Reconstructie wijk De Pas Winterswijk in bouwteam – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie wijk De Pas Winterswijk in bouwteam

Een der te renoveren straten. Foto: Google streetview

De gemeente Winterswijk start een aanbestedingsprocedure voor het reconstrueren van een aantal woonstraten in de wijk ‘De Pas’ in de kern Winterswijk. Het werk maakt onderdeel uit van de ‘Wijk-  aanpak De Pas’. De procedure betreft de ‘niet-openbare procedure’ conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement voor Werken 2016 (‘ARW 2016’). Het toepassen van deze aanbestedingsprocedure is in
overeenstemming met het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

‘Wijkaanpak de Pas’ houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken van de wijk De Pas. Dat gaat niet alleen over de stenen, maar ook over het groen in de wijk. En misschien wel het allerbelangrijkst: de contacten en het op een fijne manier samenleven in de wijk. De gemeente Winterswijk en woningcorporatie De Woonplaats nemen samen het voortouw in de aanpak. Met bewoners werkt men samen aan aanpassingen, verbeteringen en oplossingen in de wijk. Voor de gemeente Winterswijk en De Woonplaats zijn thema’s als duurzaamheid, klimaat,
woonomgeving en sociale voorzieningen van belang. De bewoners weten het beste wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is. De Wijkaanpak is bedoeld om in gezamenlijkheid uitvoering mogelijk te maken. Naast de kwaliteit van het woon- en leefklimaat willen de projectpartners samen met bewoners óók kijken naar wat de wijk nu en in de toekomst nog meer nodig heeft. Men denkt bijvoorbeeld aan
onderwerpen als woonbehoefte, voorzieningenniveau, veiligheid en leefbaarheid, zorgbehoefte en mobiliteit. Bewoners weten als geen ander wat er leeft in de wijk en waar behoefte aan is. Deze ‘brede’ wijkaanpak door bewoners, gemeente en woningcorporatie samen, is nieuw en uniek voor Winterswijk.
Woningcorporatie De Woonplaats bezit 104 woningen in wijk De Pas. De Woonplaats is al begonnen met het verduurzamen van woningen. De woningcorporatie heeft ervaringen in andere gemeenten en projecten met burgerparticipatie. Ook deze partner vindt het erg belangrijk om samen te werken met alle betrokken partijen zoals de bewoners, de gemeente, de zorg, politie en andere partijen.

Reconstructie vier woonstraten binnen de integrale wijkaanpak De technische staat van de verhardingen én het groen in de wegvakken van de vier woonstraten in combinatie met de wens een toekomstbestendig (hemel)watersysteem te realiseren binnen het projectgebied, zijn belangrijke redenen voor de gemeente om aan de slag te gaan met de openbare ruimte in de wijk. Naast de acties van de gemeente Winterswijk in de openbare ruimte zijn acties van bewoners in de (eigen) tuinen te verwachten. Herinrichten en verduurzamen gebeurt immers in alle onbebouwde
ruimte, van kavelgrens tot kavelgrens. Ook het aanleggen van een duurzaam en toekomstbestendig (hemel)watersysteem gaat verder dan enkel de openbare ruimte. Het begint met aanpassingen in particuliere tuinen.
De huidige staat van de verhardingen en het groen (samen het nu tekortschietende straatbeeld) maakt de reconstructie / herinrichting binnen het totaalproject noodzakelijk. Algemeen kan worden gesteld dat de wens bestaat minder steen en meer groen in de wijk te hebben. Het gaat dus niet direct om een grootscheepse reconstructie, maar om het verbeteren van de wijk ‘op gevoel’.

De opdracht omvat alle benodigde inzet ten behoeve van het (mede-)ontwerp, de (mede-) engineering, de afstemming, de uitvoering en bijkomende activiteiten ten behoeve van het gehele reconstructiewerk.
binnen het project horen werkzaamheden als:

  • realisatie van ondergrondse infrastructuur
  • inrichting van de openbare (verkeers)ruimte
  • realisatie van het bijbehorend straatmeubilair, de openbare verlichting, de bewegwijzering et cetera,
  • realisatie van de groenstructuur / groeninvulling

Voor de bijdrage aan het bouwteam – gedurende de loop van het hele project – ontvangt de opdrachtnemer een bouwteamvergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt vooraf niet vastgesteld, maar is afhankelijk van de daadwerkelijke taken en daadwerkelijk geleverde inzet. Voorafgaand aan de ondertekening van de bouwteamovereenkomst stellen partijen in onderling overleg de hoogte en de wijze van verrekening van de bouwteamvergoeding vast. De Openbare Ruimte heeft de beschikking over een totaalbudget van circa €2.200.000,- exclusief BTW. Dat totaalbudget wordt als taakstellend gezien voor alle projectgebonden kosten. 

Bron: Tenderned 5 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210643

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *