Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden Zeist – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden Zeist

projectgebied Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving
Kaart: gemeente Zeist

De gemeente Zeist is voornemens middels een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure een BouwTeam partner te selecteren ten behoeve van de ‘reconstructie van de Oude Arnhemseweg Midden en omgeving’. Daartoe volgt zij een Nationale niet-openbare procedure op basis van hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De procedure is omschreven in de selectieleidraad. De via een voorselectie geselecteerde deelnemers dingen mee om BouwTeam partner te worden van het beschreven werk.
De procedure kent 2 fasen. De eerste fase betreft de selectiefase. In deze fase mogen alle gegadigden welke voldoen aan de minimum eisen zoals gesteld in deze leidraad zich aanmelden.

Het project betreft de reconstructie van het middelste gedeelte van de Oude Arnhemseweg en omgeving. Het projectgebied is in de afbeelding weergegeven en bestaat uit de Oude Arnhemseweg vanaf de kruising met de Schermerslaan tot aan het kruispunt met de Schaerweijdelaan, de Roemer Visscherlaan, de P.C. Hooftlaan, de Sanatoriumlaan, de Da Costalaan, het noordelijke deel van de Professor Sproncklaan en het zuidelijke deel van De Genestelaan.

De riolering van het gebied Oude Arnhemse weg Midden is aangelegd in de jaren ’30 van de vorige eeuw en is aan vervanging toe. Het wegdek en de -indeling is verouderd en daarnaast dient de doorstroming en de veiligheid op de weg en kruisingen verbeterd te worden. Ook wil de Gemeente meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Om deze reden worden de verschillende doelstellingen in het project “Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving” gecombineerd gerealiseerd.
Deels vooruitlopend en deels gelijktijdig met de uitvoering van het project vinden in de wijk nuts-werkzaamheden plaats.
Voor dit project wil de gemeente een bouw team oprichten waarbinnen wordt samengewerkt aan het zo succesvol mogelijk realiseren van het werk en waarbinnen een maximale meerwaarde wordt behaald. De opdrachtgever van dit project is de gemeente Zeist. De opdrachtnemer is de ondernemer aan wie de opdracht uiteindelijk gegund wordt. De gegadigde is een onderneming die een aanmelding/verzoek tot deelneming indient in het kader van deze procedure.
Belangrijke uitgangspunten van de opdracht:

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid (fietsers, voetgangers en autoverkeer) en doorstroming op en rondom de Oude Arnhemseweg;
 • De bereikbaarheid garanderen t.b.v. woningen en bedrijven;
 • Borgen en versterken van de groenstructuur;
 • Verbetering van regenwaterscheiding en directe infiltratie;
 • Behoud van voldoende parkeerplaatsen;
 • Slimme fasering met overlastbeperking.

Het doel van het project is het moderniseren van de Oude Arnhemseweg midden en de omliggende straten zodat de gebruiker veiligheid en comfort wordt geboden. Het uiteindelijke resultaat van het project kenmerkt zich door:

 • Een klimaat adaptief en duurzaam veilige straatinrichting met fiets-, loop- en parkeervoorzieningen;
 • Een toekomstbestendig functioneel gescheiden rioolstelsel;
 • Een toekomstbestendige groenstructuur;
 • Veiligere weg- en kruispuntindeling;
 • Een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur;
 • Een versterkte ruimtelijke kwaliteit van het gehele projectgebied;
 • Het realiseren van een vlekkeloos projectverloop, met name in de realisatiefase, waarbij: o de hinder en overlast voor de omgeving minimaal is; zo min mogelijk tegenvallers worden ervaren; er positief, soepel en adequaat met klachten van stakeholders wordt omgegaan.

Het project wordt uitgevoerd binnen het vastgestelde budget, zijnde: € 2.500.000,- exclusief btw.  De openbare ruimte en daarbij gekozen materialen worden ingericht conform het algemene programma van eisen van de gemeente Zeist. Werkzaamheden aan kabels en leidingen door externe partijen dienen te worden ingepast in het project.  De omgeving dient nauw te worden betrokken bij het project op basis van een op te stellen communicatie- en bereikbaarheidsplan.

Opdrachtgever stelt de kwaliteit van de samenwerking bovenaan de kwalitatieve doelstellingen. Alleen met vertrouwen en samenwerking wordt projectsucces bereikt. De inschrijving zal dan ook voor een groot deel gebaseerd zijn op kwalitatieve criteria zoals samenwerking. De Prijs / inschrijfsom is hierbij van lager belang. 

Bron: Tenderned 13 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208338

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *