Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en elektrificatie gemaal De Drie Delfzijlen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Gemaal De Drie Delfzijlen beschikt over een tweetal diesel aangedreven pompen en een elektrisch aangedreven pomp. Totaal heeft het gemaal een capaciteit van 1.500 m3 per minuut. Het gemaal loost bij voorkeur onder vrij verval via de spuikoker (op de momenten dat het tij daarvoor laag genoeg is in de zeehaven). In de spuikoker bevindt zich ook een lokpomp, om zodoende periodiek vissen te schutten die stroomopwaarts willen trekken. Het gemaal is nu meer dan 50 jaar oud (gebouwd in de begin jaren 70) en genoemd naar het oude Groninger waterschap, het ‘Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen’. Dit oude waterschap beheerde de drie oorspronkelijke uitwaterende sluizen (= zijlen) die hier gelegen waren. De elektrische installatie van het gemaal is inmiddels geheel aan vervanging toe. Ook de benodigde opvoerhoogte is in 50 jaar opgelopen en met elektromotoren kan de benodigde opvoerhoogte weer gerealiseerd worden. Bovendien kan met elektromotoren het malen digitaal en ook
automatisch aangestuurd worden.

In 2022 heeft het waterschap een verkenning uitgevoerd ten aanzien van de scope en eisen voor een toekomstbestendig gemaal De Drie Delfzijlen. Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 15 februari 2023 ingestemd met de realisatie van de voorgenomen opdracht. De scope van het werk betreft in basis het geheel vervangen van de elektrische installatie en het vervangen van de twee dieselmotoren door elektromotoren. Tevens zijn er in de scope tal van gerelateerde en bijkomende werkzaamheden, zoals onder andere; groot onderhoud aan de pompwaaiers, verwijderen overbodig geworden leidingwerken en componenten, aanpassingen aan vloeren en overige voorzieningen van het gemaal en gebouw.  Het verzwaren van de elektrische voeding door Enexis en de werkzaamheden die hieraan gekoppeld zijn vallen buiten de scope van de opdracht.

De ambitie van waterschap Noorderzijlvest is om de voorgenomen opdracht en daarbij behorende eisen, in een bouwteamsamenwerking met een opdrachtnemer, nader uit te werken tot een Definitief Ontwerp (DO) en contract. De opdrachtnemer van het bouwteam kan op het gereedgekomen contract een aanbieding uitbrengen voor de realisatie van het werk. Ook ambieert waterschap Noorderzijlvest het om de bouwteamfase eind 2023 af te ronden. Deze ambitie is ingegeven doordat een ombouw van de eerste pomp (en werkend opleveren) benodigd is tussen maart en oktober 2024. De beide pompen mogen niet gelijktijdig buiten bedrijf zijn, vandaar dat de tweede pomp in het voorjaar en zomer van 2025 omgebouwd kan worden. De plaats van uitvoering van de bouwteamfase is te Groningen. De plaats van uitvoering van de contractfase is te Delfzijl.

Het taakstellend budget voor de totale bouwkosten van de realisatie van het werk bedraagt €2.800.000,- inclusief BTW. Een raming van de kosten van de uitvoering van de opdracht, met inachtneming van de uitvoeringsvoorwaarden, laat zien dat realisatie binnen dit bedrag mogelijk moet zijn.
Voor de bouwteamfase is een vaste vergoeding van €181.500,- inclusief BTW beschikbaar voor de partij die als opdrachtnemer haar opdracht uitvoert in het bouwteam.

Voor de geïnteresseerde gegadigden wordt een inloopdag in het gemaal georganiseerd. Hierbij kan vrijelijk rondgelopen worden om het gebouw en de installaties te bekijken (niet bedienen). Het is mogelijk om op donderdag 16 maart tussen 9:00 en 16:00 uur langs te komen op locatie. Aanmelden graag uiterlijk 14 maart door een mail te sturen naar het emailadres in de leidraad. Toezeggingen of inlichtingen door of namens de aanbestedende dienst/ opdrachtgever, tijdens of na afloop van deze
inloopdag, hebben geen enkele rechtsgeldigheid, tenzij de vragen naderhand alsnog schriftelijk via de vragenmodule van Tenderned worden gesteld en schriftelijk zijn beantwoord in een Nota van Inlichtingen.

De aanbestedende dienst voert een nationale openbare procedure en wenst de opdracht te gunnen op grond van de economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op basis van de beste kwaliteit (de inschrijvingsprijs is voor iedere inschrijver gelijk). De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van viergunningscriteria.

Bron: Tenderned dinsdag 21 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289467

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *