Rijksbrede aanbesteding facilitair drukwerk 2021 Rijkswaterstaat CD – Aanbestedingsnieuws

Rijksbrede aanbesteding facilitair drukwerk 2021 Rijkswaterstaat CD

Foto: www.Pixabay.com/diane290

Het categoriemanagement van de categorie werkplekomgeving is belegd bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD).
Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) te Utrecht wordt namens en ten behoeve van de deelnemers een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012 gehouden.
De aanbesteding betreft de opdracht:
Facilitair Drukwerk 2021 met zaaknummer 31164148.
Bij het bepalen van de aanbestedingsprocedure heeft aanbesteder de omvang en de complexiteit van de opdracht, het aantal potentiële inschrijvers, de transactiekosten en het karakter van de markt in acht genomen.

De aan te besteden opdracht, zoals gespecificeerd in de aanbestedingsstukken, betreft de levering van facilitair drukwerk.
De aanbesteding facilitair drukwerk en aanpalende dienstverlening, zoals (Rijks)briefpapier, enveloppen en kettingformulieren bestaat uit de volgende te leveren productgroepen:
· Handelsdrukwerk
· Etiketten en stickers
· Visitekaartjes
· Dossieromslagen
· Briefpapier
· Enveloppen
· (Ketting)Formulieren
· Logopapier
· Schietschijven
Een exacte lijst met benodigde producten is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.  Deze artikelen vormen het basisassortiment en betreffen, naar verwachting, het overgrote deel van de afnamebehoefte. Het restassortiment betreft al die artikelen die qua aard vallen onder de scope van onderhavige opdracht maar niet expliciet zijn genoemd.
De aanverwante dienstverlening betreft:
· franco levering van de producten;
· opmaak/ontwerp van producten;
· omzetting van ontwerp naar afdrukbaar format; en
· het faciliteren van en/of aansluiten op een bestelomgeving van deelnemer.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd voor het gehele Rijk. Dat betekent dat vanuit heel het Rijk organisaties hebben deelgenomen aan deze aanbesteding. Bij deze aanbesteding zijn in ieder geval 57 organisaties aangesloten.  De aanbesteder gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van €47.350.000,- (inclusief BTW) voor het samenstel van alle te gunnen opdrachten binnen de raamovereenkomst over de maximale looptijd van zes jaar. Vanwege bijvoorbeeld politieke, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen is het mogelijk dat de omvang en/of waarde van de raamovereenkomst wijzigt. De totale maximale waarde van de raamovereenkomst over de volledige contractperiode bedraagt €52.100.000,- (inclusief BTW).  Zodra het maximum is bereikt sorteert de raamovereenkomst geen effect meer en moet er opnieuw worden aanbesteed, ook al is de contracteinddatum niet bereikt. De geraamde waarde betreft geen gegarandeerde omzet.

De gevraagde Levering is opgedeeld in de hierna weergegeven percelen:
1. Perceel 1 – Handelsdrukwerk
2. Perceel 2 – Enveloppen
De percelen zijn op basis van logisch samenhangende onlosmakelijk aan elkaar verbonden onderdelen van opdrachten geformuleerd en zijn in deze samenstelling breed in de markt verkrijgbaar. Uit de voorgaande marktconsultatie is gebleken dat de gevraagde levering goed toegankelijk is voor het MKB. Zowel uit de toegankelijkheid voor het MKB als uit het absolute aantal ondernemers dat in aanmerking komt voor inschrijving kan afgeleid worden dat de mededinging en toegankelijkheid voldoende gewaarborgd zijn.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met één
Leverancier per perceel. De onderstaande opdrachtonderdelen stromen bij het aflopen van de huidige overeenkomst per onderstaande datum in:
· Per 01-07-2021 Handelsdrukwerk en briefpapier (Perceel 2)
· Per 15-07-2021 Enveloppen (Perceel 1)
· Per 01-09-2021 (Ketting)formulieren (Perceel 2)
De koper gaat de raamovereenkomst aan voor de duur van vier jaar met voor koper een optie tot verlenging van maximaal één keer twee jaar. Vanwege het grote belang aan leverbetrouwbaarheid voor de artikelen voor de printstraten van
de diverse deelnemende organisaties (denk aan enveloppen voor de Belastingdienst, DUO en het CJIB) in samenhang met de zeer specifieke behoefte en daarbij behorende opstartkosten is het enkel mogelijk voor nieuwe partijen om toe te treden en
opstartkosten te spreiden, op het moment dat er een substantiële contracttermijn te verwachten is. Dat heeft geleid tot een gekozen looptijd van 4 jaar plus 2 jaar verlenging. Het uitgangspunt daarbij is dat de 2 verlengingsjaren in beginsel worden
opgedragen, zodat leveranciers zich in relatie tot investeringen en de terugverdientijd van die investeringen kunnen richten op de totale looptijd van 6 jaar.

Bron: Tenderned 4 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218777

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *