Renovatie Koninginnensluis, herhalingsopdracht Renovatie Houtribsluis – RWS – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Koninginnensluis, herhalingsopdracht Renovatie Houtribsluis – RWS

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Onderdeel van het VenR programma is de renovatie van de Koninginnensluis. De Koninginnensluis is een sluizencomplex liggend in het Merwedekanaal benoorden de Lek. De renovatie dient ervoor te zorgen dat de levensduur van het object wordt
verlengd met 50 jaar voor Civiel, 25 jaar voor E&W en 15 jaar voor B&B (IA) en dat het object voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Machinerichtlijn).
In 2021 heeft reeds de renovatie van de deuren van het buitenhoofd (Lekzijde) van de kolk plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk omdat door de schade aan de deuren van het buitenhoofd de kans groot was dat deze uiteindelijk niet meer zouden functioneren en daarmee de gehele sluis gestremd zou raken en de hoogwaterveiligheid in het geding zou komen.
Deze aanbesteding betreft de andere, voor renovatie aangemerkte delen van het object.

De Renovatie Koninginnensluis heeft een multidisciplinair karakter en omvat de disciplines Civiel, Werktuigbouw, Bouwkundig, Elektrotechniek en Industriële Automatisering. Concreter betreft het de volgende zaken per discipline:
 Industriële automatisering: aanpassingen bewegingswerk en bedienings- en besturingssysteem.
 Elektrotechniek: renoveren/vervangen installaties, verlichting en seinen object.
 Werktuigbouw: vervanging draaipunten en tolkleppen van binnendeuren/middendeuren, aandrijving sluisdeuren. Renovatie bruggen, opleggingen en aandrijving bruggen.
 Civiel: verwijderen grout, aanpakken schades, bodemherstel en conservering. Maatregelen rondom kolk i.h.k.v. veiligheid.
 Bouwkundig: renovatie bediengebouwen en aanpassingen schotbalkenloods.

Als onderdeel van het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ en als bijdrage aan de ‘toekomstige opgave Rijkswaterstaat’ wil Rijkswaterstaat gaan werken met contractuele portfolio’s. Het is de bedoeling om met portfoliocontracten
voordelen te behalen door middel van het herhaald uitvoeren van soortgelijke werken door dezelfde (combinatie van) opdrachtnemer(s). Hierbij wordt vanuit de opdrachtgever gebruik gemaakt van performance management, om te toetsen of
de opdrachtnemer van het basisproject (renovatie Koninginnensluis) de herhalingsopdracht toebedeeld kan krijgen. Rijkswaterstaat is van plan om de renovatie van de Houtribsluis als herhalingsopdracht op te dragen, bij goed presteren van de opdrachtnemer op de verbeterdoelstellingen en wanneer vanuit Rijkswaterstaat de randvoorwaarden voor het kunnen opdragen van deze opdracht geborgd zijn.

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot de meest geschikte samenwerkingspartner die technisch en organisatorisch in staat is om de renovatie van de Koninginnensluis samen met het projectteam van Rijkswaterstaat te realiseren. Een belangrijke uitdaging bij de realisatie van de opdracht is de beheersing van risico’s die samenhangen met de onbekendheid van enkele
onderdelen van het areaal, de multidisciplinaire aard van het werk en de fasering van de werkzaamheden. De aanbestedingsprocedure is de Concurrentiegerichte Dialoog Light. Tijdens de aanbesteding trechteren we het aantal gegadigden en inschrijvers in twee stappen naar de uiteindelijke opdrachtnemer. De procedure zal bestaan uit de volgende onderdelen:
Stap 1:
 Aanmelding en trechtering: indienen aanmelding, referenties en trechteringsproduct en het trechteren naar vier Gegadigden.
Stap 2:
 Dialoog en inschrijving: het voeren van dialooggesprekken, het indienen van inschrijvingsdocumenten en het gunnen van de opdracht.
Bij de aanmelding melden de Gegadigden zich aan via Tenderned en geven door middel van het UEA aan of er geen uitsluitingscriteria op hen van toepassing zijn. Ook dienen zij referenties in om aan te tonen dat zij voldoen aan de
geschiktheidseisen. Dit is ook het moment dat zij een trechteringsproduct indienen. In stap 2 vinden per gegadigde twee dialooggesprekken plaats tussen de geselecteerde gegadigden en het team MN B Sluizen. Vervolgens dienen de gegadigden hun inschrijving in volgens de gunningscriteria. Hier wordt vervolgens één partij uit gekozen die de beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI-BPKV) heeft.

Bron: Tenderned vrijdag 24 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289610

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *