Hoogwerkers Veiligheidsregio Groningen – Aanbestedingsnieuws

Hoogwerkers Veiligheidsregio Groningen

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Op dit moment heeft Veiligheidsregio Groningen zeven hoogwerkers tot haar beschikking. De hoogwerkers zijn zowel in merk, werkhoogte, bluscapaciteit en ook leeftijd verschillend. Daardoor is uitwisselbaarheid vrijwel onmogelijk en dienen voor elke hoogwerker andere instructies gegeven te worden met betrekking tot opleidingen. Tevens zien we in de huidige situatie dat de hoogwerkers door een aanzienlijk verschil in het aantal uitrukken een zeer grote diversiteit kennen aan onderhoud(kosten). De aanbestedende dienst heeft het voornemen om volgens het opgestelde meerjaren investeringsplan een aantal hoogwerkers te gaan vervangen.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de levering van zeven
hoogwerkers met de optie van maximaal één extra hoogwerker, conform de eisen en wensen van de opdrachtgever. Tevens wordt er separaat een overeenkomst afgesloten met dezelfde opdrachtnemer voor het onderhoud van de voertuigen voor een periode van maximaal twintig jaar. Daartoe wordt, gelet op de aard van de opdracht, een Europese Openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. Bij deze procedure kunnen belangstellenden inschrijven naar aanleiding van de publicatie
van de opdracht op “Negometrix” en dientengevolge de publicatie op TenderNed. 

Binnen de aanbestedende dienst zijn er een aantal keuzes gemaakt die gevolgen hebben voor de toekomstige inzetbaarheid van de hoogwerkers, te weten:
– Aanbestedende dienst wil zeven  exact gelijke voertuigen aanschaffen zodat er efficiënt kan worden opgeleid aangezien deze opleiding voor elk voertuig gelijk is.
– Doordat alle hoogwerkers gelijk zijn kunnen de voertuigen worden uitgewisseld of kan er een herbezetting worden gerealiseerd.
– Doordat alle hoogwerkers gelijk zijn zal dit een efficiency voordeel zijn met betrekking tot het onderhoud.

De bovengenoemde uitgangspunten resulteren in het volgende:
– Alle voertuigen dienen gelijk te zijn, alle hoogwerkers:

  • hebben dezelfde werkhoogte;
  • hebben exact dezelfde bediening;
  • zijn uitgevoerd met een chassis configuratie 6×2;
  • hebben dezelfde bepakking;
  • kunnen zonder meer omgewisseld worden.

Het onderhoud wordt op basis van een onderhoudscontract uitgevoerd door opdrachtnemer voor een periode van maximaal 20 jaar. Er wordt een plafondbedrag gehanteerd van €600.000,- excl. BTW voor één hoogwerker waarbij opties niet in mee worden genomen. De insteek voor de levering van de hoogwerkers betreft dat de eerste hoogwerker wordt gezien als
standmodel, met andere woorden zal deze eerste hoogwerker dienen als voorbeeld voor de overige te leveren voertuigen. Na levering van dit eerste voertuig zal deze aan de kazerneposten worden getoond om vervolgens met eventuele aanpassingen het standmodel definitief te maken (dit zullen slecht details betreffen). Daarna zullen de overige hoogwerkers besteld kunnen worden die gelijk zijn aan het definitieve standmodel. Van de opdrachtnemer wordt dus flexibiliteit verwacht ten opzichte
van de te leveren hoogwerkers. De levering van de zeven hoogwerkers vindt plaats in de periode zoals hierna aangegeven: Één exemplaar ( standmodel) in 2022, zes exemplaren in 2023.

De af te sluiten overeenkomst ten behoeve van de levering heeft als ingangsdatum 1 juli 2021. De gewenste looptijd is drie jaar met een optie tot verlenging, onder dezelfde condities en voorwaarden, van maximaal twee keer één jaar. Daarbij is het aan opdrachtgever om te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging. De af te sluiten overeenkomst ten behoeve van het onderhoud vangt aan op het moment van levering en acceptatie van de eerste hoogwerker. De gewenste looptijd is twintig jaar. Ondanks dat het onderhoudscontract voor twintig  jaar wordt vastgelegd kunnen gedurende de looptijd er hoogwerkers uit het contract worden gehaald of worden bijgevoegd. Het onderhoudscontract kan dus jaarlijks worden aangepast en is in die zin een flexibel contract.

Bron: Tenderned 26 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220627

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *