Reconstructie Vennewatersweg Heiloo – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Vennewatersweg Heiloo

Vennewaterwseg Heiloo
Foto: Google Streetview

Vanwege de ontwikkelingen in Heiloo, kan de Vennewatersweg de verwachte toename van het verkeer niet goed aan. Een extern bureau heeft een verkeersstudie uitgevoerd. De noodzakelijke aanpassingen aan de Vennewatersweg zijn in beeld gebracht. Daarbij is aandacht voor: verkeersveiligheid, doorstroming, cultuurhistorie, stedenbouw en financiën. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad gekozen voor een variant. Deze variant heeft ontsluitingen voor de nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom, een veilige oversteek voor fietsers ter hoogte van de spooronderdoorgang en onderbreken van de Hoogeweg vanaf de zuidkant.

In Heiloo vinden de komende jaren grote ontwikkelingen plaats op het gebied van woningbouw en verkeer.

 • Bouw van ongeveer 1.800 nieuwbouwwoningen in de wijken Zandzoom en Zuiderloo.
 • Uitbreiding van het Heilooër deel van bedrijventerrein Boekelermeer.
 • Aansluiting op de A9.
 • En de spooronderdoorgang in de Vennewatersweg.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de verkeersstromen in en om Heiloo. De huidige inrichting van de Vennewatersweg is niet meer toereikend om het verkeer veilig en met een goede doorstroming af te wikkelen. Veranderingen aan de weg zijn:

 • De rotonde Vennewatersweg-Kennemerstraatweg krijgt aan de zuidzijde een extra rijstrook voor het verkeer in noordelijke richting, richting Alkmaar. De oversteek (oost-west) voor fietsers en voetgangers aan de zuidzijde vervalt.
 • Tussen de rotonde met de Kennemerstraatweg en de aansluiting met de Hoogeweg wordt een nieuw voorrangsplein gemaakt. Dit ontsluit zowel Zandzoom als Zuiderloo (het oostelijke deel van de wijk) op de Vennewatersweg. Fietsers kunnen via dit voorrangsplein de Vennewatersweg in twee fasen oversteken.
 • Aan de zuidzijde sluit de Hoogeweg niet meer aan op de Vennewatersweg. Autoverkeer wordt afgebogen naar de nieuwe ontsluiting van Zandzoom en Zuiderloo.
 • Fietsverkeer wordt vanuit het zuiden en noorden geleid naar de fietsbrug die langs het spoor over de spooronderdoorgang gaat.
 • Ter hoogte van de Westerweg wordt de bestaande kruising omgevormd tot een voorrangsplein. Fietsers kunnen aan de westzijde van de aansluiting in twee fasen oversteken.
 • De aansluiting van de Vennewatersweg met de Lijnbaan blijft een voorrangskruispunt. Er komt een ruimte voor fietsers op het kruisingsvlak (opstelruimte) om makkelijker en veiliger over te kunnen steken.
 • Er komen 5 oversteekplaatsen voor fietsers:
  • Lijnbaan.
  • Westerweg.
  • Fietsbrug langs het spoor over de spooronderdoorgang.
  • Nieuwe aansluiting van Zandzoom en Zuiderloo.
  • Rotonde Kennemerstraatweg.

Voor de reconstructie Vennewatersweg zijn een aantal zaken zeer belangrijk, zoals:

 • Bereikbaarheid (vanuit o.a. de woningbouwontwikkeling noord en zuid in Zandzoom);
 • Groot faseringsvraagstuk waarbij veel flexibiliteit wordt gevraagd van de aannemer;
 • draagvlak creëren en behouden van de omgeving, veel aandacht voor omgevingsmanagement;
 • project biedt kansen om vanaf het ontwerp al mee te denken in duurzaamheid, klimaatadaptatie, hittestress, wateropvang e.d.;
 • Beheersen budget.

Met de aannemer die deelneemt aan het bouwteam wordt een bouwteamovereenkomst aangegaan waarin de intentie wordt vastgelegd de opdracht voor de realisatie van de herinrichting ook aan deze aannemer te gunnen. De aannemer tekent een afstandsverklaring. Hiermee realiseert de gemeente dat de aannemer geen bezwaar kan maken als de gemeente niet met hem tot overeenstemming komt tot een reële prijs. Indien dit het geval is zal de gemeente het bestek in de markt te zetten.

De gemeente houdt een nationale aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie), conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).  Bovengenoemd werk zal op grond van de economisch meest voordelige inschrijving op
basis van de beste prijs/kwaliteit worden aanbesteed. De aanbesteding vindt  in twee fasen plaats. In de eerste fase – de selectiefase – worden alle geïnteresseerde partijen (gegadigden) in de gelegenheid gesteld een verzoek tot deelneming in te dienen. Op basis van de door de gegadigden ingediende aanmeldingen wordt door de selectiecommissie bepaald welke gegadigden tot de tweede fase – de gunningsfase – worden toegelaten en een inschrijving mogen doen.

Bron: gemeente Heiloo en Tenderned 16 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203598

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *