Reconstructie Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn

Foto: Pixabay.com

De opdrachtgever  de gemeente Alphen aan de Rijn wil het project gebied “Wilhelminalaan” te vernieuwen. Het betreft het gedeelte tussen de Postbrug en de Koningin Julianabrug te Alphen aan den Rijn. Het werkgebied heeft een oppervlakte van circa 19.000 m2.
De Wilhelminalaan is een oude laan uit eind 19e eeuw. Het is een intensief bereden weg waarvoor een belangrijke rol is weggelegd als het gaat om bereikbaarheid van het centrum van Alphen aan den Rijn. Nutsbedrijven hebben de laatste jaren veel graafwerkzaamheden verricht. In de afgelopen jaren zijn er verspreid binnen het projectgebied diverse, inmiddels
afgeronde, bouwprojecten geweest. Dit maakt dat de soort en kwaliteit van de bebouwing sterk varieert (zowel onderheide panden als niet- onderheide panden). Het is tegelijkertijd een kering, hetgeen betekent dat er strikte eisen worden gesteld aan de bemaling. Tevens ligt de Wilhelminalaan in het gebied waar in het verleden de Romeinen gevestigd waren en ook hun begraafplaatsen hadden. Dit houdt in dat bij de werkzaamheden archeologische vondsten kunnen worden aangetroffen.
De riolering is aan het einde van haar technische levensduur en de vervanging ervan is de aanleiding voor dit project. Net als het riool is ook de verharding verzakt en aan vervanging toe. Het gebied is beperkt zettingsgevoelig, dus niet zo extreem zettingsgevoelig als in andere delen van de gemeente. In het gehele plangebied is op dit moment een gemengd rioolstelsel aanwezig. Groot onderhoud maakt het mogelijk om de riolering in het plangebied (zo veel als mogelijk) om te bouwen naar een gescheiden rioolstelsel dat voldoet aan de wensen van deze tijd, zodat ook de hydraulische werking verbeterd wordt.

Met de reconstructie moet het openbaar (plan)gebied integraal weer op orde worden gebracht voor een periode van minimaal ca. 30 jaar. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel vandaar dat het uitgangspunt is ophalen van het openbaar gebied. Hierbij wordt getracht om zoveel mogelijk de Alphense-lijn qua inrichting te volgen en rekening te houden met het karakter van de straat als lintbebouwing en kwaliteit Stadshart.  Het doel van de aanbesteding is om een overeenkomst met een te selecteren marktpartij aan te gaan, die door middel van goede product- en procesbeheersing en binnen de gestelde mijlpalen, de opdracht (kwalitatief werk) met een positief resultaat realiseert.

De opdracht omvat op hoofdlijnen:
– Verwijderen straatmeubilair en bebording;
– Verwijderen bomen, beplanting en gras;
– Verwijderen elementenverharding en kantopsluitingen;
– Verwijderen fundering;
– Toepassen bemaling;
– Verwijderen van gemengde riolering, incl. Inspectieputten, kolken en kolkaansluitingen;
– Aanbrengen van hemelwaterriool, incl. Inspectieputten, kolken en aansluitingen;
– Aanbrengen van vuilwaterriool, incl. Inspectieputten en aansluitingen;
– Afkoppelen van woningen;
– Uitvoeren van drainagewerkzaamheden;
– Volschuimen van bestaande riolering;
– Uitvoeren van grondwerkzaamheden in openbaar gebied, in nabijheid van ‘op staal’ gefundeerde woningen;
– Uitvoeren van grondwerkzaamheden semi handmatig/handmatig binnen wortelzones van bomen;
– Uitvoeren van grondwerkzaamheden machinaal/semi handmatig/handmatig onder archeologische begeleiding;
– Aanbrengen van de wegfundering;
– Aanbrengen van grondverbetering voor bomen;
– Aanbrengen van elementenverharding en kantopsluitingen;
– Aanbrengen straatmeubilair en bebording;
– Planten van bomen;
– Inzaaien en inplanten van groenstroken;
– Afstemmen eigen werkzaamheden op werkzaamheden derden;
– Coördinatie en afstemmen werkzaamheden derden;
– Coördinatie en afstemmen werkzaamheden kabels en leidingen en het op de voortgang,  afstemmen van de eigen voortgang;
– Uitwerken en toepassen verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen;
– In stand houden van bereikbaarheidsmaatregelen;
– Uitvoeren van omgevingsmanagement;
– Verzorgen van vergunningen (bemaling)/ontheffingen;
– Bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

In grote lijnen betreft het werk globaal de volgende hoeveelheden:
– Opnemen bestaande verharding: circa 13.500 m2
– Ontgraven grond: circa 7.750 m3
– Verwijderen riolering: circa 400 m1
– Volschuimen riolering: circa 200 m1
– Aanbrengen riolering: circa 1.100 m1
– Aanbrengen grond/zand: circa 6.000 m3
– Aanbrengen funderingsmateriaal: circa 5.500 m2
– Aanbrengen bestrating (hergebruik): circa 3.500 m2
– Aanbrengen bestrating (nieuw): circa 8.500 m2
– Aanbrengen groen: circa 2.000 m2
De hoeveelheden zijn indicatief. De definitieve hoeveelheden volgen uit het RAW bestek.

Deze aanbesteding betreft een Nationaal openbare procedure conform de Aanbestedingswet en ARW2016. Aanbesteder verzoekt de partijen die geïnteresseerd zijn in deze odracht een inschrijving te doen en daarmee mee te dingen naar gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned donderdag 16 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264584

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *