Architecten en adviseursselectie basisschool De Rietvink – Agora Zaanstreek – Aanbestedingsnieuws

Architecten en adviseursselectie basisschool De Rietvink – Agora Zaanstreek

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Projectgebied

In hooflijnen is de functionele omvang van Basisschool De Rietvink met gymzalen als volgt te omschrijven:
• Een schoolgebouw van 3.218 m2;
• Een kindvoorziening van 90 m2;
• Een dubbele gymzaal van 910 m2 (2 x 455 m2);
• Een buitenruimte van 1.200m2 specifiek bedoeld voor spelen;
• Een eigen omheinde buitenruimte ten behoeve van de kindvoorziening van 60 m2;
• Een fietsenstalling voor 390 fietsen;
• Een inpandige containerruimte van 20 m2;
• Een parkeerterrein voor 12 auto’s en een Kiss & Ride voor 33 auto’s.
De locatie is aan de Houtveldweg/Cypressehout. Het schoolgebouw dient vanuit stedenbouwkundige randvoorwaarden verplicht in drie bouwlagen gerealiseerd te worden. Nader informatie over de locatie, randvoorwaarden, ruimtelijk programma en technisch programma zullen na de selectiefase, bij de uitnodiging tot inschrijving tijdens de gunningsfase, aan de geselecteerde gegadigden worden verstrekt.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de nationale niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie). Aanbestedende dienst Stichting Agora confirmeert zich aan het aanbestedingsbeleid van de gemeente Zaanstad, die van toepassing zijn op deze aanbesteding. Het betreft hier een aanbesteding voor de selectie van een architect en adviseurs die tezamen het nieuwe schoolgebouw met gymzalen dienen te ontwerpen en uit te werken van Voorlopig Ontwerp, Defintief
Ontwerp, Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp. Het plan dient inclusief Stabu-bestek en kostenraming uitgewerkt te worden tot aanbestedingsgerede stukken. Tevens dienen de adviseurs de aanvraag omgevingsvergunning voor te bereiden en in te dienen.

De opdracht is verdeeld in percelen, te weten:
Perceel 1: architectenwerkzaamheden
Perceel 2: constructeurswerkzaamheden
Perceel 3: advieswerkzaamheden W+E installaties en bouwfysica
Gegadigden mogen zich voor één of meerdere percelen aanmelden. De beoordeling gebeurt in alle gevallen per perceel.
Op de te gunnen opdracht zal de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, afgekort DNR 2011 (herziening juli 2013) van toepassing zijn, met een aantal wijzigingen en aanvullingen. Deze zullen in de vooraf te verstrekken overeenkomst (gunningsfase/inschrijvingsfase) worden aangegeven.

Samen met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen de geselecteerde gegadigden onder andere:
a. De gunningsleidraad en -matrix;
b. Vraagspecificatie met bijlagen;
c. Programma van Eisen nieuwbouw Basisschool De Rietvink;
Aan de geselecteerde bedrijven zal worden gevraagd een inschrijving te doen die onder andere bestaat uit:
a. Een financiële aanbieding;
b. Een open begroting;
c. Een visiepresentatie

Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is de ‘economisch meest voordelige Inschrijving’.  De aanbieding zal op hoofdlijnen beoordeeld worden op de volgende factoren:
– Prijs
– In te zetten medewerkers (ervaring en competenties)
– Visie

Bron: Tenderned vrijdag 24 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289633

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *