Marktconsultatie nascheiding in Noord-Brabant Cure – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie nascheiding in Noord-Brabant Cure

Foto: Pexels.com/Magda Ehlers

De gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, Geldrop/Mierlo, Helmond, Meijerijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Tilburg hebben begin 2020 een marktverkenning uitgevoerd. Bij deze marktverkenning is met verschillende partijen gesproken over het volgende. De gemeente willen nascheiding aanvullend op bronscheiding inzetten als methodiek om hergebruik van grondstoffen te vergroten. De gemeenten constateerden dat er geen nascheiding- en sorteercapaciteit voor restafval in zuidoost Nederland is. Bovendien is de bestaande nascheidingscapaciteit in Nederland nu onvoldoende om aan de (toekomstige) vraag van nascheiding te kunnen voldoen. De gemeenten gaven in de marktverkenning aan, met hun initiatief, een boost te willen geven aan nascheidingscapaciteit in de regio. Verschillende partijen gaven input op de marktverkenning. Uit de verkregen input (en eerdere desk- en fieldresearch) is voorlopig geconcludeerd dat uitbreiding van nascheidingcapaciteit in de regio financieel mogelijk is, maar wel met de nodige randvoorwaarden.

Het doel van de marktconsultatie is om op gedetailleerder niveau inzicht te krijgen in de haalbaarheid en eventuele randvoorwaarden behorende bij het scenario nascheiding in zuidoost Brabant.
De antwoorden in deze consultatie zijn raadgevend van aard en niet bindend op wat voor manier dan ook voor het vervolgtraject. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met andere geïnteresseerden van de aanbesteding. Na de schriftelijke vraag & antwoord ronde(s), zullen wij als aanbestedende dienst een algemene analyse van de gegeven antwoorden maken.  Dit document zal wel gedeeld worden met alle geïnteresseerden en bevat geen tot individuele bedrijven herleidbare informatie.

De vragenlijst is gecategoriseerd naar een zevental categorieën, te kennen:
1. scheiding van fracties;
2. tarieven;
3. locatie;
4. Samenwerkingsvorm;
5. Tonnages;
6. De aanbestedingsprocedure;
7. overige vragen.

Zoals reeds geschetst zijn de acht genoemde partijen begin 2020 bijeen gekomen en hebben naar elkaar uitgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor nascheiding en meer specifiek in de regio oost Noord-Brabant. Rond de jaarwisseling staat een bestuurdersbijeenkomst gepland waarin onder andere de resultaten van deze marktconsultatie worden voorgelegd. Afhankelijk van de haalbaarheid van het geschetste scenario zal een proces gestart worden om te komen tot een aanbesteding waarin de meest geschikte samenwerkingspartner (of combinatie van meerdere samenwerkingspartners) wordt geselecteerd. Met deze samenwerkingspartner(s) zal dan toe worden gewerkt naar een zo spoedig mogelijk realisatie van nascheidingscapaciteit in oost Noord-Brabant.

Bron: Tenderned 5 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210671

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *