Renovatie/vervangende nieuwbouw basisschool / KC De Ark Bergambacht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie/vervangende nieuwbouw basisschool / KC De Ark Bergambacht

Illustratie: pexels.com

De gemeente Krimpenerwaard heeft het voornemen om voor de basisschool / KC De Ark te Bergambacht deels
vervangende nieuwbouw te realiseren en deels te renoveren. Ten behoeve van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver per perceel te selecteren (er zijn twee percelen) en heeft hiertoe een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. CBS de Ark is een basisschool gelegen in Bergambacht. De Ark valt sinds 1 augustus 2005 onder de Stichting ‘Protestants Christelijk Primair Onderwijs’ in de Krimpenerwaard, afgekort ‘PCPO Krimpenerwaard’. Onder deze stichting vallen in totaal acht scholen. Sinds 2018 werkt Royal Kids Home samen met basisschool de Ark. Royal Kids Home is met de peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12
jaar) gevestigd in het gebouw van de Ark.

Het ontwerpteam is momenteel bezig met de afronding van het Voorlopig Ontwerp. Vanwege grip op planning, budget/kosten, kwaliteit, risico’s en integraliteit is besloten de verdere uitwerking van het ontwerp vanaf de start van de DO-fase vorm te geven in bouwteam. Op deze wijze hebben uitvoerende partijen de mogelijkheid om met de ontwerpers actief te adviseren in het ontwerp, te vragen om de noodzakelijke detailtekeningen of aanvullende onderzoeken, te sturen op een integraal en compleet bestek en uitvoeringsgereed ontwerp, de bouwlogistiek te organiseren en de planning haalbaar te maken. De aanbestedende dienst wenst uitvoerende partijen te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis proactief en met respect voor de belangen van de andere betrokken partijen inbrengt. Gekozen is om twee bouwteamaannemers te selecteren: één voor de bouwkundige werkzaamheden en één voor de installatietechnische werkzaamheden (E&W-installaties).
De aannemers worden in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoerings- en kostendeskundigheid. De aannemers dienen een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning, compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn gebord, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemers. Voor de installateur geldt aanvullend dat zij het installatieontwerp zullen uitwerken. De installatieadviseur is daarbij toetsend en controlerend. De resultaten van de bouwteamfase zijn in kwalitatieve zin een Technisch Ontwerp/(stabu-)bestek. Tevens wordt van aannemers een uitvoeringsplanning verwacht. De bouwkundig
aannemer levert een realistische uitvoeringsplanning aan, waarbij voldoende ruimte wordt gehouden voor de
werkzaamheden van de installateur. De installateur levert een planning aan welke ingepast dient te worden in de planning van de bouwkundig aannemer. Beide planningen worden na het ondertekenen van de overeenkomsten op elkaar afgestemd in het bouwteamoverleg. Daarbij draagt de bouwkundig aannemer de coördinatieverantwoordelijkheid.

Bij afronding van de bouwteamfase worden aannemers als eerste gevraagd een aanbieding te doen voor de realisatiewerkzaamheden, waarna bij overeenstemming over de geboden prijs, kwaliteit en planning, het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning bouwen en het definitief beschikbaar komen van de financiële middelen een contract voor de uitvoering (op basis van UAV 2012) wordt gesloten. Om dit onderscheid in contractuele zin helder te maken is er sprake van het afsluiten van een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring voor de bouwteamfase en het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase van het project. De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten en eventuele Nota’s van Inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de (voorwaarden voor de) aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen
worden beoordeeld in de gunningsfase nader geduid aan de geselecteerde gegadigden. De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteamverband vanaf fase VO+. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de concept bouwteamovereenkomst, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de concept
aannemingsovereenkomst (de conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase).

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in december 2023 opdracht verstrekt zodat in januari 2024 met de werkzaamheden kan worden gestart. De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de in dit document genoemde criteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf
gegadigden per perceel.

Bron: Tenderned zondag 16 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304192

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *