Ontwerp en realisatie KKC Maastricht West / Belfort – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie KKC Maastricht West / Belfort

Huidig gebouw Kennedyschool
Foto: Google Streetview

MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, samen met Vereniging Suringar wensen door middel van deze procedure een opdracht (in één perceel) aan te besteden voor het ontwerp en realisatie van ‘KKC Maastricht West / Belfort’. Eerder was deze aanbesteding stopgezet, zie Aanbesteding J.F. Kennedyschool Maastricht stopgezet

Het betreft een huisvestingproject voor de John F. Kennedyschool, Emile Weslyschoo en Samen Spelen. De omvang is circa 3.500 m² BVO. De Opdracht betreft het met de voorgeschreven architect in bouwteam verder uitwerken van het ontwerp en op basis van de Design & Build overeenkomst realiseren van de nieuwbouw (al dan niet inclusief sloop). De motivatie voor
het niet nader opdelen in percelen ligt in het feit dat de opdrachtgever (MosaLira) de verantwoordelijkheid voor ontwerp
en realisatie bij één partij wil neerleggen, opdat de raakvlakken tussen ontwerp en realisatie beter beheerst worden. Dat komt ten goede aan het project, zonder dat (MKB) bedrijven worden uitgesloten van deze opdracht. Deze partijen kunnen zich immers in samenwerking met andere partijen aanmelden voor deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

MosaLira is de grootste onderwijsinstelling in Maastricht. Ze heeft een twintigtal gebouwen in beheer. In 2019 heeft de gemeente Maastricht 45 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het IHP 2020-2036. Concreet betekent dit dat voor de komende vier jaar tal van nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten worden gestart. Als onderdeel van deze plannen is het de bedoeling dat de John F. Kennedyschool (MosaLira) en de Emile Weslyschool (Vereniging Suringar) samen met Samen Spelen komen tot één huisvestingsproject, het KKC (Kern Kindcentrum) Maastricht West / Belfort. Doel van het project is een plek voor onderwijs, opvang en zorg waarbij de partners een eigen identiteit behouden. Architecten aan de Maas heeft de planvoorbereiding gedaan. Het voorlopig ontwerp is afgerond. In de bouwteamfase zal Architecten aan de Maas onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer het ontwerp verder uitwerken. Het ontwerp is getekend in BIM (Revit).
Naast Architecten aan de Maas hebben de volgende partijen gewerkt aan het VO (incl. vraagspecificatie):
– Adviseur constructie: Adviesbureau Brekelmans
– Adviseur installaties: K+ Adviesgroep
Deze adviseurs krijgen in de bouwteamfase een toetsende rol aan de zijde van de opdrachtgever. Het is de bedoeling dat de opdrachtnemer in de bouwteamfase zelf expertise inbrengt ten behoeve van het nader uitwerken van het ontwerp.
MosaLira, Vereniging Suringar (en mogelijk Samen Spelen) werken samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is MosaLira aangewezen als bouwheer. De gemeente Maastricht is medeondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is aan de Keurmeestersdreef in de wijk Belfort in Maastricht. Op de locatie is bebouwing aanwezig die moet worden gesloopt. De sloop van het pand wordt als separaat project
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht, dan wel als onderdeel van onderhavige opdracht door de opdrachtnemer. De nieuwbouw is passend binnen het bestemmingsplan. Realisatie is in één fase. Nog onderwerp van gesprek binnen de gebruikers en gemeente is een bijgebouw t.b.v. kinderopvang, onder de werktitel fase twee. De financiële haalbaarheid wordt daarvoor nog onderzocht. Op basis van de uitkomst zal dit bouwdeel al dan niet onderdeel zijn van het project. Voor het project zal een taakstellend budget worden vastgesteld.

De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure waarop de ARW2016 van toepassing is. In de selectiefase worden de gegadigden getoetst op minimumeisen, ervaring, etc. In de inschrijvingsfase zullen de geselecteerde gegadigden worden gevraagd een inschrijving te doen, die op basis van gunningscriteria op prijs en kwaliteit wordt beoordeeld.

Bron: Tenderned woensdag 26 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250503

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *