Catering Nova College regio IJmond – Aanbestedingsnieuws

Catering Nova College regio IJmond

Foto: Pexels.com/Lukas

Het Nova College is een ROC en is actief in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Met bijna 1.300 medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ruim 13.000 studenten vanaf 16
jaar.  Het Nova College is gehuisvest op 17 grote en kleine locaties. In de komende jaren wordt het aantal locaties teruggebracht naar verwachting 3 campussen en 4 nevenlocaties.
De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
– Het op commerciële basis verkopen van eten en drinken aan studenten en medewerkers van het Nova College.
– Het voorzien in banqueting diensten (vergaderservice, vergaderlunch, lunch, diner en evenementen) t.b.v. het Nova College.
Vanuit haar duurzaamheidsbeleid wil het Nova College onder andere waarde van producten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk behouden, om nieuw materiaalverbruik en milieu-impact te voorkomen. Op de locatie Zijlweg (Haarlem) worden komende zomer pop-up stores gecreëerd waar wisselende producten en diensten worden aangeboden. In het geval dat er eten en drinken wordt aangeboden gebeurt dat in afstemming met de cateraar.

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in een uitnodigende, duurzame, gezonde, betaalbare, voedselveilige cateringvoorziening die aansluit bij de wensen van de doelgroep per locatie (verkoop aan studenten en medewerkers en banqueting) op grote en kleine locaties van het Nova College. Daarbij wordt samengewerkt met het onderwijs, invulling gegeven aan de participatiewet en ten behoeve van het Nova College, daar waar vereist, ruimte gegeven aan lokale
en regionale toeleveranciers. De dienstverlening ten behoeve van kleine locaties mag geen negatieve gevolgen hebben voor de dienstverlening op grote locaties als van daaruit kleine locaties worden bediend. Het doel is een contract met één opdrachtnemer die vanuit de gedachte van één Nova voorziet in zoveel mogelijk gelijkwaardige voorzieningen op alle locaties waarbij ruimte is voor de specifieke behoeften van individuele locaties. De omvang van de opdracht is, uitgedrukt in termen van omzet over 2019, €1.260.000,- (inclusief BTW). Het gaat om voorzieningen ten behoeve van 1331 medewerkers (1022 fte) en 13425 studenten (BOL en BBL), gewogen (BBL * 0,35) is het aantal studenten 11083.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst voor opdracht, met een looptijd van maximaal tien jaar. Bij de aanbestedingsdocumenten is een overzicht van locaties opgenomen. Niet op alle locaties zijn namelijk cateringvoorzieningen. In de komende jaren wordt het aantal locaties teruggebracht naar, verwachting, 3 campussen en 4 nevenlocaties. De te sluiten overeenkomst voorziet in de aanpassingen die het Nova College ondergaat gedurende de looptijd van de overeenkomst. Risico`s, zoals die zich voorgedaan hebben rondom COVID-19, zijn voor opdrachtnemer gedurende de contractperiode.
De gewenste ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 augustus 2022. De eerste verkoopdag is 29 augustus 2022. De
overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een tussentijdse opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst op 31 juli 2032. Het is voor opdrachtnemer mogelijk de overeenkomst, na een initiële periode van vier jaar, op te zeggen met een tussentijdse opzegtermijn van twaalf maanden. Op basis van de Aanbestedingswet wordt een openbare procedure gevolgd. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 19 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247409

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *