Reconstructie Pakhuisbuurt Ede – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Pakhuisbuurt Ede

Pakhuisbuurt Ede. Foto: Google Streetview

Het buurtschap Pakhuis ligt tussen Ede en Veenendaal. Het buurtschap ligt ingesloten door o.a. de A12 en bedrijventerrein A12 (BTA12). Ontsluiting vindt plaats via de Pakhuisweg naar Ede en via de Maanderbuurtweg Oost naar Veenendaal. Er maakt ook veel sluipverkeer gebruik van deze route. Het verkeer neemt ieder jaar toe en dit wordt zo ook ervaren door de bewoners en ondernemers. Het buurtschap is geen bebouwde kom, waardoor de maximum snelheid op alle wegen 60 km/h is. Het asfalt op deze wegen is aan onderhoud toe. Daarnaast gaat deze route onderdeel uitmaken van de snelfietsroute Ede- Veenendaal v.v.. De route voldoet nu niet aan de eisen die aan de snelfietsroute worden gesteld. Woningen aan de Pakhuisweg zijn door middel van een persriool aangesloten op de (deels gemengde) riolering. Veel woningen hebben een eigen gemaal en zijn in enkele gevallen foutief aangesloten.

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding bevat onder andere het aanbrengen van een nieuwe snelfietsroute. Oude gemalen en een persleiding dienen vervangen te worden door een nieuwe persleiding en één nieuw gemaal. Er dient een nieuw vrijverval riool aangelegd te worden. Het asfalt in de rijbaan is versleten en dient vervangen te worden. De werkzaamheden vinden plaats in bebouwd en bewoond gebied, waardoor bereikbaarheid, fasering en omgevingsmanagement erg belangrijk zijn. De werkzaamheden vinden ook plaats op grondgebied van de gemeente Veenendaal. Naast de aanleg van de snelfietsroute dient
hier ook de kruising Buurtlaan Oost met de Dragondeweg te worden gereconstrueerd.

Na uitvoering van de werkzaamheden:
• Voldoet het nieuwe asfalt aan de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld;
• Voldoet de nieuwe snelfietsroute aan de eisen die daaraan worden gesteld;
• Is er als proef een om-en-om regeling op het viaduct gerealiseerd met een VRI;
• Wordt de om-en-om regeling, incl. VRI, verwijderd, indien de proef niet het gewenste resultaat oplevert na x maanden;
• Zijn alle woningen en bedrijven aangesloten op nieuwe riolering;
• Zijn alle kleine gemalen vervangen door één nieuw centraal gemaal;
• Is het werk binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd;
• Voldoet de openbare ruimte aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld;
• Zijn alle betrokkenen tevreden over de werkzaamheden en het verlopen proces.

Van de gegadigden wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie /werkterrein van de opdracht.
De bezichtiging van de locatie(s) / het werkgebied kan op eigen gelegenheid plaatsvinden.

De niet-openbare aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Aanbestedingsfase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich via een ‘aanvraag tot deelname’ aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen vervolgens
maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2. Het aantal geschikte gegadigden moet in ieder geval meer dan twee zijn.
Aanbestedingsfase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen het ‘aanbestedingsdocument’ op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. De uit te voeren werkzaamheden zullen omschreven worden in een RAW bestek (verder bestek te noemen) en een Projectscope. Als gunningscriterium wordt gehanteerd: “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 26 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250719

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *