO 2 meters
– EBS systeem= Energieregistratie en bewakingssysteem
– Aanpassen van de systemen 

Bron: Tenderned 24 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220447

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *