Revitalisering Pius X College, locatie Aalderinkshoek te Almelo – Aanbestedingsnieuws

Revitalisering Pius X College, locatie Aalderinkshoek te Almelo

Foto: Google Streetview

Onder verwijzing naar de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en het Inkoop- & Aanbestedingsbeleid van opdrachtgever en gegeven de geraamde opdrachtsom heeft opdrachtgever ervoor gekozen de aannemersselectie middels een ‘niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)’  te laten verlopen, waarbij de werkzaamheden in twee percelen zijn opgesplitst:

Het doel van de aanbestedingsprocedure betreft:
Perceel 1: bouwkundige werkzaamheden
Het verkrijgen van een binnen de gestelde kaders passende inschrijving met de ’beste prijskwaliteitverhouding (BPKV)’ en het contracteren van de inschrijver hiervan, welke aansluitend, binnen de gestelde kaders, gefaseerd in aaneengesloten fasen, voorziet in de feitelijke realisatie van de bouwkundige werkzaamheden.
Perceel 2: installatietechnische werkzaamheden (elektrotechnisch én werktuigbouwkundig)
Het verkrijgen van een binnen de gestelde kaders passende inschrijving met de ’beste prijskwaliteitverhouding (BPKV)’ en het contracteren van de inschrijver hiervan, welke aansluitend, binnen de gestelde kaders, gefaseerd in aaneengesloten fasen, voorziet in de feitelijke realisatie van de installatietechnische (elektrotechnisch én werktuigbouwkundig) werkzaamheden.

Het Pius X College te Almelo en Rijssen maakt onderdeel uit van de Stichting Carmelcollege. Het Pius X College heeft drie locaties. In Rijssen is een onderbouwlocatie voor havo-vwo en een locatie waar vmbo-tl kan worden afgesloten. In Almelo is het Pius X College gehuisvest op twee locaties. In de locatie aan de Van Renneslaan wordt zowel het beroepsgerichte vmbo, als de theoretische leerweg aangeboden. Op de locatie Aalderinkshoek wordt het havo, vwo en gymnasium aangeboden. Het is mogelijk hier ook tweetalig onderwijs Engels te volgen. De huisvesting op de locatie Aalderinkshoek is al enige jaren een aandachtspunt binnen Stichting Carmelcollege en Pius X College. Deze huisvesting sluit niet aan op de onderwijskundige visie en ruimtebehoefte van de school. Daarnaast is het gebouw technisch sterk verouderd en past het op geen enkele manier binnen de duurzaamheidsambities van zowel Stichting Carmelcollege, Pius X College als de gemeente Almelo. Kortom: de huisvesting is niet toekomstbestendig. Pius X College wil deze locatie derhalve graag toekomstbestendig gaan maken (= levensduurverlengend). De bedoelde levensduurverlenging is de verantwoordelijkheid van zowel de school, als ook de gemeente Almelo. Op basis van de leerlingenprognose en de ruimtebehoefte volgens de Modelverordening VNG is er een
ruime overmaat aan m²-ers bruto vloeroppervlakte (BVO). Om de investerings- en exploitatiekosten te beheersen is ervoor gekozen om het project in planfasen uit te voeren. Vooralsnog zal eerst uitvoering worden gegeven aan de revitalisatie van de m²-ers BVO berekend aan de hand van de leerlingenprognose en de ruimtebehoefte volgens de Modelverordening VNG. De functionele aanpassingen beperken zich in planfase 1 tot het zogenaamde “Kerngebouw” over de begane grond, 1e , 2e en 3e verdieping. 

Het project betreft:
Pius X College, César Franckstraat 4, 7604 JG te Almelo.
De locatie bestaat uit totaal ca. 7.659 m2 BVO in vier bouwlagen, waarvan het “Kerngebouw” totaal ca. 5.688 m2 BVO beslaat en de overige ca. 1.971 m2 BVO zijn gelegen in de twee gebouwvleugels met daartussen een corridor welke de twee vleugels met elkaar verbindt.
De locatie is gebouwd in 1968 en is in de loop der jaren, met name op de begane grond, diverse malen verbouwd/uitgebreid.
De uitvoering zal gefaseerd in aaneengesloten fasen moeten worden uitgevoerd, aangezien de onderwijsactiviteiten tijdens de verbouwing doorgang moeten vinden (uitvoering tijdens “going concern”).
Het “Kerngebouw” zal een nieuwe indeling krijgen, voorzien van nieuwe plafond-, wand- en vloerafwerkingen. Tevens zal er een uitbreiding plaatsvinden ten behoeve van een nieuwe hoofdingang. De gebouwinstallaties worden hierop vernieuwd/aangepast en het “Kerngebouw” wordt voorzien van een balansventilatie op basis van Frisse Scholen klasse B.
De gebouwvleugels worden, m.u.v. één lokaal, niet verbouwd; hier zal hoofdzakelijk alleen de verwarmingsinstallatie worden aangepast.
Binnen het Project worden tevens de natuurlijke onderhoudsmomenten meegenomen, o.a. onderhoudswerkzaamheden aan de gehele buitengevel.
De huidige corridor zal volledig gestript worden en verbouwd worden tot buitenruimte.
Het gehele buitenterrein zal opnieuw gaan worden ingericht (uitvoering door derden).

Er is sprake van een zogeheten ‘traditioneel bouworganisatiemodel’. Het ontwerp wordt door de reeds gecontracteerde ontwerpende partijen en overige adviseurs nader uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp/Bestek, zijnde een STABU-bestekboek inclusief bijlagen (‘bestek & tekeningen’). Het door de nog te contracteren uitvoerende partijen op te stellen Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) dient vervolgens – gefaseerd in aaneengesloten fasen – door de uitvoerende partijen te worden gerealiseerd. In contractuele zin zijn/worden de ontwerpende partijen, de overige adviseurs en de uitvoerende partijen rechtstreeks door opdrachtgever gecontracteerd.

Bron: Tenderned 26 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220657

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *