Renovatie laboratoria in gebouw M325 Nijmegen – Radboud UMC – Aanbestedingsnieuws

Renovatie laboratoria in gebouw M325 Nijmegen – Radboud UMC

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Tekening: © Radboud UMC

Gebouw M325 bestaat uit een zgn. ‘wing’ en ‘blok’. De renovatie van de laboratoria in gebouw M325 vindt in drie fases plaats; fase 1, fase 2A en fase 2B. Deze fases zijn onderstaand nader beschreven.
Fase 1 bestaat uit werkzaamheden op de volgende lagen / verdiepingen:
– de gehele ‘wing’ op laag 3;
– het linker gedeelte van de wing op laag 4;
– een klein stukje van het blok op laag 4; en
– de schacht op laag 5.
De wing op laag 3 is ca. 3.000 m2 bvo, het gaat hier om volledige kaalslag. De afdeling was voorheen een verpleegafdeling
en zal worden verbouwd naar een reguliere laboratorium omgeving. Het linker gedeelte (Q2) van de wing op laag 4 samen
met de drie ruimten in het blok zijn ca. 1.700 m2 bvo. Hier komen voornamelijk kantoorfaciliteiten voor de staf van het laboratorium welke worden gerestyled. Op Laag 5 wordt een schacht gerealiseerd, wat op dit moment een kantoor betreft.
Start uitvoeringswerkzaamheden voor fase 1 staan gepland voor september 2023. De oplevering is gepland voor juni 2024.

Fase 2a betreft laag 4 in het blok. Op dit moment is deze laag een laboratorium omgeving en zal dezelfde functie houden na
renovatie. De omvang van fase 2A is ca. 1.200 m2 bvo.
In fase 2B zal het rechter gedeelte (Q3) van de wing op laag 4 gerenoveerd worden. De totale omvang van de uitvoeringswerkzaamheden is ca. 1.400 m2 bvo. Hier komen voornamelijk kantoorfaciliteiten voor de staf van het laboratorium. Start uitvoeringswerkzaamheden voor fasen 2A en 2B staan gepland voor oktober 2024.

Deze aanbesteding betreft zowel fase 1 als fase 2B en 2A, met dien verstande dat fase 2A en 2B optioneel zijn. Dat betekent dat de prijsvorming in de gunningsfase enkel fase 1 betreft. Parallel met de uitvoering van fase 1 wordt het ontwerp van fase 2A en fase 2B afgerond en vindt prijsvorming voor de uitvoering daarvan plaats met de aannemer van fase 1, mede op basis van de voor fase 1 overeengekomen prijs en de onderliggende eenheidsprijzen daarvoor (met inbegrip van marktontwikkelingen). Als partijen overeenstemming bereiken over de prijs en planning voor fase 2A e n fase 2B kan de opdracht voor die fasen ook aan de aannemer worden gegund. Zo niet, dan vindt voor die fasen, gezamenlijk of los van elkaar, een nieuwe aanbesteding plaats.

De aanbesteding verloopt volgens een mededingingsprocedure. Er is gekozen voor een aanbesteding in één perceel. Dit vanwege de hoge mate van integratie tussen de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Naast de technische voordelen van één perceel beoogt de aanbesteder door het aanbesteden in één perceel een coördinatievoordeel te behalen en de kans op bouwfouten daarmee te verkleinen. Er zullen drie gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. De drie meest geschikte gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De aanbestedingsstukken, op basis waarvan de gegadigden een inschrijving moeten doen, worden te zijner tijd digitaal aangeboden via Tenderned. In de gunningsleidraad, die onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsstukken, zal het gunningscriterium (de BPKV) nader uitgewerkt zijn. De inschrijvers zullen gevraagd worden om een prijs (inschrijvingssom en optimalisatievoorstellen) en een plan van aanpak, gericht op onder meer hinderbeperking, projectbeheersing en teamsamenstelling.

Bron: Tenderned donderdag 16 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289034

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *