Renovatie en groot onderhoud van de Zeeuwse (schut)sluis – Zandkreeksluis – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en groot onderhoud van de Zeeuwse (schut)sluis – Zandkreeksluis

Bron afbeelding. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De Zandkreeksluis bestaat uit een schutsluis, een basculebrug (Oosterscheldebrug) en een ophaalbrug (Hongersdijckbrug). De sluis is in gebruik genomen in 1958. Vanwege de toegenomen drukte is in 2002 de ophaalbrug als bypass gebouwd en in
gebruik genomen. De sluis wordt aan de zijde van de Oosterschelde gekruist door de provinciale weg N256, waarin zich de Oosterscheldebrug bevindt. Over het verlengde sluishoofd aan de Veerse Meerzijde is de Hongersdijckbrug aanwezig. Bij
geopende Oosterscheldebrug rijdt het verkeer via de Hongersdijckbrug. De sluiskolk is 20 meter breed en de lengte is 140 meter tussen de ebdeuren en 152 meter tussen de vloeddeuren. De bodem van de sluiskolk ligt op NAP-5,50 m. De bodem bij de sluishoofden ligt op een hoogte van NAP-5,95 m, de sluisvloer vormt op NAP-5,50 m de aanslag voor de deuren.
De N256 is een provinciale weg in de provincie Zeeland. Deze weg loopt over de Zandkreekdam en verbindt de A58 bij Goes in Zuid-Beveland via Noord-Beveland met de N59 bij Zierikzee in Schouwen-Duivenland. De Provincie Zeeland is wegbeheerder.
Indien de basculebrug in de N256 geopend wordt, wordt het verkeer via een geautomatiseerd proces omgeleid via de bypass. Hiervoor is een verkeersregelinstallatie aanwezig met diverse signaalgevers en afsluitbomen. De verkeersregelinstallatie is in eigendom en beheer van de Provincie Zeeland. De sluis maakt onderdeel uit van de primaire kering en heeft daarmee een
waterkerende functie. Per hoofd heeft de sluis twee sets puntdeuren (eb- en vloeddeuren) met een kerende hoogte van NAP+4,0 m. De sluishoofden en sluisterrein hebben ook deze hoogte. Na het uitvoeren van het project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) fase 2 (2008-2009) op de Zandkreeksluis worden de sluis en de bijbehorende bruggen nu
24 uur per dag bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans (in het ir. J.W. Topshuis). De sluis en de bruggen kunnen ook lokaal bediend worden vanuit het lokale bediengebouw.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
het ontwerpen van de renovatie en groot onderhoud van de Zandkreeksluis en vervolgens de uitvoering van het ontwerp realiseren. De ontwerpfase omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:
– het bepalen en het (laten) verrichten van aanvullend onderzoek ter beheersing van (areaal)risico’s;
– de aanvraag van, en doorlopen van eventuele procedures voor verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
– het opstellen van een definitief ontwerp, inclusief veiligheidsdocumenten en uitvoeren van verificatie en validatie;
– het opstellen van een risicodossier, planning en kostenbegroting ten behoeve van de realisatie van het Werk.
In hoofdlijnen zal de renovatie en groot onderhoud bestaan uit:
– de vervanging van de elektrotechnische installatie, inclusief bediening, besturing en bewaking, communicatiesystemen, CCTV-systemen, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging en transmissiesystemen,
– het conserveren van de sluisdeuren,
– het vervangen van de aandrijvingen van de sluisdeuren en deurschuiven,
– het reviseren van de cilinders van de Hongersdijckbrug,
– het verplaatsen van de vergrendelcilinders van de Hongersdijckbrug,
– het herbestraten van wegen en terrein,
– het realiseren van veiligheidsvoorzieningen t.a.v. de Machinerichtlijn,
– het verduurzamen van het sluiscomplex, en
– het doorvoeren van bouwkundige aanpassingen aan gebouwen en terrein t.a.v. brandveiligheid, inbraakwerendheid en duurzaamheid.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. Belangrijke uitdaging bij de uitvoering van de onderhavige opdracht is de beheersing van risico’s die samenhangen met de multidisciplinaire aard van het werk en de fasering van de werkzaamheden. Het projectteam wil in samenwerking met de opdrachtnemer de genoemde risico’s zo goed en zo efficiënt mogelijk beheersen in termen van geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Beheersing vereist een goede voorbereiding van de uitvoering en een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Om die reden maakt de opdrachtgever gebruik van een twee-fasenaanpak.
Algemene kenmerken van deze aanpak zijn:
 één Overeenkomst voor twee fasen, te weten: Fase 1 (ontwerpfase) en Fase 2 (uitvoeringsfase);
 Fase 2 wordt onder opschortende voorwaarde aan de opdrachtnemer opgedragen;
 gedurende de ontwerpfase werken de opdrachtnemer en de opdrachtgever samen;
 de UAV-GC 2005 is op de overeenkomst van toepassing;
 daar waar wordt afgeweken van de UAV-GC 2005 wordt dit expliciet in de basisovereenkomst vermeld.
Met de twee-fasenaanpak beoogt de aanbesteder voorts dat de kennis die de opdrachtnemer heeft opgedaan tijdens Fase 1 behouden blijft voor de uitvoering.

Binnen deze aanbesteding zal geen inschrijfsom uitgevraagd worden voor de basisopdracht. Er vindt dus geen concurrentie op prijs plaats. Wel worden er mijlpalen opgegeven voor het realiseren van Fase 1 en Fase 2 en wordt de kwaliteit wel beoordeeld in samenhang met de voorlopige prijs. De voorlopige prijs bedraagt: €18.800.000,- excl. BTW.

Om de kennis en de leerervaringen die worden opgedaan bij de uitvoering van de Zandkreeksluis maximaal te benutten, heeft de aanbesteder de intentie om ook de renovatie van Sluis Hansweert op te dragen aan dezelfde opdrachtnemer als de
partij(en) die de Zandkreeksluis hebben uitgevoerd. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om een herhalingsopdracht met soortgelijke werkzaamheden als van de renovatie van de Zandkreeksluis aan dezelfde opdrachtnemer te gunnen, waarbij
de onderhandeling over deze herhalingsopdracht, middels de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging binnen een periode van drie jaar volgend op de definitieve gunning van Fase 2 (uitvoeringsfase) van de Zandkreeksluis. De aanbesteder
behoudt zich te allen tijde het recht voor de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging ten behoeve van de renovatie van Sluis Hansweert niet te starten en/of te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de concurrentiegerichte dialoog procedure. De concurrentiegerichte dialoog light bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Voor een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die een verzoek tot deelneming hebben gedaan (zich hebben aangemeld als gegadigde)
en overigens niet behoeven te worden uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned vrijdag 30 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274240

1 thought on “Renovatie en groot onderhoud van de Zeeuwse (schut)sluis – Zandkreeksluis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *