Renovatie corridor centrale Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie corridor centrale Nijmegen

Foto: Google Streetview

Corridorgerichte begeleiding en bediening (CBB) is het programma dat zich richt op de implementatie van corridormanagement op de vaarwegen in Nederland, rekening houdend met en passend in het Europees Corridormanagement. Met CBB realiseert Rijkswaterstaat corridormanagement in Nederland. Van lokale bediening en begeleiding van de scheepvaart wordt de dienstverlening aangepast naar het werken over een route, de corridor. De Rijkswaterstaat-ambitie en daarmee de
ambitie van CBB is om veilig, vlot en betrouwbaar scheepvaartverkeersmanagement te bieden, zodat de vaarweg een volwaardig en duurzaam alternatief is voor transport over land, met goede internationale aansluiting en in samenwerking met de logistieke keten en andere vaarweggebruikers. Daarnaast wordt er middels diverse projecten voor gezorgd dat de verkeersbegeleiding kan rouleren van de ene post naar de andere post, zodat de service vrijwel altijd beschikbaar is. Tevens levert CBB een bijdrage aan de duurzaamheid doordat door betere informatie de vaarweggebruiker minder wachttijden kent en een lager brandstofverbruik heeft, waardoor minder CO2 uitstoot plaatsvindt en goederenstromen in kortere tijden van A naar B vervoerd kunnen worden. Om corridormanagement efficiënt in te kunnen vullen moet er een aantal Verkeersposten met de daarbij horende objecten en sectoren verbouwd worden (vervanging of renovatie). De Verkeerspost Nijmegen is een van die
Verkeersposten.

De scope van het totale project Renovatie Corridor Centrale Nijmegen (CCN) bestaat uit het geschikt maken van de bestaande verkeerspost Nijmegen voor de huisvesting van de huidige bezetting van het gebouw aangevuld met twee werkplekken voor begeleiding van de twee sectoren van Tiel en het voorbereiden van werkplekken voor objectbediening op afstand. De werkplekken voor objectbediening moeten op een later moment geplaatst kunnen worden en worden aangesloten op voorbereide data- en voedingsaansluitingen. Een Arbo onderzoek uit 2016 heeft uitgewezen dat er aanpassingen aan de verkeerspost nodig zijn. De noodzaak om het gebouw geschikt te maken voor de implementatie van CBB dient daarom samen met deze noodzakelijke aanpassingen als basis voor een renovatie. Daarnaast zijn een aantal installaties aan vervanging toe.

De onderhavige opdracht ziet onder andere op de volgende bouwkundige werkzaamheden en werkzaamheden aan gebouw gebonden installaties:
– bouwkundige aanpassingen aan de binnenruimten;
– (deels) vervangen en aanbrengen gebouw gebonden installaties;
– plaatsen toegangspoort;
– plaatsen, aansluiten, inrichten en later weer afvoeren van de tijdelijke huisvesting.

Niet tot de scope van de opdrachtnemer behoort:
– levering actieve LAN en WAN componenten, kantoorautomatisering, telefooncentrale, glasvezelverbinding tussen de Verkeerspost en de tijdelijke huisvesting
– levering kantoormeubilair, handbrandblussers, koffiemachines;
– aanpassen inpandige bewegwijzering;
– aanpassen VTS-systemen;
– systeemintegratie van de VTS-systemen;
– leveren en plaatsen van bouwblok console, het Uniform Werkblok Nautisch(UWN);
– het meerjarig onderhoud.

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

RWS volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Voor een uitnodiging tot inschrijving komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die een verzoek tot deelneming hebben gedaan (zich hebben aangemeld als gegadigde) en niet behoeven te worden uitgesloten van deelneming aan de procedure. Van de gegadigden die in aanmerking komen voor een uitnodiging, worden er maximaal zes tot inschrijving uitgenodigd. De inschrijvingsfase verloopt als volgt. De fase vangt aan met een algemene, voor alle tot inschrijving uitgenodigde gegadigden toegankelijke inlichtingenbijeenkomst. Deze inlichtingenbijeenkomst wordt gecombineerd met een schouw. Tot inschrijving uitgenodigde gegadigden hebben vervolgens de mogelijkheid tot het verzoeken om nadere inlichtingen. Vervolgens dienen de tot inschrijving uitgenodigde gegadigden een inschrijving in.

De inlichtingenbijeenkomst inclusief schouw vindt plaats op 29 juni 2023 om 10 uur in het gebouw van de Verkeerspost Nijmegen aan de Winselingseweg 100 in Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten. Indien nodig organiseert de aanbesteder aanvullende inlichtingenbijeenkomsten.
Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. Zo spoedig mogelijk na een gehouden inlichtingenbijeenkomst wordt een nota van inlichtingen opgesteld. Deze nota wordt gepubliceerd op Tenderned.
In gebouwen van de Rijksoverheid geldt een legitimatieplicht.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 16 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/295004

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *