Regiotaxi Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Regiotaxi Haaglanden

Foto: Regiotaxi Haaglanden

Het doel van deze Europese Aanbesteding is een overeenkomst aan te gaan met één dienstverlener die, in opdracht van de opdrachtgever, zowel de telefonie (callcenter werkzaamheden) als de uitvoering van het vervoer van Regiotaxi Haaglanden, op zich neemt. De aard en de omvang van de dienstverlening is beschreven in deze aanbestedingsleidraad. Het vervoer en de telefonie zijn ondergebracht in één perceel om op die manier een optimale en efficiënte planning mogelijk te maken en een goede klantbeleving te kunnen realiseren.

De opdrachtgever wil voor de uitvoering van dit perceel één dienstverlener contracteren. De inschrijvers die in rangorde volgen komen in aanmerking voor de eerste en tweede wachtkamerovereenkomst. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van de callcenterfunctie en het vervoer van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) van Regiotaxi Haaglanden in de gemeenten Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Den Haag conform het Programma van Eisen. De uitvoering van het CVV vindt plaats op basis van de geldende verordening(en) en beleidsregels op het gebied van de door opdrachtgever aangewezen doelgroepen, waaronder het Wmo-vervoer. Op de uitvoering van het vervoer is de Wet Personenvervoer 2000 inclusief aanvullende besluiten, van toepassing.
De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het vervoergebied uit te breiden of te beperken, en om doelgroepen toe te voegen dan wel uit te sluiten. 

De Regio Haaglanden heeft de wens om in 2025 het doelgroepenvervoer zero emission uit te voeren. Vandaar dat in deze aanbesteding veel waarde wordt gehecht aan het in te zetten type voertuig. De inschrijver doet hiervoor een aanbod bij de inschrijving.

Vanuit de beleidslijn Mmmove (Meer Maatwerk in Mobiliteit en Openbaar Vervoer) worden de eerste stappen gezet met als uitgangspunt het creëren van passende lokale mobiliteitsvoorzieningen, afgestemd op de vervoersvraag en aanvullend op het reguliere ov gericht op een inclusieve samenleving voor iedereen in de regio. Voor het opzetten van maatwerksystemen kan de concessiehouder samenwerken met de Regiotaxi
vervoerder óf er kan een vrijwilligerssysteem worden opgezet. De opdrachtnemer dient open te staan voor samenwerking en dient andere kleinschalige vervoersystemen die aanvullend zijn op het OV in het gebied te gedogen.
Als toekomstvisie voor het ov kan als proef gedacht worden aan het in de daluren kopen van lege stoelen in het ov. Wmo-pashouders kunnen dan op vertoon van hun regiotaxipasje in de daluren gratis gebruikmaken van specifieke lijnen. Voor wat betreft deze aanbesteding valt dit onder de maatregelen die gemeenten mogelijk kunnen nemen en die een volumedaling tot gevolg kunnen hebben. De opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen.

De Aanbesteding betreft het uitvoeren van alle werkzaamheden in het kader van het vervoer van Regiotaxi Haaglanden. De precieze omvang van de te leveren dienst kan vooraf niet worden vastgesteld. De (raam)overeenkomsten worden afgesloten voor een looptijd met een vaste periode van zeven jaar, vanaf 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2028. De overeenkomst kan op verzoek van de opdrachtgever maximaal twee maal verlengd worden met één jaar dan wel éénmaal met twee jaar. De opdrachtnemer is in dat geval verplicht de verlenging(en) uit te voeren.
Indien bij het expireren van de overeenkomst in 2028, of bij verlengingen in 2028 en 2029 de nieuwe contractant nog niet gereed is om de nieuwe
overeenkomst uit te voeren, dan is opdrachtnemer verplicht om nog maximaal drie maanden, vanaf het moment dat onderhavige overeenkomst met de opdrachtnemer afloopt, de onderhavige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden en condities uit te voeren. Dit voorkomt dat het vervoer van Regiotaxi Haaglanden stil komt te liggen.

Bron: Tenderned 7 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202247

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *