Rijkswaterstaat gunt Antea Group verbreding oostelijke parallelbaan A73 knooppunt Zaarderheiken – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat gunt Antea Group verbreding oostelijke parallelbaan A73 knooppunt Zaarderheiken

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / AVD Rijkswaterstaat

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat namens Rijkswaterstaat aan de slag met de planuitwerking en contractvoorbereiding voor de uitbreiding van de oostelijke parallelbaan op de snelweg A73. Dat berichtte Rijkswaterstaat, afgelopen 14 februari.De bedoeling van de wegverbreding is de doorstroming in en rondom Venlo te verbeteren.

Het verkeer bij knooppunt Zaarderheiken op de oostelijke parallelbaan van de snelweg A73 in noordelijke richting loopt volgens een woordvoerder van het Ministerie “vaak vast”. De voornaamste oorzaak van de files is -opnieuw, volgens het Ministerie- dat er op de parallelbanen van de A73 maar één doorgaande rijstrook is. De eigenlijke oorzaak van files is vrijwel altijd door piekbelasting veroorzaakte grote snelheidsverschillen. Een bredere rijstrook heeft nagenoeg geen effect.

Projectmanager Jeroen Maas, gaat gezellig mee in de Rutte-sekte dat bredere wegen zouden helpen en meent dat ook de veiligheid gebaat is bij de wegverbreding: ‘Op de oostelijke parallelbaan komt een extra rijstrook om de doorstroming en veiligheid op de A73 richting de snelweg A67 te verbeteren. Hierdoor blijft de regio Venlo een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en inwoners. Volgens planning wordt eind 2019 het ontwerptracébesluit gepubliceerd. In 2020 volgt dan het tracébesluit en in 2021 en 2022 zullen de werkzaamheden plaatsvinden.’ Een belachelijk dure oplossing dan, voor veiligheid, want als je echt wil dat het helemaal veilig wordt, dan haal je de weg maar helemaal weg. Of je maakt de maximale snelheidslimiet 30-kilometer. Hartstikke veilig.

Antea Group heeft volgens zichzelf ruime ervaring met dit soort grote integrale projecten. Zij maakte onder andere het (ontwerp)tracébesluit voor de A27 tussen Houten en Hooipolder, de N18 en de Rijnlandroute. Voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden maakte hetzelfde projectteam het (ontwerp)tracébesluit en het aanbestedingsdossier middels optimale projectbeheersing. Dit project sluit goed aan bij de ambities van Antea Group in Zuid-Nederland.Stijn van Rijen, projectmanager Antea Group: ‘We stimuleren nu al het werken aan duurzame en integrale oplossingen voor onze leefomgeving vanuit onze zogenoemde Hotspot in Eindhoven. De verbreding van de oostelijke parallelbaan van knooppunt Zaarderheiken is weer een mooi voorbeeld, waarin vele disciplines vanuit het ingenieursbureau gaan samenwerken.’
Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De plannen van de ingenieursbureaus zijn onder andere beoordeeld op de criteria kwaliteits- en omgevingsmanagement. Antea Group maakte een aanbieding die uitstekend aansloot bij de wensen van Rijkswaterstaat.
Kijk op de projectpagina A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken voor meer informatie over de verbreding van de oostelijke parallelbaan van de A73 op knooppunt Zaarderheiken.
Red AN: Merk op dat na de gunning van het project de terinzagelegging gepland is volgens het principe eerst al het werk afronden, dan de startbeslissing en dan democratisch inzage bieden en mensen voor jan doedel allemaal in laten spreken. Gun First, Ask Questions Later.Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-4898.html

fragment uit Staatscourant 2017,4898

“Het project A67/A73 Zaarderheiken heeft een overlap met het projectgebied van de A67 Leenderheide – Zaarderheiken. In procedurele, financiële en organisatorische zin gaat het echter om twee aparte projecten, waarbij het – voor wat betreft de inhoud – bij het project A67/A73 Zaarderheiken slechts gaat over het toevoegen van een extra rijstrook op de parallelbaan (van zuid naar noord) van de A73. Het project A67 Leenderheide-Zaarderheiken heeft een bredere probleemstelling en benadering en de regie vindt ook – anders dan bij de A67/A73 Zaarderheiken – plaats door de Programmaraad van SmartwayZ.NL. Doordat het om financieel gescheiden projecten gaat, kan de realisatie – indien daar reden toe is – ook gescheiden plaats vinden.”
[…]
Op basis van ontwerpschetsen is een SSK-raming6 opgesteld en is de kosteneffectiviteit globaal bepaald conform de methodiek van Beter Benutten. De kosten van de extra rijstrook aan de parallelbaan zijn geraamd op € 3,337 mln. Deze kostenraming past binnen het projectbudget van € 4,7 mln en is tevens als kosteneffectief beoordeeld7.

Om het gehele knooppunt Zaarderheiken in de toekomst duurzaam filevrij te houden is volgens het MIRT-onderzoek in deze richting een fly-over nodig.
[Red AN: Yeah Right]

In de bestuursovereenkomst is tussen Rijk en provincie Limburg afgesproken dat beide partijen ieder 50% van het projectbudget (€ 4,7 mln.) inbrengen, zijnde € 2,35 mln. Het projectbudget (incl. de provinciale bijdrage) wordt jaarlijks opgehoogd met de IBOI-indexatie indien en voor zover uitgekeerd door het Ministerie van Financiën. De Rijksbijdrage is een maximale bijdrage.

Voor de beoogde maatregel is de Tracéwetprocedure van toepassing. Het betreft immers een wijziging van een hoofdweg, die bestaat uit ‘de uitbreiding van een weg met één of meer rijstroken, waarbij het uit te breiden weggedeelte twee aansluitingen met elkaar verbindt’.

De Tracéwet kent twee procedures voor Tracéwet-plichtige activiteiten: een reguliere en een uitgebreide procedure. Beide procedures kennen als eerste stap de Startbeslissing. In de uitgebreide procedure wordt er ten behoeve van de verkenning een Structuurvisie opgesteld. In de reguliere procedure krijgen de resultaten van de verkenning een plek in de toelichting bij het (ontwerp)Tracébesluit.

Met de Startbeslissing start de verkenning, waarin wordt verkend welke mogelijke oplossingen er zijn voor een probleem op het hoofdwegennet.

In dit geval ligt er met de bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie Limburg een bestuurlijke voorkeur voor een oplossing, namelijk de beoogde uitbreiding van de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting met één extra rijstrook. Een definitieve keuze voor een voorkeursoplossing vindt echter pas plaats bij de vaststelling van het Tracébesluit. In dat besluit worden de resultaten van de verkenning meegewogen. Belangrijk onderdeel van de verkenning is het resultaat van het participatieproces met de omgeving (conform artikel 10, Tracéwet). De omgeving wordt gevraagd wat zij van de beoogde voorkeursoplossing vindt.

Op dit project is de reguliere Tracéwet-procedure van toepassing.

Voor dit project houdt de reguliere tracéwetprocedure in dat:
met de Startbeslissing, waarin een bepaalde voorkeursoplossing wordt beschreven, de verkenningsfase van start gaat;
er op basis van de verkenning een planuitwerking plaatsvindt zonder structuurvisie (en plan-m.e.r.);
de planuitwerking direct uitmondt in een (ontwerp)Tracébesluit.

De procedurele stappen binnen de reguliere tracéwetprocedure zijn:
1.Startbeslissing;
2.Toezenden van de Startbeslissing aan de Tweede Kamer en de betrokken bestuursorganen én publicatie in de Staatscourant;
[Red an: 2A INKOOP VOLTOOIEN EN DE OPDRACHT DEFINITIEF GUNNEN?!?]
3.Vaststelling van het ontwerpTracébesluit
4.Ter inzage leggen van het ontwerpTracébesluit;
5.Vaststelling van het Tracébesluit;
6.Ter inzage leggen van het Tracébesluit en de Nota van antwoord naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen;
7.Oplevertoets.

 

Zie ook:

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/zaarderheiken-knooppunt-a67-a73

https://www.anteagroup.nl/nl/nieuws/rijkswaterstaat-gunt-antea-group-verbreding-oostelijke-parallelbaan-a73-knooppunt

 

Eerste kwartaal 2017 Publicatie startbeslissing
2019 Ontwerptracébesluit ter inzage
2020 Tracébesluit ter inzage
2021-2022 Realisatie

2 thoughts on “Rijkswaterstaat gunt Antea Group verbreding oostelijke parallelbaan A73 knooppunt Zaarderheiken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *