N264 Herinrichting kom Sint Hubert (NB) – Aanbestedingsnieuws

N264 Herinrichting kom Sint Hubert (NB)

Kruispunt Lange Schoolstraat – Optie +
Bron: Prov. Noord Brabant.

De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 (Uden) via Haps (aansluiting op de A73) en N271 (nabij Gennep). In het voorjaar van 2018 is onderzocht hoe de verkeersafwikkeling op het gehele traject kan worden verbeterd. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar de leefbaarheid in de kern van Sint-Hubert. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken. Uiteindelijk hebben bestuurders van de gemeente en provincie gekozen voor een herinrichting van de bestaande weg. Daaropvolgend is in 2018/2019 een planstudie uitgevoerd naar de meest optimale herinrichting van de N264 (Pastoor Jacobstraat) door de bebouwde kom van Sint Hubert. Een lokale werkgroep heeft hierbij het ontwerpproces ondersteund. Een volledige presentatie van de ontwerpen vindt u hier

Het werk in deze aanbesteding betreft het ontwerp en de realisatie van de herinrichting N264 kom Sint Hubert. Dat betreft de herinrichting van een provinciale weg dwars door het centrum van Sint Hubert, inclusief aansluitende wegvakken, bushalte, ondergrondse infra, groenvoorzieningen, erfaansluitingen en een watergang.

De doelstelling van het project N264 Herinrichting kom Sint Hubert is het herinrichten van de N264 in de bebouwde kom van Sint Hubert zodanig dat:

 • de functionaliteit van deze weg als gebiedsontsluitingsweg met aan weerszijden een fietspad (waar voetgangers op kunnen lopen) en rabbatstrook (voor ruimte & huisvuilcontainers) in stand wordt gehouden. De functionaliteit van de groene middenberm wordt in stand gehouden daar waar hier de ruimte voor beschikbaar is;
 • de veiligheid en leefbaarheid worden verbeterd ten opzichte van de huidige situatie;
 • het draagvlak van de omgeving gewaarborgd is/blijft. 

Het project N264 Herinrichting kom Sint Hubert kent de volgende Subdoelstellingen:

 • het verminderen van de snelheid die gereden wordt op deze weg (verlaging snelheid vanaf de komovergangen alsmede constante lagere snelheid over het gehele traject);
 • hiaten c.q. ruimtes in de verkeersstroom op de N264 creëren zodat het verkeer vanaf aangrenzende wegen eenvoudiger de N264 op kan rijden;
 • verbeteren oversteekbaarheid voor langzaam verkeer en veiligere inrichting van de kruispunten;
 • veiligere positionering van fietsers;
 • een diverser beeld voor het groen langs de N264 met meer toekomstwaarde en biodiversiteit;
 • het reduceren van de geluidproductie.

Terugvaloptie

In de planstudie fase zijn twee ontwerpalternatieven uitgewerkt, een voorlopig ontwerp en een optie+ variant. Na de planstudie fase is de voorkeursvariant (het voorlopig ontwerp inclusief optie+) uitgewerkt tot het referentie ontwerp, dat vervolgens is verwerkt in de vraagspecificatie. De opdrachtgever doorloopt op dit moment de procedure voor grondaankopen en de procedure voor de bestemmingsplanwijziging. In het geval dat de bestemmingsplanwijziging niet wordt verleend, dan valt de Opdrachtgever terug op het voorlopig ontwerp exclusief optie+ . Dat betekent een beperkte hoeveelheid werkzaamheden ter plaatse van de kruising N264 met de Lange Schoolstraat. De inrichting wordt anders, met overeenkomstige materialisatie. Verder blijft het referentieontwerp gehandhaafd. Indien de opdrachtgever gebruik wil maken van de terugvaloptie, dan roept de opdrachtgever die formeel af bij de opdrachtnemer. In dat geval wordt de wijzigingsprocedure conform UAV-GC 2005 paragraaf 14 doorlopen. Alleen de opdrachtgever kan de terugvaloptie afroepen. De opdrachtgever heeft de behoefte aan zekerheid dat de inschrijvingssom (conform inschrijvingsbiljet) van het werk niet hoger wordt op het moment dat de opdrachtgever besluit om de terugvaloptie af te roepen. De opdrachtgever verwacht dat de kosten voor de ontwerpvariant van de terugvaloptie lager zijn dan voor het referentieontwerp in de vraagspecificatie. Indien inschrijvers dat anders zien en/of inschrijvers zien iets dat in dit kader niet klopt, dan dienen inschrijvers dat te melden in het kader van de waarschuwingsplicht.

De aanbesteder respectievelijk opdrachtgever verklaart bij deze Openbare Nationale Aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in de basisovereenkomst zijn de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard. 

De Provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor N264 herinrichting kom Sint Hubert. De scope bestaat in hoofdlijnen uit het ontwerpen en
realiseren van:

 • herinrichting N264 binnen de komgrenzen van Sint Hubert;
 • aansluitende wegvakken;
 • bushalte;
 • openbare verlichting;
 • groenvoorzieningen;
 • ondergrondse infra;
 • hemelwaterafvoer;
 • erfaansluitingen;
 • wegmeubilair.

Bron: Brabant.nl en Tenderned 27 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203665

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *